అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 175)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
కదం నాగాయుతప్రాణొ భీమసేనొ మహాబలః
భయమ ఆహారయత తీవ్రం తస్మాథ అజగరాన మునే
2 పౌలస్త్య యొ ఽఽహవయథ యుథ్ధే ధనథం బలథర్పితః
నలిన్యాం కథనం కృత్వా వరాణాం యక్షరక్షసామ
3 తం శంససి భయావిష్టమ ఆపన్నమ అరికర్షణమ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం పరం కౌతూహలం హి మే
4 [వై]
బహ్వాశ్చర్యే వనే తేషాం వసతామ ఉగ్రధన్వినామ
పరాప్తానామ ఆశ్రమాథ రాజన రాజర్షేర వృషపర్వణః
5 యథృచ్ఛయా ధనుః పానిర బథ్ధఖడ్గొ వృకొథరః
థథర్శ తథ వనం రమ్యథేవగన్ధర్వసేవితమ
6 స థథర్శ శుభాన థేశాన గిరేర హిమవతస తథా
థేవర్షిసిథ్ధచరితాన అప్సరొగణసేవితాన
7 చకొరైశ చక్రవాకైశ చ పక్షిభిర జీవ జీవికైః
కొలికైర భృఙ్గరాజైశ చ తత్ర తత్ర వినాథితాన
8 నిత్యపుష్పఫలైర వృక్షైర హిమసంస్పర్శ కొమలైః
ఉపేతాన బహుల ఛాయైర మనొ నయననన్థనైః
9 స సంపశ్యన గిరినథీర వైడూథ్య మణిసంనిభైః
సలిలైర హిమసంస్పర్శైర హంసకారణ్డవాయుతైః
10 వనాని థేవథారూణాం మేఘానామ ఇవ వాగురాః
హరిచన్థన మిశ్రాణి తుఙ్గకాలీయకాన్య అపి
11 మృగయాం పరిధావన స సమేషు మరుధన్వసు
విధ్యన మృగాఞ శరైః శుథ్ధైశ చచార సుమహాబలః
12 స థథర్శ మహాకాయం భుజఙ్గం లొమహర్షణమ
గిరిథుర్గే సమాపన్నం కాయేనావృత్య కన్థరమ
13 పర్వతాభొగవర్ష్మాణం భొగైశ చన్థ్రార్కమణ్డలైః
చిత్రాఙ్గమ అజినైశ చిత్రైర హరిథ్రా సథృశఛవిమ
14 గుహాకారేణ వక్త్రేణ చతుర్థంష్ట్రేణ రాజతా
థీప్తాక్షేణాతితామ్రేణ లిహన్తం సృక్కిణీ ముహుః
15 తరాసనం సర్వభూతానాం కాలాన్తకయమొపమమ
నిఃశ్వాసక్ష్వేడ నాథేన భర్త్సయన్తమ ఇవ సదితమ
16 స భీమ సహసాభ్యేత్య పృథాకుః కషుధితొ భృశమ
జగ్రాహాజగరొ గరాహొ భుజయొర ఉభయొర బలాత
17 తేన సంస్పృష్ట మాత్రస్య భిమసేనస్య వై తథా
సంజ్ఞా ముమొహ సహసా వరథానేన తస్య హ
18 థశనాగసహస్రాణి ధారయన్తి హి యథ బలమ
తథ బలం భీమసేనస్య భుజయొర అసమం పరైః
19 స తేజస్వీ తదా తేన భుజగేన వశీకృతః
విస్ఫురఞ శనకైర భీమొ న శశాక విచేష్టితుమ
20 నాగాయుత సమప్రాణః సింహస్కన్ధొ మహాభుజః
గృహీతొ వయజహాత సత్త్వం వరథానేన మొహితః
21 స హి పరయత్నమ అకరొత తీవ్రమ ఆత్మవిమొక్షణే
న చైనమ అశకథ వీరః కదం చిత పరతిబాధితుమ