అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 173)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
తస్మిన కృతాస్త్రే రదినాం పరధానే; పరత్యాగతే భవనాథ వృత్ర హన్తుః
అతః పరం కిమ అకుర్వన్త పార్దాః; సమేత్య శూరేణ ధనంజయేన
2 [వై]
వనేషు తేష్వ ఏవ తు తే నరేన్థ్రాః; సహార్జునేనేన్థ్ర సమేన వీరాః
తస్మింశ చ శైలప్రవరే సురమ్యే; ధనేశ్వరాక్రీడ గతా విజహ్రుః
3 వేశ్మాని తాన్య అప్రతిమాని పశ్యన; కరీడాశ చ నానాథ్రుమసంనికర్షాః
చచార ధవీ బహుధా నరేన్థ్రః; సొ ఽసత్రేషు యత్తః సతతం కిరీటీ
4 అవాప్య వాసం నరథేవ పుత్రాః; పరసాథజం వైశ్వరణస్య రాజ్ఞః
న పరాణినాం తే సపృహయన్తి రాజఞ; శివశ చ కాలః స బభూవ తేషామ
5 సమేత్య పార్దేన యదైక రాత్రమ; ఊషుః సమాస తత్ర తథా చతస్రః
పూర్వాశ చ సొ తా థశ పాణ్డవానాం; శివా బభూవుర వసతాం వనేషు
6 తతొ ఽబరవీథ వాయుసుతస తరస్వీ; జిష్ణుశ చ రాజానమ ఉపొపవిశ్య
యమౌ చ వీరౌ సురరాజకల్పావ; ఏకాన్తమ ఆస్దాయ హితం పరియం చ
7 తవ పరతిజ్ఞాం కురురాజసత్యాం; చికీర్షమాణాస తవథ అను పరియం చ
తతొ ఽనుగచ్ఛామ వనాయ అపాస్య; సుయొధనం సానుచరం నిహన్తుమ
8 ఏకా థశం వర్షమ ఇథం వసామః; సుయొధనేనాత్త సుఖాః సుఖార్హాః
తం వఞ్చయిత్వాధమ బుథ్ధిశీలమ; అజ్ఞాతవాసం సుఖమ ఆప్నుయామః
9 తవాజ్ఞయా పార్దివ నిర్విశఙ్కా; విహాయ మానం విచరన వనాని
సమీపవాసేన విలొభితాస తే; జఞాస్యన్తి నాస్మాన అపకృష్ట థేశాన
10 సంవత్సరం తం తు విహృత్య గూఢం; నరాధమం తం సుఖమ ఉథ్ధరేమ
నిర్యాత్య వైరం సఫలం సపుష్పం; తస్మై నరేన్థ్రాధమపూరుషాయ
11 సుయొధనాయానుచరైర వృతాయ; తతొ మహీమ ఆహర ధర్మరాజ
సవర్గొపమం శైలమ ఇమం చరథ్భిః; శక్యొ విహన్తుం నరథేవ శొకః
12 కీర్తిశ చ తే భారత పుణ్యగన్ధా; నశ్యేత లొకేషు చరాచరేషు
తత పరాప్య రాజ్యం కురుపుంగవానాం; శక్యం మహత పరాప్తమ అద కరియాశ చ
13 ఇథం తు శక్యం సతతం నరేన్థ్ర; పరాప్తుం తవయా యల లభసే కుబేరాత
కురుష్వ బుథ్ధిం థవిషతాం వధాయ; కృతాగసాం భారత నిగ్రహే చ
14 తేజస తవొగ్రం న సహేత రాజన; సమేత్య సాక్షాథ అపి వజ్రపాణిః
న హి వయదాం జాతు కరిష్యతస తౌ; సమేత్య థేవైర అపి ధర్మరాజ
15 తవథర్దసిథ్ధ్యర్దమ అభిప్రవృత్తౌ; సుపర్ణకేతుశ చ శినేశ చ నప్తా
యదైవ కృష్ణొ ఽపరతిమొ బలేన; తదైవ రాజన స శినిప్రవీరః
16 తవార్ద సిథ్ధ్యర్దమ అభిప్రవృత్తౌ; యదైవ కృష్ణః సహ యాథవైస తైః
తదైవ చావాం నరథేవ వర్య; యమౌ చ వీరౌ కృతినౌ పరయొగే
తవథర్దయొగప్రభవ పరధానాః; సమం కరిష్యామ పరాన సమేత్య
17 తతస తథ ఆజ్ఞాయ మతం మహాత్మా; తేషాం స ధర్మస్య సుతొ వరిష్ఠః
పరథక్షిణం వైశ్రవణాధివాసం; చకార ధర్మార్దవిథ ఉత్తమౌజః
18 ఆమన్త్ర్య వేశ్మాని నథీః సరాంసి; సర్వాణి రక్షాంసి చ ధర్మరాజః
యదాగతం మార్గమ అవేక్షమాణః; పునర గిరిం చైవ నిరీక్షమాణః
19 సమాప్తకర్మా సహితః సుహృథ్భిర; జిత్వా సపత్నాం పరతిలభ్య రాజ్యమ
శైలేన్థ్ర భూయస తపసే ధృతాత్మా; థరష్టా తవాస్మీతి మతిం చకార
20 వృతః స సర్వైర అనుజైర థవిజైశ చ; తేనైవ మార్గేణ పతిః కురూణామ
ఉవాహ చైనాం సగణాంస తదైవ; ఘటొత్కచః పర్వతనిర్ఝరేషు
21 తాన పరస్దితాన పరీతిమనా మహర్షిః; పితేవ పుత్రాన అనుశిష్య సర్వాన
స లొమశః పరీతమనా జగామ; థివౌకసాం పుణ్యతమం నివాసమ
22 తేనానుశిష్టార్ష్టిషేణేన చైవ; తీర్దాని రమ్యాణి తపొవనాని
మహాన్తి చాన్యాని సరాంసి పార్దాః; సంపశ్యమానాః పరయయుర నరాగ్ర్యాః