అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 180)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కామ్యకం పరాప్య కౌన్తేయా యుధిష్ఠిరపురొగమాః
కృతాతిద్యా మునిగణైర నిషేథుః సహ కృష్ణయా
2 తతస తాన పరివిశ్వస్తాన వసతః పాణ్డునన్థనాన
బరాహ్మణా బహవస తత్ర సమన్తాత పర్యవారయన
3 అదాబ్రవీథ థవిజః కశ చిథ అర్జునస్య పరియః సఖా
ఏష్యతీహ మహాబాహుర వశీశౌరిర ఉథారధీః
4 విథితా హి హరేర యూయమ ఇహాయాతాః కురూథ్వహాః
సథా హి థర్శనాకాఙ్క్షీ శరేయొ ఽనవేషీ చ వొ హరిః
5 బహు వత్సర జీవీ చ మార్కణ్డేయొ మహాతపః
సవాధ్యాయతపసా యుక్తః కషిప్రం యుష్మాన సమేష్యతి
6 తదైవ తస్య బరువతః పరత్యథృష్యత కేశవః
సైఙ్క్య సుగ్రీవ యుక్తేన రదేన రదినాం వరః
7 మఘవాన ఇవ పౌలొమ్యా సహితః సత్యభామయా
ఉపాయాథ థేవకీపుత్రొ థిథృక్షుః కురుసత్తమాన
8 అవతీర్య రదాత కృష్ణొ ధర్మరాజం యదావిధి
వవన్థే ముథితొ ధీమాన భీమం చ బలినాం వరమ
9 పూజయామ ఆస థౌమ్యం చ యమాభ్యామ అభివాథితః
పరిష్వజ్య గుడాకేశం థరౌపథీం పర్యసాన్త్వయత
10 స థృష్ట్వా ఫల్గునం వీరం చిరస్య పరియమ ఆగతమ
పర్యష్వజత థాశార్హః పునః పునర అరింథమమ
11 తదైవ సత్యభామాపి థరౌపథీం పరిషస్వజే
పాణ్డవానాం పరియం భార్యాం కృష్ణస్య మహిషీ పరియా
12 తతస తే పాణ్డవాః సర్వే సభార్యాః సపురొహితాః
ఆనర్చుః పుణ్డరీకాక్షం పరివవ్రుశ చ సర్వశః
13 కృష్ణస తు పార్దేన సమేత్య విథ్వాన; ధనంజయేనాసురతర్జనేన
బభౌ యదా భూప పతిర మహాత్మా; సమేత్య సాక్షాథ భగవాన గుహేన
14 తతః సమస్తాని కిరీటమాలీ; వనేషు వృత్తాని గథాగ్రజాయ
ఉక్త్వా యదావత పునర అన్వపృచ్ఛత; కదం సుభథ్రా చ తదాభుమన్యుః
15 స పూజయిత్వా మధుహా యదావన; పార్దాంశ చ కృష్ణాం చ పురొహితం చ
ఉవాచ రాజానమ అభిప్రశంసన; యుధిష్ఠిరం తత్ర సహొపవిశ్య
16 ధర్మః పరః పాణ్డవ రాజ్యలాభాత; తస్యార్దమ ఆహుస తప ఏవ రాజన
సత్యార్జవాభ్యాం చరతా సవధర్మం; జితస తవాయం చ పరశ చ లొకః
17 అఘీతమ అగ్రే చరతా వరతాని సమ్యగ; ధనుర్వేథమ అవాప్య కృత్స్నమ
కషాత్రేణ ధర్మణ వసూని లబ్ధ్వా; సర్వే హయ అవాప్తాః కరతవః పురాణాః
18 న గరామ్యధర్మేషు రతిస తవాస్తి; కామాన న కిం చిత కురుషే నరేన్థ్ర
