అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 181)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తం వివక్షన్తమ ఆలక్ష్య కురురాజొ మహామునిమ
కదా సంజననార్దాయ చొథయామ ఆస పాణ్డవః
2 భవాన థైవతథైత్యానామ ఋషీణాం చ మహాత్మనామ
రాజర్షీణాం చ సర్వేషాం చరితజ్ఞః సనాతనః
3 సేవ్యశ చొపాసితవ్యశ చ మతొ నః కాఙ్క్షితశ చిరమ
అయం చ థేవకీపుత్రః పరాప్తొ ఽసమాన అవలొకకః
4 భవత్య ఏవ హి మే బుథ్ధిర థృష్ట్వాత్మానం సుఖాచ చయుతమ
ధార్తరాష్ట్రాంశ చ థుర్వృత్తన్న ఋధ్యతః పరేక్ష్య సర్వశః
5 కర్మణః పురుషః కర్తా శుభస్యాప్య అశుభస్య చ
సవఫలం తథ ఉపాశ్నాతి కదం కర్తా సవిథ ఈశ్వరః
6 అద వా సుఖథుఃఖేషు నృణాం బరహ్మవిథాం వర
ఇహ వా కృతమ అన్వేతి పరథేహాద వా పునః
7 థేహీ చ థేహం సంత్యజ్య మృగ్యమాణః శుభాశుభైః
కదం సంయుజ్యతే పరేత్య ఇహ వా థవిజసత్తమ
8 ఐహ లౌకికమ ఏవైతథ ఉతాహొ పారలౌకికమ
కవ చ కర్మాణి తిష్ఠన్తి జన్తొఃప్రేతస్య భార్గవ
9 [మార్క]
తవథ యుక్తొ ఽయమ అనుప్రశ్నొ యదావథ వథతాం వర
విథితం వేథితవ్యం తే సదిత్య అర్దమ అనుపృచ్ఛసి
10 అత్ర తే వర్తయిష్యామి తథ ఇహైకమనః శృణు
యదేహాముత్ర చ నరః సుఖథుఃఖమ ఉపాశ్నుతే
11 నిర్మలాని శరీరాణి విశుథ్ధాని శరీరిణామ
ససర్జ ధర్మతన్త్రాణి పూర్వొత్పన్నః పరజాపతిః
12 అమొఘబలసంకల్పాః సువ్రతాః సత్యవాథినః
బరహ్మభూతా నరాః పుణ్యాః పురాణాః కురునన్థన
13 సర్వే థేవైః సమాయాన్తి సవచ్ఛన్థేన నభస్తలమ
తతశ చ పునర ఆయాన్తి సర్వే సవచ్ఛన్థచారిణః
14 సవచ్ఛన్థమరణాశ చాసన నరాః సవచ్ఛన్థజీవినః
అల్పబాధా నిరాతఙ్కా సిథ్ధార్దా నిరుపథ్రవాః
15 థరష్టారొ థేవసంఘానామ ఋషీణాం చ మహాత్మనామ
పరత్యక్షాః సర్వధర్మాణాం థాన్తా విగతమత్సరాః
16 ఆసన వర్షసహస్రాణి తదా పుత్రసహస్రిణః
తతః కాలాన్తరే ఽనయస్మిన పృదివీతలచారిణః
17 కామక్రొధాభిభూతాస తే మాయా వయాజొపజీవినః
లొభమొహాభిభూతాశ చ తయక్తా థేవైస తతొ నరాః
18 అశుభైః కర్మభిః పాపాస తిర్యఙ నరకగామినః
సంసారేషు విచిత్రేషు పచ్యమానాః పునః పునః
19 మొఘేష్టా మొఘసంకల్పా మొఘజ్ఞానా విచేతసః
సర్వాతిశఙ్కినశ చైవ సంవృత్తాః కలేశభాగినః
అశుభైః కర్మభిశ చాపి పరాయశః పరిచిహ్నితాః
20 థౌష్కుల్యా వయాధిబహులా థురాత్మానొ ఽపరతాపినః
భవన్త్య అల్పాయుషః పాపా రౌథ్రకర్మఫలొథయాః
నాదన్తః సర్వకామానాం నాస్తికా భిన్నసేతవః
21 జన్తొఃప్రేతస్య కౌన్తేయ గతిః సవైర ఇహ కర్మభిః
పరాజ్ఞస్య హీనబుథ్ధేశ చ కర్మ కొశః కవ తిష్ఠతి
