అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 187)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థేవ]
కామం థేవాపి మాం విప్ర న విజానన్తి తత్త్వతః
తవత పరీత్యా తు పరవక్ష్యామి యదేథం విసృజామ్య అహమ
2 పితృభక్తొ ఽసి విప్రర్షే మాం చైవ శరణం గతః
అతొ థృష్టొ ఽసమి తే సాక్షాథ బరహ్మచర్యం చ తే మహత
3 ఆపొ నారా ఇతి పరొక్తాః సంజ్ఞా నామ కృతం మయా
తేన నారాయణొ ఽసమ్య ఉక్తొ మమ తథ ధయయనం సథా
4 అహం నారాయణొ నామ పరభవః శాశ్వతొ ఽవయయః
విధాతా సర్వభూతానాం సంహర్తా చ థవిజొత్తమ
5 అహం విష్ణుర అహం బరహ్మా శక్రశ చాహం సురాధిపః
అహం వైశ్రవణొ రాజా యమః పరేతాధిపస తదా
6 అహం శివశ చ సొమశ చ కశ్యపశ చ పరజాపతిః
అహం ధాతా విధాతా చ యజ్ఞశ చాహం థవిజొత్తమ
7 అగ్నిర ఆస్యం కషితిః పాథౌ చన్థ్రాథిత్యౌ చ లొచనే
సథిశం చ నభొ కాయొ వాయుర మనసి మే సదితః
8 మయా కరతుశతైర ఇష్టం బహుభిః సవాప్తథక్షిణైః
యజన్తే వేథవిథుషొ మాం థేవయజనే సదితమ
9 పృదివ్యాం కషత్రియేన్థ్రాశ చ పార్దివాః సవర్గకాఙ్క్షిణః
యజన్తే మాం తదా వైశ్యాః సవర్గలొకజిగీషవః
10 చతుఃసముథ్ర పర్యన్తాం మేరుమన్థర భూషణామ
శేషొ భూత్వాహమ ఏవైతాం ధారయామి వసుంధరామ
11 వారాహం రూపమ ఆస్దాయ మయేయం జగతీ పురా
మజ్జమానా జలే విప్ర వీర్యేణాసీత సముథ్ధృతా
12 అగ్నిశ చ వడవా వక్త్రొ భూత్వాహం థవిజసత్తమ
పిబామ్య అపః సమావిథ్ధాస తాశ చైవ విసృజామ్య అహమ
13 బరహ్మ వక్త్రం భుజౌ కషత్రమ ఊరూ మే సంశ్రితా విశః
పాథౌ శూథ్రా భజన్తే మే విక్రమేణ కరమేణ చ
14 ఋగ్వేథః సామవేథశ చ యజుర్వేథొ ఽపయ అదర్వణః
మత్తః పరాథుర్భవన్త్య ఏతే మామ ఏవ పరవిశన్తి చ
15 యతయః శాన్తి పరమా యతాత్మానొ ముముక్షవః
కామక్రొధథ్వేషముక్తా నిఃసఙ్గా వీతకల్మషాః
16 సత్త్వస్దా నిరహంకారా నిత్యమ అధ్యాత్మకొవిథాః
మామ ఏవ సతతం విప్రాశ చిన్తయన్త ఉపాసతే
17 అహం సంవర్తకొ జయొతిర అహం సర్వర్తకొ యమః
అహం సంవర్తకః సూర్యొ అహం సంవర్తకొ ఽనిలః
18 తారా రూపాణి థృశ్యన్తే యాన్య ఏతాని నభస్తలే
మమ రూపాణ్య అదైతాని విథ్ధి తవం థవిజసత్తమ
19 రత్నాకరాః సముథ్రాశ చ సర్వ ఏవ చతుర్థిశమ
వసనం శయనం చైవ నిలయం చైవ విథ్ధి మే
20 కామం కరొధం చ హర్షం చ భయం మొహం తదైవ చ
మమైవ విథ్ధి రూపాణి సర్వాణ్య ఏతాని సత్తమ
21 పరాప్నువన్తి నరా విప్ర యత్కృత్వా కర్మశొభనమ
సత్యం థానం తపొ చొగ్రమ అహింసా చైవ జన్తుషు
22 మథ్విధానేన విహితా మమ థేహవిహారిణః
మయాభిభూత విజ్ఞానా విచేష్టన్తే న కామతః
23 సమ్యగ వేథమ అధీయానా యజన్తొ వివిధైర మఖైః
శాన్తాత్మానొ జితక్రొధాః పరాప్నువన్తి థవిజాతయః
24 పరాప్తుం న శక్యొ యొ విథ్వన నరైర థుష్కృతకర్మభిః
లొభాభిభూతైః కృపణైర అనార్యైర అకృతాత్మభిః
25 తం మాం మహాఫలం విథ్ధి పథం సుకృతకర్మణః
థుష్ప్రాపం విప్ర మూఢానాం మార్గం యొగైర నిషేవితమ
26 యథా యథా చ ధర్మస్య గలానిర భవతి సత్తమ
అభ్యుత్దానమ అధర్మస్య తథాత్మానం సృజామ్య అహమ
27 థైత్యా హింసానురక్తాశ చ అవధ్యాః సురసత్తమైః
రాక్షసాశ చాపి లొకే ఽసమిన యథొత్పత్స్యన్తి థారుణాః
