అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 186)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః స పునర ఏవాద మార్కణ్డేయం యశస్వినమ
పప్రచ్ఛ వినయొపేతొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
2 నైకే యుగసహస్రాన్తాస తవయా థృష్టా మహామునే
న చాపీహ సమః కశ చిథ ఆయుషా తవ విథ్యతే
వర్జయిత్వా మహాత్మానం బరాహ్మణం పరమేష్ఠినమ
3 అనన్తరిక్షే లొకే ఽసమిన థేవథానవ వర్జితే
తవమ ఏవ పరలయే విప్ర బరాహ్మణమ ఉపతిష్ఠసి
4 పరలయే చాపి నిర్వృత్తే పరబుథ్ధే చ పితామహే
తవమ ఏవ సృజ్యమానాని భూతానీహ పరపశ్యసి
5 చతుర్విధాని విప్రర్షే యదావత పరమేష్ఠినా
వాయుభూతా థిశః కృత్వా విక్షిప్యాపస తతస తతః
6 తవయా లొకగురుః సాక్షాత సర్వలొకపితామహః
ఆరాధితొ థవిజశ్రేష్ఠ తత్పరేణ సమాధినా
7 తస్మాత సర్వాన్తకొ మృత్యుర జరా వా థేహనాశినీ
న తవా విశతి విప్రర్షే పరసాథాత పరమేష్ఠినః
8 యథా నైవ రవిర నాగ్నిర న వాయుర న చ చన్థ్రమః
నైవాన్తరిక్షం నైవొర్వీ శేషం భవతి కిం చన
9 తస్మిన్న ఏకార్ణవే లొకే నష్టే సదావరజఙ్గమే
నష్టే థేవాసురగణే సముత్సన్న మహొరగే
10 శయానమ అమితాత్మానం పథ్మే పథ్మనికేతనమ
తవమ ఏకః సర్వభూతేశం బరహ్మాణమ ఉపతిష్ఠసి
11 ఏతత పరత్యక్షతః సర్వం పూర్వవృత్తం థవిజొత్తమ
తస్మాథ ఇచ్ఛామహే శరొతుం సర్వహేత్వ ఆత్మికాం కదామ
12 అనుభూతం హి బహుశస తవయైకేన థవిజొత్తమ
న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిత సర్వలొకేషు నిత్యథా
13 [మార్క]
హన్త తే కదయిష్యామి నమస్కృత్వా సవయమ్భువే
పురుషాయ పురాణాయ శాశ్వతాయావ్యయాయ చ
14 య ఏష పృదుథీర్ఘాక్షః పీతవాసా జనార్థనః
ఏష కర్తా వికర్తా చ సర్వభావన భూతకృత
15 అచిన్త్యం మహథ ఆశ్చర్యం పవిత్రమ అపి చొత్తమమ
అనాథి నిధనం భూతం విశ్వమ అక్షయమ అవ్యయమ
16 ఏష కర్తా న కరియతే కారణం చాపి పౌరుషే
యొ హయ ఏనం పురుషం వేత్తి థేవా అపి న తం విథుః
17 సర్వమ ఆశ్చర్యమ ఏవైతన నిర్వృత్తం రాజసత్తమ
ఆథితొ మనుజవ్యాఘ్రకృత్స్నస్య జగతః కషయే
18 చత్వార్య ఆహుః సహస్రాణి వర్షాణాం తత కృతం యుగమ
తస్య తావచ ఛతీ సంధ్యా సంధ్యాంశశ చ తతః పరమ
19 తరీణి వర్షసహస్రాణి తరేయా యుగమ ఇహొచ్యతే
తస్య తావచ ఛతీ సంధ్యా సంధ్యాంశశ చ తతః పరమ
20 తదా వర్షసహస్రే థవే థవాపరం పరిమాణతః
తస్యాపి థవిశతీ సంధ్యా సంఖ్యాంశశ చ తతః పరమ
21 సహస్రమ ఏకం వర్షాణాం తతః కలియుగం సమృతమ
