అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 185)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః స పాణ్డవొ భూయొ మార్కణ్డేయమ ఉవాచ హ
కదయస్వేహ చరితం మనొర వైవస్వతస్య మే
2 [మార్క]
వివస్తవః సుతొ రాజన పరమర్షిః పరతాపవాన
బభూవ నరశార్థూల పరజాపతిసమథ్యుతిః
3 ఓజసా తేజసా లక్ష్మ్యా తపసా చ విశేషతః
అతిచక్రామ పితరం మనుః సవం చ పితామహమ
4 ఊర్ధ్వబాహుర విశాలాయాం బథర్యాం స నరాధిపః
ఏకపాథస్దితస తీవ్రం చచార సుమహత తపః
5 అవాక్శిరాస తదా చాపి నేత్రైర అనిమిషైర థృఢమ
సొ ఽతప్యత తపొ ఘొరం వర్షాణామ అయుతం తథా
6 తం కథా చిత తపస్యన్తమ ఆర్థ్ర చీరజటా ధరమ
వీరిణీ తీరమ ఆగమ్య మత్స్యొ వచనమ అబ్రవీత
7 భగవన కషుథ్రమత్స్యొ ఽసమి బలవథ్భ్యొ భయం మమ
మత్స్యేభ్యొ హి తతొ మాం తవం తరాతుమ అర్హసి సువ్రత
8 థుర్బలం బలవన్తొ హి మత్స్యం మత్స్యా విశేషతః
భక్షయన్తి యదా వృత్తిర విహితా నః సనాతనీ
9 తస్మాథ భయౌఘాన మహతొ మజ్జన్తం మాం విశేషతః
తరాతుమ అర్హసి కర్తాస్మి కృతే పరతికృతం తవ
10 స మత్స్యవచనం శరుత్వా కృపయాభిపరిప్లుతః
మనుర వైవస్వతొ ఽగృహ్ణాత తం మత్స్యం పాణినా సవయమ
11 ఉథకాన్తమ ఉపానీయ మత్స్యం వైవస్వతొ మనుః
అలిఞ్జరే పరాక్షిపత స చన్థ్రాంశుసథృశప్రభమ
12 స తత్ర వవృధే రాజన మత్స్యః పరమసత్కృతః
పుత్రవచ చాకరొత తస్మిన మనుర భావం విశేషతః
13 అద కాలేన మహతా స మత్స్యః సుమహాన అభూత
అలిఞ్జరే జలే చైవ నాసౌ సమభవత కిల
14 అద మత్స్యొ మనుం థృష్ట్వా పునర ఏవాభ్యభాషత
భగవన సాధు మే ఽథయాన్యత సదానం సంప్రతిపాథయ
15 ఉథ్ధృత్యాలిఞ్జరాత తస్మాత తతః స భగవాన మునిః
తం మత్స్యమ అనయథ వాపీం మహతీం స మనుస తథా
16 తత్ర తం పరాక్షిపచ చాపి మనుః పరపురంజయ
అదావర్ధత మత్స్యః స పునర వర్షగణాన బహూన
17 థవియొజనాయతా వాపీ విస్తృతా చాపి యొజనమ
తస్యాం నాసౌ సమభవన మత్స్యొ రాజీవలొచన
విచేష్టితుం వా కౌన్తేయ మత్స్యొ వాప్యాం విశాం పతే
18 మనుం మత్యస తతొ థృష్ట్వా పునర ఏవాభ్యభాషత
నయమాం భగవన సాధొ సముథ్రమహిషీం పరభొ
గఙ్గాం తత్ర నివత్స్యామి యదా వా తాత మన్యసే
19 ఏవం కుతొ మనుర మత్స్యామ అనయథ భగవాన వశీ
నథీం గఙ్గాం తత్ర చైనం సవయం పరాక్షిపథ అచ్యుతః
20 స తత్ర వవృధే మత్స్యః కిం చిత కాలమ అరింథమ
తతః పునర మనుం థృష్ట్వా మత్స్యొ వచనమ అబ్రవీత
21 గఙ్గాయాం హి న శక్నొమి బృహత్త్వాచ చేష్టితుం పరభొ
సముథ్రం నయమామ ఆశు పరసీథ భగవన్న ఇతి
22 ఉథ్ధృత్య గఙ్గా సలిలాత తతొ మత్స్యం మనుః సవయమ
సముథ్రమ అనయత పార్ద తత్ర చైనమ అవాసృజత
23 సుమహాన అపి మత్స్యః సన స మనొర మనసస తథా
ఆసీథ యదేష్ట హార్యశ చ సపర్శగన్ధసుఖైశ చ వై
24 యథా సముథ్రే పరక్షిప్తః స మత్స్యొ మనునా తథా
తత ఏనమ ఇథం వాక్యం సమయమాన ఇవాబ్రవీత
25 భగవన కృతా హి మే రక్షా తవయా సర్వా విశేషతః
పరాప్తకాలం తు యత కార్యం తవయా తచ ఛరూయతాం మమ
26 అచిరాథ భగవన భౌమమ ఇథం సదావరజఙ్గమమ
సర్వమ ఏవ మహాభాగ పరలయం వై గమిష్యతి
27 సంప్రక్షాలన కాలొ ఽయం లొకానాం సముపస్దితః
తస్మాత తవాం బొధయామ్య అథ్య తత తే హితమ అనుత్తమమ
