అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 184)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
అత్రైవ చ సరస్వత్యా గీతం పరపురంజయ
పృష్టయా మునినా వీర శృణు తర్క్షేణ ధీమతా
2 [తార్క్స్య]
కిం ను శరేయొ పురుషస్యేహ భథ్రే; కదం కుర్వన న చయవతే సవధర్మాత
ఆచక్ష్వ మే చారుసర్వాఙ్గి సర్వం; తవయానుశిష్టొ న చయవేయం సవధర్మాత
3 కదం చాగ్నిం జుహుయాం పూజయే వా; కస్మిన కాలే కేన ధర్మొ న నశ్యేత
ఏతత సర్వం సుభగే పరబ్రవీహి; యదా లొకాన విరజః సంచరేయమ
4 [మార్క]
ఏవం పృష్టా పరీతియుక్తేన తేన; శుశ్రూషుమ ఈక్ష్యొత్తమ బుథ్ధియుక్తమ
తార్క్ష్యం విప్రం ధర్మయుక్తం హితం చ; సరస్వతీ వాక్యమ ఇథం బభాషే
5 [సరస]
యొ బరహ్మ జానాతి యదాప్రథేశం; సవాధ్యాయనిత్యః శుచిర అప్రమత్తః
స వై పురొ థేవపురస్య గన్తా; సహామరైః పరాప్నుయాత పరీతియొగమ
6 తత్ర సమ రమ్యా విపులా విశొకాః; సుపుష్పితాః పుష్కరిణ్యః సుపుణ్యాః
అకర్థమా మీనవత్యః సుతీర్దా; హిరణ్మయైర ఆవృతాః పుణ్డరీకైః
7 తాసాం తీరేష్వ ఆసతే పుణ్యకర్మా; మహీయమానః పృదగ అప్సరొభిః
సుపుణ్య గన్ధాభిర అలంకృతాభిర; హిరణ్యవర్ణాభిర అతీవ హృష్టః
8 పరం లొకం గొప్రథాస తవ ఆప్నువన్తి; థత్త్వానడ్వాహం సూర్యలొకం వరజన్తి
వాసొ థత్త్వా చన్థ్రమసః స లొకం; థత్త్వా హిరణ్యమ అమృతత్వమ ఏతి
9 ధేనుం థత్త్వ సువ్రతాం సాధు థొహాం; కల్యాణవత సామ పలాయినీం చ
యావన్తి రొమాణి భవన్తి తస్యాస; తావథ వర్షాణ్య అశ్నుతే సవర్గలొకమ
10 అనడ్వాహం సువ్రతం యొ థథాతి; హలస్య వొడ్ధారమ అనన్తవీర్యమ
ధురం ధురం బలవన్తం యువానం; పరాప్నొతి లొకాన థశ ధేనుథస్య
11 యః సప్త వర్షాణి జుహొతి తార్క్ష్య; హవ్యం తవ అగ్నౌ సువ్రతః సాధు శీలః
సప్తావరాన సప్త పూర్వాన పునాతి; పితామహాన ఆత్మనః కర్మభిః సవైః
12 [తార్క్స్య]
కిమ అగ్నిహొత్రస్య వరతం పురాణమ; ఆచక్ష్వ మే పృచ్ఛతశ చారురూపే
తవయానుశిష్టొ ఽహమ ఇహాథ్య విథ్యాం; యథ అగ్నిహొత్రస్య వరతం పురాణమ
13 [సరస]
న చాశుచిర నాప్య అనిర్ణిక్తపాణిర; నాబ్రహ్మవిజ జుహుయాన నావిపశ్చిత
బుభుక్షవః శుచి కామా హి థేవా; నాశ్రథ్థధానాథ ధి హవిర జుషన్తి
14 నాశ్రొత్రియం థేవ హవ్యే నియుఞ్జ్యాన; మొఘం పరా సిఞ్చతి తాథృశొ హి
అపూర్ణమ అశ్రొత్రియమ ఆహ తార్క్ష్య; న వై తాథృగ జుహుయాథ అగ్నిహొత్రమ
15 కృశానుం యే జుహ్వతి శరథ్థధానాః; సత్యవ్రతా హుతశిష్టాశినశ చ
గవాం లొకం పరాప్య తే పుణ్యగన్ధం; పశ్యన్తి థేవం పరమం చాపి సత్యమ
16 [తార్క్స్య]
కషేత్రజ్ఞభూతాం పరలొకభావే; కర్మొథయే బుథ్ధిమ అతిప్రవిష్టామ
పరజ్ఞాం చ థేవీం సుభగే విమృశ్య; పృచ్ఛామి తవాం కా హయ అసి చారురూపే
17 [సరస]
అగ్నిహొత్రాథ అహమ అభ్యాగతాస్మి; విప్రర్షభాణాం సంశయ చఛేథనాయ
తవత సంయొగాథ అహమ ఏతథ అబ్రువం; భావే సదితా తద్యమ అర్దం యదావత
18 [తార్క్స్య]
న హి తవయా సథృశీ కా చిథ అస్తి; విభ్రాజసే హయ అతిమాత్రం యదా శరీః
రూపం చ తే థివ్యమ అత్యన్తకాన్తం; పరజ్ఞాం చ థేవీం సుభగే బిభర్షి
19 [సరస]
శరేష్ఠాని యాని థవిపథాం వరిష్ఠ; యజ్ఞేషు విథ్వన్న ఉపపాథయన్తి
తైర ఏవాహం సంప్రవృథ్ధా భవామి; ఆప్యాయితా రూపవతీ చ విప్ర
20 యచ చాపి థరవ్యమ ఉపయుజ్యతే హ; వానస్పత్యమ ఆయసం పార్దివం వా
థివ్యేన రూపేణ చ పరజ్ఞయా చ; తేనైవ సిథ్ధిర ఇతి విథ్ధి విథ్వన
21 [తార్క్స్య]
ఇథం శరేయొ పరమం మన్యమానా; వయాయచ్ఛన్తే మునయః సంప్రతీతాః
ఆచక్ష్వ మే తం పరమం విశొకం; మొక్షం పరం యం పరవిశన్తి ధీరాః
22 [సరస]
తం వై పరం వేథవిథః పరపన్నాః; పరం పరేభ్యః పరదితం పురాణమ
సవాధ్యాయథానవ్రతపుణ్యయొగైస; తపొధనా వీతశొకా విముక్తాః
23 తస్యాద మధ్యే వేతసః పుణ్యగన్ధః; సహస్రశాఖొ విమలొ విభాతి
తస్య మూలాత సరితః పరస్రవన్తి; మధూథక పరస్రవణా రమణ్యః
24 శాఖాం శాఖాం మహానథ్యః సంయాన్తి సికతా సమాః
ధానా పూపా మాంసశాకాః సథా పాయసకర్థమాః
25 యస్మిన్న అగ్నిముఖా థేవాః సేన్థ్రాః సహ మరుథ్గణైః
ఈజిరే కరతుభిః శరేష్ఠైస తత పథం పరమం మునే