తస్య వర్షశతం సంధ్యా సంధ్యాంశశ చ తతః పరమ
సంధ్యాసంధ్యాంశయొస తుల్యం పరమాణమ ఉపధారయ
22 కషీణే కలియుగే చైవ పరవర్తతి కృతం యుగమ
ఏషా థవాథశ సాహస్రీ యుగాఖ్యా పరికీర్తితా
23 ఏతత సహస్రపర్యన్తమ అహర బరాహ్మమ ఉథాహృతమ
విశ్వం హి బరహ్మభవనే సర్వశః పరివర్తతే
లొకానాం మనుజవ్యాఘ్రప్రలయం తం విథుర బుధాః
24 అల్పావశిష్టే తు తథా యుగాన్తే భరతర్షభ
సహస్రాన్తే నరాః సర్వే పరాయశొ ఽనృతవాథినః
25 యజ్ఞప్రతినిధిః పార్ద థానప్రతినిధిస తదా
వరతప్రతి నిధిశ చైవ తస్మిన కాలే పరవర్తతే
26 బరాహ్మణాః శూథ్ర కర్మాణస తదా శూథ్రా ధనార్జకాః
కషత్రధర్మేణ వాప్య అత్ర వర్తయన్తి గతే యుగే
27 నివృత్తయజ్ఞస్వాధ్యాయాః పిణ్డొథకవివర్జితాః
బరాహ్మణాః సర్వభక్షాశ చ భవిష్యన్తి కలౌ యుగే
28 అజపా బరాహ్మణాస తాత శూథ్రా జప పరాయణాః
విపరీతే తథా లొకే పూర్వరూపం కషయస్య తత
29 బహవొ మేచ్ఛ రాజానః పృదివ్యాం మనుజాధిప
మిద్యానుశాసినః పాపా మృషావాథపరాయణాః
30 ఆన్ధ్రాః శకాః పులిన్థాశ చ యవనాశ చ నరాధిపాః
కామ్బొజా ఔర్ణికాః శూథ్రాస తదాభీరా నరొత్తమ
31 న తథా బరాహ్మణః కశ చిత సవధర్మమ ఉపజీవతి
కషత్రియా అపి వైశ్యాశ చ వికర్మస్దా నరాధిప
32 అల్పాయుషః సవల్ప బలా అల్పతేజః పరాక్రమాః
అల్పథేహాల్ప సారాశ చ తదా సత్యాల్ప భాషిణః
33 బహు శూన్యా జనపథా మృగవ్యాలావృతా థిశః
యుగాన్తే సమనుప్రాప్తే వృదా చ బరహ్మచారిణః
భొగాథినస తదా శూథ్రా బరాహ్మణాశ చార్యవాథినః
34 యుగాన్తే మనుజవ్యాఘ్రభవన్తి బహు జన్తవః
న తదా ఘరాణయుక్తాశ చ సర్వగన్ధా విశాం పతే
రసాశ చ మనుజవ్యాఘ్రన తదా సవాథు యొగినః
35 బహు పరజా హరస్వథేహాః శీలాచార వివర్జితాః
ముఖే భగాః సత్రియొ రాజన భవిష్యన్తి యుగక్షయే
36 అట్టశూలా జనపథాః శివ శూలాశ చతుష్పదాః
కేశశూలాః సత్రియొ రాజన భవిష్యన్తి యుగక్షయే
37 అల్పక్షీరాస తదా గావొ భవిష్యన్తి జనాధిప
అల్పపుష్పఫలాశ చాపి పాథపా బహు వాయసాః
38 బరహ్మ వధ్యావలొప్తానాం తదా మిద్యాభిశంసినామ
నృపాణాం పృదివీపాల పరతిగృహ్ణన్తి వై థవిజాః
39 లొభమొహపరీతాశ చ మిద్యా ధర్మధ్వజావృతాః
భిక్షార్దం పృదివీపాల చఞ్చూర్యన్తే థవిజైర థిశః
40 కరభార భయాత పుంసొ గృహస్దాః పరిమొషకాః
మునిఛథ్మాకృతి ఛన్నా వాణిజ్యమ ఉపజీవతే
41 మిద్యా చ నఖరొమాణి ధారయన్తి నరాస తథా
అర్దలొభాన నరవ్యాఘ్ర వృదా చ బరహ్మచారిణః
42 ఆశ్రమేషు వృదాచారాః పానపా గురుతల్పగాః
ఐహ లౌకికమ ఈహన్తే మాంసశొణితవర్ధనమ