28 తరసానాం సదావరాణాం చ యచ చేఙ్గం యచ చ నేఙ్గతి
తస్య సర్వస్య సంప్రాప్తః కాలః పరమథారుణః
29 నౌశ చ కారయితవ్యా తే థృఢా యుక్తవటాకరా
తత్ర సప్తర్షిభిః సార్ధమ ఆరుహేదా మహామునే
30 బీజాని చైవ సర్వాణి యదొక్తని మయా పురా
తస్యామ ఆరొహయేర నావి సుసంగుప్తాని భాగశః
31 నౌస్దశ చ మాం పరతీక్షేదాస తథా మునిజనప్రియ
ఆగమిష్యామ్య అహం శృఙ్గీ విజ్ఞేయస తేన తాపస
32 ఏవమ ఏత తవయా కార్యమ ఆపృష్టొ ఽసి వరజామ్య అహమ
నాతిశఙ్క్యమ ఇథం చాపి వచనం తే మమాభిభొ
33 ఏవం కరిష్య ఇతి తం స మత్స్యం పరత్యభాషత
జగ్మతుశ చ యదాకామమ అనుజ్ఞాప్య పరస్పరమ
34 తతొ మనుర మహారాజ యదొక్తం మత్యకేన హ
బీజాన్య ఆథాయ సర్వాణి సాగరం పుప్లువే తథా
నావా తు శుభయా వీర మహొర్మిణమ అరింథమ
35 చిన్తయామ ఆస చ మనుస తం మత్స్యం పృదివీపతే
స చ తచ చిన్తితం జఞాత్వా మత్స్యః పరపురంజయ
శృఙ్గీ తత్రాజగామాశు తథా భరతసత్తమ
36 తం థృష్ట్వా మనుజేన్థ్రేన్థ్ర మనుర మత్స్యం జలార్ణవే
శృఙ్గిణం తం యదొక్తేన రూపేణాథ్రిమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
37 వటాకరమయం పాశమ అద మత్స్యస్య మూధని
మనుర మనుజశార్థూల తస్మిఞ శృఙ్గే నయవేశయత
38 సంయతస తేన పాశేన మత్స్యః పరపురంజయ
వేగేన మహతా నావం పరాకర్షల లవణామ్భసి
39 స తతార తయా నావా సముథ్రం మనుజేశ్వర
నృత్యమానమ ఇవొర్మీభిర గర్జమానమ ఇవామ్భసా
40 కషొభ్యమాణా మహావాతైః సా నౌస తస్మిన మహొథధౌ
ధూర్ణతే చపలేవ సత్రీ మత్తా పరపురంజయ
41 నైవ భూమిర న చ థిశః పరథిశొ వా చకాశిరే
సర్వమ ఆమ్భసమ ఏవాసీత ఖం థయౌశ చ నరపుంగవ
42 ఏవం భూతే తథా లొకే సంకులే భరతర్షభ
అథృశ్యన్త సప్తర్షయొ మనుర మత్స్యః సహైవ హ
43 ఏవం బహూన వర్షగణాంస తాం నావం సొ ఽద మత్స్యకః
చకర్షాతన్థ్రితొ రాజంస తస్మిన సలిలసంచయే
44 తతొ హిమవతః శృఙ్గం యత పరం పురుషర్షభ
తత్రాకర్షత తతొ నావం స మత్స్యః కురునన్థన
45 తతొ ఽబరవీత తథా మత్స్యస తాన ఋషీన పరహసఞ శనైః
అస్మిన హిమవతః శృఙ్గే నావం బధ్నీత మాచిరమ
46 సా బథ్ధా తత్ర తైస తూర్ణమ ఋషిభిర భరతర్షభ
నౌర మత్స్యస్య వచొ శరుత్వా శృఙ్గే హిమవతస తథా
47 తచ చ నౌబన్ధనం నామ శృఙ్గం హిమవతః పరమ
ఖయాతమ అథ్యాపి కౌన్తేయ తథ విథ్ధి భరతర్షభ
48 అదాబ్రవీథ అనిమిషస తాన ఋషీన సహితాంస తథా
అహం పరజాపతిర బరహ్మా మత్పరం నాధిగమ్యతే
మత్స్యరూపేణ యూయం చ మయాస్మాన మొక్షితా భయాత
49 మనునా చ పరజాః సర్వాః సథేవాసురమానవాః
సరష్టవ్యాః సర్వలొకాశ చ యచ చేఙ్గం యచ చ నేఙ్గతి
50 తపసా చాతితీవ్రేణ పరతిభాస్య భవిష్యతి
మత్ప్రసాథాత పరజా సర్గే న చ మొహం గమిష్యతి
51 ఇత్య ఉక్త్వా వచనం మత్స్యః కషణేనాథర్శనం గతః
సరష్టుకామః పరజాశ చాపి మనుర వైవస్వతః సవయమ
పరమూఢొ ఽభూత పరజా సర్గే తపస తేపే మహత తతః
52 తపసా మహతా యుక్తః సొ ఽద సరష్టుం పరచక్రమే
సర్వాః పరజా మనుః సాక్షాథ యదావథ భరతర్షభ
53 ఇత్య ఏతన మాత్యకం నామ పురాణం పరికీర్తితమ
ఆఖ్యానమ ఇథమ ఆఖ్యాతం సర్వపాపహరం మయా
54 య ఇథం శృణుయాన నిత్యం మనొశ చరితమ ఆథితః
స సుఖీ సర్వసిథ్ధార్దః సవర్గలొకమ ఇయాన నరః