అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 174)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
నగొత్తమం పరస్రవణైర ఉపేతం; థిశాం గజైః కింనరపక్షిభిశ చ
సుఖం నివాసం జహతాం హి తేషాం; న పరీతిర ఆసీథ భరతర్షభాణామ
2 తతస తు తేషాం పునర ఏవ హర్షః; కైలాసమ ఆలొక్య మహాన బభూవ
కుబేర కాన్తం భరతర్షభాణాం; మహీధరం వారిధరప్రకాశమ
3 సముచ్ఛ్రయాన పర్వతసంనిరొధాన; గొష్ఠాన గిరీణాం గిరిసేతుమాలాః
బహూన పరపాతాంశ చ సమీక్ష్య వీరాః; సదలాని నిమ్నాని చ తత్ర తత్ర
4 తదైవ చాన్యాని మహావనాని; మృగథ్విజానేకప సేవితాని
ఆలొకయన్తొ ఽభియయుః పరతీతాస; తే ధన్వినః ఖడ్గధరా నరాగ్ర్యాః
5 వనాని రమ్యాణి సరాంసి నథ్యొ; గుహా గిరీణాం గిరిగహ్వరాణి
ఏతే నివాసాః సతతం బభూవుర; నిశానిశం పరాప్య నరర్షభాణామ
6 తే థుర్గ వాసం బహుధా నిరుష్య; వయతీత్య కైలాసమ అచిన్త్యరూపమ
ఆసేథుర అత్యర్ద మనొరమం వై; తమ ఆశ్రమాగ్ర్యం వృషపర్వణస తే
7 సమేత్య రాజ్ఞా వృషపర్వణస తే; పరత్యర్చితాస తేన చ వీతమొహాః
శశంసిరే విస్తరశః పరవాసం; శివం యదావథ వృషపర్వణస తే
8 సుఖొషితాస తత్ర త ఏకరాత్రం; పుణ్యాశ్రమే థేవమహర్షిజుష్టే
అభ్యాయయుస తే బథరీం విశాలాం; సుఖేన వీరాః పునర ఏవ వాసమ
9 ఊషుస తతస తత్ర మహానుభావా; నారాయణ సదానగతా నరాగ్ర్యాః
కుబేర కాన్తాం నలినీం విశొకాః; సంపశ్యమానాః సురసిథ్ధజుష్టామ
10 తాం చాద థృష్ట్వా నలినీం విశొకాః; పాణ్డొః సుతాః సర్వనరప్రవీరాః
తే రేమిరే నన్థనవాసమ ఏత్య; థవిజర్షయొ వీతభయా యదైవ
11 తతః కరమేణొపయయుర నృవీరా; యదాగతేనైవ పదా సమగ్రాః
విహృత్య మాసం సుఖినొ బథర్యాం; కిరాత రాజ్ఞొ విషయం సుబాహొః
12 చీనాంస తుఖారాన థరథాన సథార్వాన; థేశాన కుణిన్థస్య చ భూరి రత్నాన
అతీత్య థుర్గం హిమవత్ప్రథేశం; పురం సుబాహొర థథృశుర నృవీరాః
13 శరుత్వా చ తాన పార్దివ పుత్రపౌత్రాన; పరాప్తాన సుబాహుర విషయే సమగ్రాన
పరత్యుథ్యయౌ పరీతియుతః స రాజా; తం చాభ్యనన్థన వృషభాః కురూణామ
14 సమేత్య రాజ్ఞా తు సుబాహునా తే; సూతైర విశొక పరముఖైశ చ సర్వైః
సహేన్థ్రసేనైః పరిచారకైశ చ; పౌరొగవైర యే చ మహానసస్దాః
15 సుఖొషితాస తత్ర త ఏకరాత్రం; సుతాన ఉపాథాయ రదాంశ చ సర్వాన
ఘటొత్కచం సానుచరం విసృజ్య; తతొ ఽభయయుర యామునమ అథ్రిరాజమ
16 తస్మిన గిరౌ పరస్రవణొపపన్నే; హిమొత్తరీయారుణ పాణ్డుసానౌ
విశాఖ యూపం సముపేత్య చక్రుస; తథా నివాసం పురుషప్రవీరాః
17 వరాహనానామృగపక్షిజుష్టం; మహథ వనం చైత్రరద పరకాశమ
శివేన యాత్వా మృగయా పరధానాః; సంవత్సరం తత్ర వనే విజహ్రుః
18 తత్రాససాథాతిబలం భుజంగం; కషుధార్థితం మృత్యుమ ఇవొగ్రరూపమ
వృకొథరః పర్వత కన్థరాయాం; విషాథమొహవ్యదితాన్తర ఆత్మా
19 థవీపొ ఽభవథ యత్ర వృకొథరస్య; యుధిష్ఠిరొ ధర్మభృతాం వరిష్ఠః
అమొక్షయథ యస తమ అనన్త తేజా; గరాహేణ సంవేష్ఠిత సర్వగాత్రమ
20 తే థవాథశం వర్షమ అదొపయాన్తం; వనే విహర్తుం కురవః పరతీతాః
తస్మాథ వనాచ చైత్రరద పరకాశాచ; ఛరియా జవలన్తస తపసా చ యుక్తాః
21 తతశ చ యాత్వా మరుధన్వ పార్శ్వం; సథా ధనుర్వేథ రతిప్రధానాః
సరస్వతీమ ఏత్య నివాసకామాః; సరస తతొ థవైతవనం పరతీయుః
22 సమీక్ష్య తాన థైతవనే నివిష్టాన; నివాసినస తత్ర తతొ ఽభిజగ్ముః
తపొ థమాచార సమాధియుక్తాస; తృణొథ పాత్రాహరణాశ్మ కుట్టాః
23 పలక్షాక్ష రౌహీతక వేతసాశ చ; సనుహా బథర్యః ఖథిరాః శిరీషాః
బిల్వేఙ్గుథాః పీలు శమీ కరీరాః; సరస్వతీ తీరరుహా బభూవుః
24 తాం యక్షగన్ధర్వమహర్షికాన్తామ; ఆయాగ భూతామ ఇవ థేవతానామ
సరస్వతీం పరీతియుతాశ చరన్తః; సుఖం విజహ్రుర నరథేవ పుత్రాః