అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 179)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
నిథాఘాన్తకరః కాలః సర్వభూతసుఖావహః
తత్రైవ వసతాం తేషాం పరావృట సమభిపథ్యత
2 ఛాథయన్తొ మహాఘొషాః ఖం థిశశ చ బలాహకాః
పరవవర్షుర థివారాత్రమ అసితాః సతతం తథా
3 తపాత్యయ నికేతాశ చ శతశొ ఽద సహస్రశః
అపేతార్క పరభా జాలాః సవిథ్యుథ్విమలప్రభాః
4 విరూఢ శష్పా పృదివీ మత్తథంశ సరీసృపా
బభూవ పయసా సిక్తా శాన్తధూమరజొ ఽరుణా
5 న సమ పరజ్ఞాయతే కిం చిథ అమ్భసా సమవస్తృతే
సమం వా విషమం వాపి నథ్యొ వా సదావరాణి వా
6 కషుబ్ధతొయా మహాఘొషాః శవసమానా ఇవాశుగాః
సిన్ధవః శొభయాం చక్రుః కాననాని తపాత్యయే
7 నథతాం కాననాన్తేషు శరూయన్తే వివిధాః సవనాః
వృష్టిభిస తాడ్యమానానాం వరాహమృగపక్షిణామ
8 సతొకతాః శిఖినశ చైవ పుంస్కొకిల గణైః సహ
మత్తాః పరిపతన్తి సమ థర్థురాశ చైవ థర్పితాః
9 తదా బహువిధాకారా పరావృష మేఘానునాథితా
అభ్యతీతా శివా తేషాం చరతాం మరుధన్వసు
10 కరౌఞ్చ హంసగణాకీర్ణా శరత పరణిహితాభవత
రూడ్ధ కక్షవనప్రస్దా పరసన్నజలనిమ్నగా
11 విమలాకాశ నక్షత్రా శరత తేషాం శివాభవత
మృగథ్విజసమాకీర్ణా పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
12 పశ్యన్తః శాన్తరజసః కషపా జలథశీతలాః
గరహనక్షత్రసంఘైశ చ సొమేన చ విరాజితాః
13 కుముథైః పుణ్డరీకైశ చ శీతవారి ధరాః శివాః
నథీః పుష్కరిణీశ చైవ థథృశుః సమలంకృతాః
14 ఆకాశనీకాశ తటాం నీప నీవార సంకులామ
బభూవ చరతాం హర్షః పుణ్యతీర్దాం సరస్వతీమ
15 తే వై ముముథిరే వీరాః పరసన్నసలిలాం శివామ
పశ్యన్తొ థృఢధన్వానః పరిపూర్ణాం సరస్వతీమ
16 తేషాం పుణ్యతమా రాత్రిః పర్వ సంధౌ సమ శారథీ
తత్రైవ వసతామ ఆసీత కార్తికీ జనమేజయ
17 పుణ్యకృథ్భిర మహాసత్త్వైస తాపసైః సహ పాణ్డవాః
తత సర్వం భరతశ్రేష్ఠాః సమూహుర యొగమ ఉత్తమమ
18 తమిస్రాభ్యుథితే తస్మిన ధౌమ్యేన సహ పాణ్డవాః
సూతైః పౌరొగవైశ చైవ కామ్యకం పరయయుర వనమ