22 కవస్దస తత సముపాశ్నాతి సుకృతం యథి వేతరత
ఇతి తే థర్శనం యచ చ తత్రాప్య అనునయం శృణు
23 అయమ ఆథి శరీరేణ థేవ సృష్టేన మానవః
శుభానామ అశుభానాం చ కురుతే సంచయం మహత
24 ఆయుషొ ఽనతే పరహాయేథం కషీణప్రాయం కలేవరమ
సంభవత్య ఏవ యుగపథ యొనౌ నాస్త్య అన్తరా భవః
25 తత్రాస్య సవకృతం కర్మ ఛాయేవానుగతం సథా
ఫలత్య అద సుఖార్హొ వా థుఃఖార్హొ వాపి జాయతే
26 కృతాన్తవిధిసంయుక్తః సజన్తుర లక్షణైః శుభైః
అశుభైర వా నిరాథానొ లక్ష్యతే జఞానథృష్టిభిః
27 ఏషా తావథ అబుథ్ధీనాం గతిర ఉక్తా యుధిష్ఠిర
అతః పరం జఞానవతాం నిబొధ గతిమ ఉత్తమామ
28 మనుష్యాస తప్తతపసః సర్వాగమ పరాయణాః
సదిరవ్రతాః సత్యపరా గురుశుశ్రూషణే రతాః
29 సుశీలాః శుక్లజాతీయాః కషాన్తా థాన్తాః సుతేజసః
శుభయొన్యన్తరగతాః పరాయశః శుభలక్షణాః
30 జితేన్థ్రియత్వాథ వశినః శుల్కత్వాన మన్థరొగిణః
అల్పబాధ పరిత్రాసాథ భవన్తి నిరుపథ్రవాః
31 చయవన్తం జాయమానం చ గర్భస్దం చైవ సర్వశః
సవమ ఆత్మానం పరం చైవ బుధ్యన్తే జఞానచక్షుషః
కర్మభూమిమ ఇమాం పరాప్య పునర యాన్తి సురాలయమ
32 కిం చిథ థైవాథ ధఠాత కిం చిత కిం చిథ ఏవ సవకర్మభిః
పరాప్నువన్తి నరా రాజన మా తే ఽసత్వ అన్యా విచారణా
33 ఇమామ అత్రొపమాం చాపి నిబొధ వథతాం వర
మనుష్యలొకే యచ ఛరేయొ పరం మన్యే యుధిష్ఠిర
34 ఇహ వైకస్య నాముత్ర అముత్రైకస్య నొ ఇహ
ఇహ చాముత్ర చైకస్య నాముత్రైకస్య నొ ఇహ
35 ధనాని యేషాం విపులాని సన్తి; నిత్యం రమన్తే సువిభూషితాఙ్గాః
తేషామ అయం శత్రువరఘ్న లొకొ; నాసౌ సథా థేహసుఖే రతానామ
36 యే యొగయుక్తాస తపసి పరసక్తాః; సవాధ్యాయశీలా జరయన్తి థేహాన
జితేన్థ్రియా భూతహితే నివిష్టాస; తేషామ అసౌ నాయమ అరిఘ్న లొకః
37 యే ధర్మమ ఏవ పరదమం చరన్తి; ధర్మేణ లబ్ధ్వా చ ధనాని కాలే
థారాన అవాప్య కరతుభిర యజన్తే; తేషామ అయం చైవ పరశ చ లొకః
38 యే నైవ విథ్యాం న తపొ న థానం; న చాపి మూఢాః పరజనే యతన్తే
న చాధిగచ్ఛన్తి సుఖాన్య అభాగ్యాస; తేషామ అయం చైవ పరశ చ నాస్తి
39 సర్వే భవన్తస తవ అతివీర్యసత్త్వా; థివ్యౌజసః సంహననొపపన్నాః
లొకాథ అముష్మాథ అవనిం పరపన్నాః; సవధీత విథ్యాః సురకార్యహేతొః
40 కృత్వైవ కర్మాణి మహాని శూరాస; తపొ థమాచార విహారశీలాః
థేవాన ఋషీన పరేతగణాంశ చ సర్వాన; సంతర్పయిత్వా విధినా పరేణ
41 సవర్గం పరం పుణ్యకృతాం నివాసం; కరమేణ సంప్రాప్స్యద కర్మభిః సవైః
మా భూథ విశఙ్కా తవ కౌరవేన్థ్ర; థృష్ట్వాత్మనః కలేశమ ఇమం సుఖార్హ