28 తథాహం సంప్రసూయామి గృహేషు శుభకర్మణామ
పరవిష్టొ మానుషం థేహం సర్వం పరశమయామ్య అహమ
29 సృష్ట్వా థేవమనుష్యాంశ చ గన్ధర్వొరగరాక్షసాన
సదావరాణి చ భూతాని సంహరామ్య ఆత్మమాయయా
30 కర్మకాలే పునర థేహమ అనుచిన్త్య సృజామ్య అహమ
పరవిశ్య మానుషం థేహం మర్యాథా బన్ధకారణాత
31 శవేతః కృతయుగే వర్ణః పీతస తరేతాయుగే మమ
రక్తొ థవాపరమ ఆసాథ్య కృష్ణః కలియుగే తదా
32 తరయొ భాగా హయ అధర్మస్య తస్మిన కాలే భవన్త్య ఉత
అన్తకాలే చ సంప్రాప్తే కాలొ భూత్వాతిథారుణః
తరైలొక్యం నాశయామ్య ఏకః కృత్స్నం సదావరజఙ్గమమ
33 అహం తరివర్త్మా సర్వాత్మా సర్వలొకసుఖావహః
అభిభూః సర్వగొ ఽనన్తొ హృషీకేశ ఉరు కరమః
34 కాలచక్రం నయామ్య ఏకొ బరహ్మన్న అహమ అరూపి వై
శమనం సర్వభూతానాం సర్వలొకకృతొథ్యమమ
35 ఏవం పరణిహితః సమ్యఙ మయాత్మా మునిసత్తమ
సర్వభూతేషు విప్రేన్థ్ర న చ మాం వేత్తి కశ చన
36 యచ చ కిం చిత తవయా పరాప్తం మయి కలేషాత్మకం థవిజ
సుఖొథయాయ తత సర్వం శరేయసే చ తవానఘ
37 యచ చ కిం చిత తవయా లొకే థృష్టం సదావరజఙ్గమమ
విహితః సర్వదైవాసౌ మమాత్మా మునిసత్తమ
38 అర్ధం మమ శరీరస్య సర్వలొకపితామహః
అహం నారాయణొ నామ శఙ్ఖచక్రగథాధరః
39 యావథ యుగానాం విప్రర్షే సహస్రపరివర్తనమ
తావత సవపిమి విశ్వాత్మా సర్వలొకపితామహః
40 ఏవం సర్వమ అహం కాలమ ఇహాసే మునిసత్తమ
అశిశుః శిశురూపేణ యావథ బరహ్మా న బుధ్యతే
41 మయా చ విప్ర థత్తొ ఽయం వరస తే బరహ్మరూపిణా
అసకృత పరితుష్టేన విప్రర్షిగణపూజిత
42 సర్వమ ఏకార్ణవం థృష్ట్వా నష్టం సదావరజఙ్గమమ
విక్లవొ ఽసి మయా జఞాతస తతస తే థర్శితం జగత
43 అభ్యన్తరం శరీరస్య పరవిష్టొ ఽసి యథా మమ
థృష్ట్వా లొకం సమస్తం చ విస్మితొ నావబుధ్యసే
44 తతొ ఽసి వక్త్రాథ విప్రర్షే థరుతం నిఃసారితొ మయా
ఆఖ్యాతస తే మయా చాత్మా థుర్జ్ఞేయొ ఽపి సురాసురైః
45 యావత స భగవాన బరహ్మా న బుధ్యతి మహాతపః
తావత తవమ ఇహ విప్రర్షే విశ్రబ్ధశ చర వై సుఖమ
46 తతొ విభుథ్ధే తస్మింస తు సర్వలొకపితామహే
ఏకీభూతొ హి సరక్ష్యామి శరీరాథ థవిజసత్తమ
47 ఆకాశం పృదివీం జయొతిర వాయుం సలిలమ ఏవ చ
లొకే యచ చ భవేచ ఛేషమ ఇహ సదావరజఙ్గమమ
48 [మార్క]
ఇత్య ఉక్త్వాన్తర్హితస తాత స థేవః పరమాథ్భుతః
పరజాశ చేమాః పరపశ్యామి విచిత్రా బహుధా కృతాః
49 ఏతథ థృష్టం మయా రాజంస తస్మిన పరాప్తే యుగక్షయే
ఆశ్చర్యం భరతశ్రేష్ఠ సర్వధర్మభృతాం వర
50 యః స థేవొ మయా థృష్టః పురా పథ్మనిభేక్షణః
స ఏష పురుషవ్యాఘ్ర సంబన్ధీ తే జనార్థనః
51 అస్యైవ వరథానాథ ధి సమృతిర న పరజహాతి మామ
థీర్ఘమ ఆయుశ చ కౌన్తేయ సవచ్ఛన్థమరణం తదా
52 స ఏష కృష్ణొ వార్ష్ణేయః పురాణపురుషొ విభుః
ఆస్తే హరిర అచిన్త్యాత్మా కరీడన్న ఇవ మహాభుజః
53 ఏష ధాతా విధాతా చ సంహర్తా చైవ సాత్వతః
శరీవత్స వక్షా గొవిన్థః పరజాపతిపతిః పరభుః
54 థృష్ట్వేమం వృష్ణిశార్థూలం సమృతిర మామ ఇయమ ఆగతా
ఆథిథేవమ అజం విష్ణుం పురుషం పీతవాససమ
55 సర్వేషామ ఏవ భూతానాం పితా మాతా చ మాధవః
గచ్ఛధ్వమ ఏనం శరణం శరణ్యం కౌరవర్షభాః