43 బహు పాషణ్డ సంకీర్ణాః పరాన్న గుణవాథినః
ఆశ్రమా మనుజవ్యాఘ్రన భవన్తి యుగక్షయే
44 యదర్తు వర్షీ భగవాన న తదా పాకశాసనః
న తథా సర్వబీజాని సమ్యగ రొహన్తి భారత
అధర్మఫలమ అత్యర్దం తథా భవతి చానఘ
45 తదా చ పృదివీపాల యొ భవేథ ధర్మసంయుతః
అల్పాయుః స హి మన్తవ్యొ న హి ధర్మొ ఽసతి కశ చన
46 భూయిష్ఠం కూటమానైశ చ పణ్యం విక్రీణతే జనాః
వణిజశ చ నరవ్యాఘ్ర బహు మాయా భవన్త్య ఉత
47 ధర్మిష్ఠాః పరిహీయన్తే పాపీయాన వర్ధతే జనః
ధర్మస్య బలహానిః సయాథ అధర్మశ చ బలీ తదా
48 అల్పాయుషొ థరిథ్రాశ చ ధర్మిష్ఠా మానవాస తథా
థీర్ఘాయుషః సమృథ్ధాశ చ విధర్మాణొ యుగక్షయే
49 అధర్మిష్ఠైర ఉపాయైశ చ పరజా వయవహరన్త్య ఉత
సంచయేనాపి చాల్పేన భవన్త్య ఆఢ్యా మథాన్వితాః
50 ధనం విశ్వాసతొ నయస్తం మిదొ భూయిష్ఠశొ నరాః
హర్తుం వయవసితా రాజన మాయాచార సమన్వితాః
51 పురుషాథాని సత్త్వాని పక్షిణొ ఽద మృగాస తదా
నగరాణాం విహారేషు చైత్యేష్వ అపి చ శేరతే
52 సప్త వర్షాష్ట వర్షాశ చ సత్రియొ గర్భధరా నృప
థశ థవాథశ వర్షాణాం పుంసాం పుత్రః పరజాయతే
53 భవన్తి షొడశే వర్షే నరాః పలితినస తదా
ఆయుః కషయొ మనుష్యాణాం కషిప్రమ ఏవ పరపథ్యతే
54 కషీణే యుగే మహారాజ తరుణా వృథ్ధశీలినః
తరుణానాం చ యచ ఛీలం తథ వృథ్ధేషు పరజాయతే
55 విపరీతాస తథా నార్యొ వఞ్చయిత్వా రహొ పతీన
వయుచ్చరన్త్య అపి థుఃశీలా థాసైః పశుభిర ఏవ చ
56 తస్మిన యుగసహస్రాన్తే సంప్రాప్తే చాయుషః కషయే
అనావృష్టిర మహారాజ జాయతే బహు వార్షికీ
57 తతస తాన్య అల్పసారాణి సత్త్వాని కషుధితాని చ
పరలయం యాన్తి భూయిష్ఠం పృదివ్యాం పృదివీపతే
58 తతొ థినకరైర థీప్తైః సప్తభిర మనుజాధిప
పీయతే సలిలం సర్వం సముథ్రేషు సరిత్సు చ
59 యచ చ కాష్ఠం తృణం చాపి శుష్కం చార్థ్రం చ భారత
సర్వం తథ భస్మసాథ భూతం థృశ్యతే భరతర్షభః
60 తతః సంవర్తకొ వహ్నిర వాయునా సహ భారత
లొకమ ఆవిశతే పూర్వమ ఆథిత్యైర ఉపశొషితమ
61 తతః స పృదివీం భిత్త్వా సమావిశ్య రసాతలమ
థేవథానవ యక్షాణాం భయం జనయతే మహత
62 నిర్థహన నాగలొకం చ యచ చ కిం చిత కషితావ ఇహ
అధస్తాత పృదివీపాల సర్వం నాశయతే కషణాత
63 తతొ యొజనవింశానాం సహస్రాణి శతాని చ
నిర్థహత్య అశివొ వాయుః స చ సంవర్తకొ ఽనలః
64 సథేవాసురగన్ధర్వం సయక్షొరగ రాక్షసమ
తతొ థహతి థీప్తః స సర్వమ ఏవ జగథ విభుః
65 తతొ గజకులప్రఖ్యాస తడిన మాలా విభూషితాః
ఉత్తిష్ఠన్తి మహామేఘా నభస్య అథ్భుతథర్శనాః