న చార్దలొభాత పరజహాసి ధర్మం; తస్మాత సవభావాథ అసి ధర్మరాజః
19 ధానం చ సత్యం చ తపొ చ రాజఞ; శరథ్ధా చ శాన్తిశ చ ధృతిః కషమా చ
అవాప్య రాష్ట్రాణి వసూని భొగాన; ఏషా పరా పార్ద సథా రతిస తే
20 యథా జనౌఘః కురుజాఙ్గలానాం; కృష్ణాం సభాయామ అవశామ అపశ్యత
అపేతధర్మవ్యవహార వృత్తం; సహేత తత పాణ్డవ కస తవథన్యః
21 అసంశయం సర్వసమృథ్ధకామః; కషిప్రం పరజాః పాలయితాసి సమ్యక
ఇమే వయం నిగ్రహణే కురూణాం; యథి పరతిజ్ఞా భవతః సమాప్తా
22 ధౌమ్యం చ కృష్ణాం చ యుధిష్ఠిరం చ; యమౌ చ భీమం చ థశార్హ సింహః
ఉవాచ థిష్ట్యా భవతాం శివేన; పరాప్తః కిరీటీ ముథితః కృతాస్త్రః
23 పరొవాచ కృష్ణామ అపి యాజ్ఞసేనీం; థశార్హ భర్తా సహితః సుహృథ్భిః
కృష్ణే ధనుర్వేథ రతిప్రధానాః; సత్యవ్రతాస తే శిశవః సుశీలాః
సథ్భిః సథైవాచరితం సమాధిం; చరన్తి పుత్రాస తవ యాజ్ఞసేని
24 రాజ్యేన రాష్ట్రైశ చ నిమన్త్ర్యమాణాః; పిత్రా చ కృష్ణే తవ సొథరైశ చ
న యజ్ఞసేనస్య న మాతులానాం; గృహేషు బాలా రతిమ ఆప్నువన్తి
25 ఆనర్తమ ఏవాభిముఖాః శివేన; గత్వా ధనుర్వేథ రతిప్రధానాః
తవాత్మజా వృష్ణిపురం పరవిశ్య; న థైవతేభ్యః సపృహయన్తి కృష్ణే
26 యదా తవమ ఏవార్హసి తేషు వృత్తిం; పరయొక్తుమ ఆర్యా చ యదైవ కున్తీ
తేష్వ అప్రమాథేన సథా కరొతి; తదాచ భూయొ చ తదా సుభథ్రా
27 యదానిరుథ్ధస్య యదాభిమన్యొర; యదా సునీదస్య యదైవ భానొః
తదా వినేతా చ గతిశ చ కృష్ణే; తవాత్మజానామ అపి రౌక్మిణేయః
28 గథాసిచర్మ గరహణేషు శూరాన; అస్త్రేషు శిక్షాసు రదాశ్వయానే
సమ్యగ వినేతా వినయత్య అతన్థ్రీస; తాంశ చాభిమన్యుః సతతం కుమారః
29 స చాపి సమ్యక పరణిధాయ శిక్షామ; అస్త్రాణి చైషాం గురువత పరథాయ
తవాత్మజానాం చ తదాభిమన్యొః; పరాక్రమైస తుష్యతి రౌక్మిణేయః
30 యథా విహారం పరసమీక్షమాణాః; పరయాన్తి పుత్రాస తవ యాజ్ఞసేని
ఏకైకమ ఏషామ అనుయాన్తి తత్ర; రదాశ చ యానాని చ థన్తినశ చ
31 అదాబ్రవీథ ధర్మరాజం తు కృష్ణొ; థశార్హ యొధాః కుకురాన్ధకాశ చ
ఏతే నిథేశం తవ పాలయన్తి తిష్ఠన్తి; యత్రేచ్ఛసి తత్ర రాజన
32 ఆవర్తతాం కార్ముకవేగవాతా; హలాయుధ పరగ్రహణా మధూనామ
సేనా తవార్దేషు నరేన్థ్ర యత్తా; ససాథి పత్త్యశ్వరదా సనాగా