66 కే చిన నీలొత్పలశ్యామాః కే చిత కుముథసంనిభాః
కే చిత కిఞ్జల్కసంకాశాః కే చిత పీతాః పయొధరాః
67 కే చిథ ధారిథ్ర సంకాశాః కాకాణ్డక నిభాస తదా
కే చిత కమలపత్రాభాః కేచిథ ధిఙ్గులక పరభాః
68 కే చిత పురవరాకారాః కే చిథ గజకులొపమాః
కే చిథ అఞ్జనసంకాశాః కే చిన మకరసంస్దితాః
విథ్యున్మాలా పినథ్ధాఙ్గాః సముత్తిష్ఠన్తి వై ఘనాః
69 ఘొరరూపా మహారాజ ఘొరస్వననినాథితాః
తతొ జలధరాః సర్వే వయాప్నువన్తి నభస్తలమ
70 తైర ఇయం పృదివీ సర్వా సపర్వతవనాకరా
ఆపూర్యతే మహారాజ సలిలౌఘపరిప్లుతా
71 తతస తే జలథా ఘొరా రావిణః పురుషర్షభ
సర్వతః పలావయన్త్య ఆశు చొథితాః పరమేష్ఠినా
72 వర్షమాణా మహత తొయం పూరయన్తొ వసుంధరామ
సుఘొరమ అశివం రౌథ్రం నాశయన్తి చ పావకమ
73 తతొ థవాథశ వర్షాణి పయొథాస త ఉపప్లవే
ధారాభిః పూరయన్తొ వై చొథ్యమానా మహాత్మనా
74 తతః సముథ్రః సవాం వేలామ అతిక్రామతి భారత
పర్వతాశ చ విశీర్యన్తే మహీ చాపి విశీర్యతే
75 సర్వతః సహసా భరాన్తాస తే పయొథా నభస్తలమ
సంవేష్టయిత్వా నశ్యన్తి వాయువేగపరాహతాః
76 తతస తం మారుతం ఘొరం సవయమ్భూర మనుజాధిప
ఆథి పథ్మాలయస్ల థేవః పీత్వా సవపితి భారత
77 తస్మిన్న ఏకార్ణవే ఘొరే నష్టే సదావరజఙ్గమే
నష్టే థేవాసురగణే యక్షారాక్షస వర్జితే
78 నిర్మనుష్యే మహీపాల నిఃశ్వాపథ మహీరుహే
అనన్తరిక్షే లొకే ఽసమిన భరమామ్య ఏకొ ఽహమ ఆథృతః
79 ఏకార్ణవే జలే ఘొరే విచరన పార్దివొత్తమ
అపశ్యన సర్వభూతాని వైక్లవ్యమ అగమం పరమ
80 తతః సుథీర్ఘం గత్వా తు పలవమానొ నరాధిప
శరాన్తః కవ చిన న శరణం లభామ్య అహమ అతన్థ్రితః
81 తతః కథా చిత పశ్యామి తస్మిన సలిలసంప్లవే
నయగ్రొధం సుమహాన్తం వై విశాలం పృదివీపతే
82 శాఖాయాం తస్య వృక్షస్య విస్తీర్ణాయాం నరాధిప
పర్యఙ్కే పృదివీపాల థివ్యాస్తరణ సంస్తృతే
83 ఉపవిష్టం మహారాజ పూర్ణేన్థుసథృశాననమ
ఫుల్లపథ్మవిశాలాక్షం బాలం పశ్యామి భారత
84 తతొ మే పృదివీపాల విస్మయః సుమహాన అభూత
కదం తవ అయం శిశుః శేతే లొకే నాశమ ఉపాగతే
85 తపసా చిన్తయంశ చాపి తం శిశుం నొపలక్షయే
భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ జానన్న అపి నరాధిప
86 అతసీ పుష్పవర్ణాభః శరీవత్స కృతలక్షణః
సాక్షాల లక్ష్మ్యా ఇవావాసః స తథా పరతిభాతి మే
87 తతొ మామ అబ్రవీథ బాలః స పథ్మనిభ లొచనః
శరీవత్స ధారీ థయుతిమాన వాక్యం శరుతిసుఖావహమ
88 జానామి తవా పరిశ్రాన్తం తాత విశ్రామకాఙ్క్షిణమ
మార్కణ్డేయ ఇహాస్స్వ తవం యావథ ఇచ్ఛసి భార్గవ
89 అభ్యన్తరం శరీరం మే పరవిశ్య మునిసత్తమ
ఆస్స్వ భొ విహితొ వాసః పరసాథస తే కృతొ మయా
90 తతొ బాలేన తేనైవమ ఉక్తస్యాసీత తథా మమ
నిర్వేథొ జీవితే థీర్ఘే మనుష్యత్వ చ భారత
91 తతొ బాలేన తేనాస్యం సహసా వివృతం కృతమ
తస్యాహమ అవశొ వక్త్రం థైవయొగాత పరవేశితః
92 తతః పరవిష్టస తత కుక్షిం సహసా మనుజాధిప
సరాష్ట్రనగరాకీర్ణాం కృత్స్నాం పశ్యామి మేథినీమ
93 గఙ్గాం శతథ్రుం సీతాం చ యమునామ అద కౌశికీమ
చర్మణ్వతీం వేత్రవతీం చన్థ్రభాగాం సరస్వతీమ
94 సిన్ధుం చైవ విపాశాం చ నథీం గొథావరీమ అపి
వస్వొకసారాం నలినీం నర్మథాం చైవ భారత
95 నథీం తామ్రాం చ వేణ్ణాం చ పుణ్యతొయాం శుభావహామ
సువేణాం కృష్ణవేణాం చ ఇరామాం చ మహానథీమ
శొణం చ పురుషవ్యాఘ్ర విశల్యాం కమ్పునామ అపి
96 ఏతాశ చాన్యాశ చ నథ్యొ ఽహం పృదివ్యాం యా నరొత్తమ
పరిక్రామన పరపశ్యామి తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః
97 తతః సముథ్రం పశ్యామి యాథొగణనిషేవితమ
రత్నాకరమ అమిత్రఘ్న నిధానం పయసొ మహత
98 తతః పశ్యామి గగనం చన్థ్రసూర్యవిరాజితమ
జాజ్వల్యమానం తేజొభిః పావకార్క సమప్రభైః
పశ్యామి చ మహీం రాజన కానకైర ఉపశొభితామ
99 యజన్తే హి తథా రాజన బరాహ్మణా బహుభిః సవైః
కషత్రియాశ చ పరవర్తన్తే సర్వవర్ణానురఞ్జనే
100 వైశ్యాః కృషిం యదాన్యాయం కారయన్తి నరాధిప
శుశ్రూషాయాం చ నిరతా థవిజానాం వృషలాస తదా
101 తతః పరిపతన రాజంస తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః
హిమవన్తం చ పశ్యామి హేమకూటం చ పర్వతమ
102 నిషధం చాపి పశ్యామి శవేతం చ రజతా చితమ
పశ్యామి చ మహీపాల పర్వతం గన్ధమాథనమ
103 మన్థరం మనుజవ్యాఘ్రనీలం చాపి మహాగిరిమ
పశ్యామి చ మహారాజ మేరుం కనకపర్వతమ
104 మహేన్థ్రం చైవ పశ్యామి విన్ధ్యం చ గిరిమ ఉత్తమమ
మలయం చాపి పశ్యామి పారియాత్రం చ పర్వతమ
105 ఏతే చాన్యే చ బహవొ యావన్తః పృదివీధరాః
తస్యొథరే మయా థృష్టాః సర్వరత్నవిభూషితాః
106 సింహాన వయాఘ్రాన వరాహాంశ చ నాగాంశ చ మనుజాధిప
పృదివ్యాం యాని చాన్యాని సత్త్వాని జగతీపతే
తాని సర్వాణ్య అహం తత్ర పశ్యన పర్యచరం తథా
107 కుక్షౌ తస్య నరవ్యాఘ్ర పరవిష్టః సంచరన థిశః
శక్రాథీంశ చాపి పశ్యామి కృత్స్నాన థేవగణాంస తదా
108 గన్ధర్వాప్సరసొ యక్షాన ఋషీంశ చైవ మహీపతే
థైత్యథానవ సంఘాంశ చ యే చాన్యే సురశత్రవః