33 పరస్దాప్యతాం పాణ్డవ ధార్తరాష్ట్రః; సుయొధనః పాపకృతాం వరిష్ఠః
స సానుబన్ధః ససుహృథ గనశ చ; సౌభస్య సౌభాధిపతేశ చ మార్గమ
34 కామతదా తిష్ఠ నరేన్థ్ర తస్మిన; యదా కృతస తే సమయః సభాయామ
థాశార్హ యొధైస తు ససాథి యొధం; పరతీక్షతాం నాగపురం భవన్తమ
35 వయపేతమనుర వయపనీతపాప్మా; విహృత్య యత్రేచ్ఛసి తత్ర కామమ
తతః సమృథ్ధం పరదమం విశొకః; పరపత్స్యసే నాగపురం సరాష్ట్రమ
36 తతస తథ ఆజ్ఞాయ మతం మహాత్మా; యదావథ ఉక్తం పురుషొత్తమేన
పరశస్య విప్రేక్ష్య చ ధర్మరాజః; కృతాఞ్జలిః కేశవమ ఇత్య ఉవాచ
37 అసంశయం కేశవ పాణ్డవానాం; భవాన గతిస తవచ ఛరణా హి పార్దాః
కాలొథయే తచ చ తతశ చ భూయొ; కర్తా భవాన కర్మ న సంశయొ ఽసతి
38 యదాప్రతిజ్ఞం విహృతశ చ కాలః; సర్వాః సమా థవాథశ నిర్జనేషు
అజ్ఞాతచర్యాం విధివత సమాప్య; భవథ్గతాః కేశవ పాణ్డవేయాః
39 [వై]
తదా వథతి వార్ష్ణేయే ధర్మరాజే వ భారత
అద పశ్చాత పతొ వృథ్ధొ బహువర్షసహస్రధృక
పరత్యథృష్యత ధర్మాత్మా మార్కణ్డేయొ మహాతపః
40 తమ ఆగతమ ఋషిం వృథ్ధం బహువర్షసహస్రిణమ
ఆనర్చుర బరాహ్మణాః సర్వే కృష్ణశ చ సహ పాణ్డవైః
41 తమ అర్చితం సువిష్వస్తమ ఆసీనమ ఋషిసత్తమమ
బరాహ్మణానాం పతేనాహ పాణ్డవానాం చ కేశవః
42 శుశ్రూషవః పాణ్డవాస తే బరాహ్మణాశ చ సమాగతాః
థరౌపథీ సత్యభామా చ తదాహం పరమం వచః
43 పురావృత్తాః కదాః పుణ్యాః సథ ఆచారాః సనాతనాః
రాజ్ఞాం సత్రీణామ ఋషీణాం చ మార్కణ్డేయ విచక్ష్వ నః
44 తేషు తత్రొపవిష్టేషు థేవర్షిర అపి నారథః
ఆజగామ విశుథ్ధాత్మా పాణ్డవాన అవలొకకః
45 తమ అప్య అద మహాత్మానం సర్వే తు పురుషర్షభాః
పాథ్యార్ఘ్యాభ్యాం యదాన్యాయమ ఉపతస్దుర మనీషిణమ
46 నారథస తవ అద థేవర్షిర జఞాత్వా తాంస తు కృతక్షణాన
మార్కణ్డేయస్య వథతస తాం కదామ అన్వమొథత
47 ఉవాచ చైనం కాలజ్ఞః సమయన్న ఇవ స నారథః
బరహ్మర్షే కద్యతాం యత తే పాణ్డవేషు వివక్షితమ
48 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ మార్కణ్డేయొ మహాతపః
కషణం కురుధ్వం విపులమ ఆఖ్యాతవ్యం భవిష్యతి
49 ఏవమ ఉక్తాః కషణం చక్రుః పాణ్డవాః సహ తైర థవిజైః
మధ్యంథినే యదాథిత్యం పరేక్షన్తస తం మహామునిమ