109 యచ చ కిం చిన మయా లొకే థృష్టం సదావరజఙ్గమమ
తథ అపశ్యమ అహం సర్వం తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః
ఫలాహారః పరవిచరన కృత్స్నం జగథ ఇథం తథా
110 అన్తః శరీరే తస్యాహం వర్షాణామ అధికం శతమ
న చ పశ్యామి తస్యాహమ అన్తం థేహస్య కుత్ర చిత
111 సతతం ధావమానశ చ చిన్తయానొ విశాం పతే
ఆసాథయామి నైతాన్తం తస్య రాజన మహాత్మనః
112 తతస తమ ఏవ శరణం గతొ ఽసమి విధివత తథా
వరేణ్యం వరథం థేవం మనసా కర్మణైవ చ
113 తతొ ఽహం సహసా రాజన వాయువేగేన నిఃసృతః
మహాత్మానొ ముఖాత తస్య వివృతాత పురుషొత్తమ
114 తతస తస్యైవ శాఖాయాం నయగ్రొఘస్య విశాం పతే
ఆస్తే మనుజశార్థూల కృత్స్నమ ఆథాయ వై జగత
115 తేనైవ బాల వేషేణ శరీవత్స కృతలక్షణమ
ఆసీనం తం నరవ్యాఘ్ర పశ్యామ్య అమితతేజసమ
116 తతొ మామ అబ్రవీథ వీర స బాలః పరహసన్న ఇవ
శరీవత్స ధారీ థయుతిమాన పీతవాసా మహాథ్యుతిః
117 అపీథానీం శరీరే ఽసమిన మామకే మునిసత్తమ
ఉషితస తవం సువిశ్రాన్తొ మార్కణ్డేయ బరవీహి మే
118 ముహూర్తాథ అద మే థృష్టిః పరాథుర్భూతా పునర నవా
యయా నిర్ముక్తమ ఆత్మానమ అపశ్యం లబ్ధచేతసమ
119 తస్య తామ్రతలౌ తాత చరణౌ సుప్రతిష్ఠితౌ
సుజాతౌ మృథు రక్తాభిర అఙ్గులీభిర అలంకృతౌ
120 పరయతేన మయా మూర్ధ్నా గృహీత్వా హయ అభివన్థితౌ
థృష్ట్వాపరిమితం తస్య పరభావమ అమితౌజసః
121 వినయేనాఞ్జలిం కృత్వా పరయత్నేనొపగమ్య చ
థృష్టొ మయా స భూతాత్మా థేవః కమలలొచనః
122 తమ అహం పరాఞ్జలిర భూత్వా నమస్కృత్యేథమ అబ్రువమ
జఞాతుమ ఇచ్ఛామి థేవ తవాం మాయాం చేమాం తవొత్తమామ
123 ఆస్యేనానుప్రవిష్టొ ఽహం శరీరం భగవంస తవ
థృష్టవాన అఖిలాఁల లొకాన సమస్తాజ జఠరే తవ
124 తవ థేవ శరీరస్దా థేవథానవరాక్షసాః
యక్షగన్ధర్వనాగాశ చ జగత సదావరజఙ్గమమ
125 తవత్ప్రసాథాచ చ మే థేవ సమృతిర న పరిహీయతే
థరుతమ అన్తః శరీరే తే సతతం పరిధావతః
126 ఇచ్ఛామి పుణ్డరీకాక్ష జఞాతుం తవాహమ అనిన్థిత
ఇహ భూత్వా శిశుః సాక్షాత కిం భవాన అవతిష్ఠతే
పీత్వా జగథ ఇథం విశ్వమ ఏతథ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి
127 కిమర్దం చ జగత సర్వం శరీరస్దం తవానఘ
కియన్తం చ తవయా కాలమ ఇహ సదేయమ అరింథమ
128 ఏతథ ఇచ్ఛామి థేవేశ శరొతుం బరాహ్మణ కామ్యయా
తవత్తః కమలపత్రాక్ష విస్తరేణ యదాతదమ
మహథ ధయేతథ అచిన్త్యం చ యథ అహం థృష్టవాన పరభొ
129 ఇత్య ఉక్తః స మయా శరీమాన థేవథేవొ మహాథ్యుతిః
సాన్త్వయన మామ ఇథం వాక్యమ ఉవాచ వథతాం వరః