అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 176)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స భీమసేనస తేజస్వీ తదా సర్పవశం గతః
చిన్తయామ ఆస సర్పస్య వీర్యమ అత్యథ్భుతం మహత
2 ఉవాచ చ మహాసర్పం కామయా బరూహి పన్నగ
కస తవం భొ భుజగ శరేష్ఠ కిం మయా చ కరిష్యసి
3 పాణ్డవొ భిమసేనొ ఽహం ధర్మరాజాథ అనన్తరః
నాగాయుత సమప్రాణొ తవయా నీతః కదం వశమ
4 సింహాః కేసరిణొ వయాఘ్రా మహిషా వారణాస తదా
సమాగతాశ చ బహుశొ నిహతాశ చ మయా మృధే
5 థానవాశ చ పిశాచాశ చ రాక్షసాశ చ మహాబలాః
భుజవేగమ అశక్తా మే సొఢుం పన్నగసత్తమ
6 కిం ను విథ్యా బలం కిం వా వరథానమ అదొ తవ
ఉథ్యొగమ అపి కుర్వాణొ వశగొ ఽసమి కృతస తవయా
7 అసత్యొ విక్రమొ నౄణామ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
యదేథం మే తవయా నాగబలం పరతిహతం మహత
8 ఇత్య ఏవం వాథినం వీరం భీమమ అక్లిష్టకారిణమ
భొగేన మహతా సర్పః సమన్తాత పర్యవేష్టయత
9 నిగృహ్య తం మహాబాహుం తతః స భుజగస తథా
విముచ్యాస్య భుజౌ పీనావ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
10 థిష్ట్యా తవం కషుధితస్యాథ్య థేవైర భక్షొ మహాభుజ
థిష్ట్యా కాలస్య మహతః పరియాః పరాణా హి థేహినామ
11 యదా తవ ఇథం మయా పరాప్తం భుజంగత్వమ అరింథమ
తథ అవశ్యం మయా ఖయాప్యం తవాథ్య శృణు సత్తమ
12 ఇమామ అవస్దాం సంప్రాప్తొ హయ అహం కొపాన మనీషిణామ
శాపస్యాన్తం పరిప్రేప్సుః సర్పస్య కదయామి తత
13 నహుషొ నామ రాజర్షిర వయక్తం తే శరొత్రమ ఆగతః
తవైవ పూర్వః పూర్వేషామ ఆయొర వంశకరః సుతః
14 సొ ఽహం శాపాథ అగస్త్యస్య బరాహ్మణాన అవమన్య చ
ఇమామ అవస్దామ ఆపన్నః పశ్య థైవమ ఇథం మమ
15 తవాం చేథ అవధ్యమ ఆయాన్తమ అతీవ పరియథర్శనమ
అహమ అథ్యొపయొక్ష్యామి విధానం పశ్య యాథృశమ
16 న హి మే ముచ్యతే కశ చిత కదం చిథ గరహణం గతః
గజొ వా మహిషొ వాపి షష్ఠే కాలే నరొత్తమ
17 నాసి కేవలసర్పేణ తిర్యగ్యొనిషు వర్తతా
గృహీతః కౌరవశ్రేష్ఠ వరథానమ ఇథం మమ
18 పతతా హి విమానాగ్రాన మయా శక్రాసనాథ థరుతమ
కురు శాపాన్తమ ఇత్య ఉక్తొ భగవాన మునిసత్తమః
19 స మామ ఉవాచ తేజస్వీ కృపయాభిపరిప్లుతః
మొక్షస తే భవితా రాజన కస్మాచ చిత కాలపర్యయాత
20 తతొ ఽసమి పతితొ భూమౌ న చ మామ అజహాత సమృతిః
సమార్తమ అస్తి పురాణం మే యదైవాధిగతం తదా
21 యస తు తే వయాహృతాన పరశ్నాన పరతిబ్రూయాథ విశేషవిత
స తవాం మొక్షయితా శాపాథ ఇతి మామ అబ్రవీథ ఋషిః
22 గృహీతస్య తవయా రాజన పరాణినొ ఽపి బలీయసః
సత్త్వభ్రంశొ ఽధికస్యాపి సర్వస్యాశు భవిష్యతి
23 ఇతి చాప్య అహమ అశ్రౌషం వచస తేషాం థయావతామ
మయి సంజాతహార్థానామ అద తే ఽనతర్హితా థవిజాః
24 సొ ఽహం పరమథుష్కర్మా వసామి నిరయే ఽశుచౌ
సర్పయొనిమ ఇమాం పరాప్య కాలాకాఙ్క్షీ మహాథ్యుతే
25 తమ ఉవాచ మహాబాహుర భీమసేనొ భుజంగమమ
న తే కుప్యే మహాసర్పన చాత్మానం విగర్హయే
26 యస్మాథ అభావీ భావీ వా మనుష్యః సుఖథుఃఖయొః
ఆగమే యథి వాపాయే న తత్ర గరపయేన మనః
27 థైవం పురుషకారేణ కొ నివర్తితుమ అర్హతి
థైవమ ఏవ పరం మన్యే పురుషార్దొ నిరర్దకః
28 పశ్య థైపొపఘాతాథ ధి భుజవీర్యవ్యపాశ్రయమ
ఇమామ అవస్దాం సంప్రాప్తమ అనిమిత్తమ ఇహాథ్య మామ
29 కిం తు నాథ్యానుశొచామి తదాత్మానం వినాశితమ
యదా తు విపినే నయస్తాన భరాతౄన రాజ్యపరిచ్యుతాన
30 హిమవాంశ చ సుథుర్గొ ఽయం యక్షరాక్షస సంకులః
మాం చ తే సముథీక్షన్తః పరపతిష్యన్తి విహ్వలాః
31 వినష్టమ అద వా శరుత్వా భవిష్యన్తి నిరుథ్యమాః
ధర్మశీలా మయా తేహి బాధ్యన్తే రాజ్యగృథ్ధినా
32 అద వా నార్జునొ ధీమాన విషాథమ ఉపయాస్యతి
సర్వాస్త్రవిథ అనాధృష్యొ థేవగన్ధర్వరాక్షసైః
33 సమర్దః స మహాబాహుర ఏకాహ్నా సమహా బలః
థేవరాజమ అపి సదానాత పరచ్యావయితుమ ఓజసా
34 కిం పునర ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రం థుర్థ్యూత థేవినమ
విథ్విష్టం సర్వలొకస్య థమ్భలొభ పరాయణమ
35 మాతరం చైవ శొచామి కృపణాం పుత్రగృథ్ధినీమ
యస్మాకం నిత్యమ ఆశాస్తే మహత్త్వమ అధికం పరైః
36 కదం ను తస్యానాదాయా మథ వినాశాథ భుజంగమ
అఫలాస తే భవిష్యన్తి మయి సర్వే మనొరదాః
37 నకులః సహథేవశ చ యమజౌ గురువర్తినౌ
మథ్బాహుబలసంస్తబ్ధౌ నిత్యం పురుషమానినౌ
38 నిరుత్సాహౌ భవిష్యేతే భరష్టవీర్యపరాక్రమౌ
మథ వినాశాత పరిథ్యూనావ ఇతి మే వర్తతే మతిః
39 ఏవంవిధం బహు తథా విలలాప వృకొథరః
భుజంగభొగ సంరుథ్ధొ నాశకచ చ విచేష్టితుమ
40 యుధిష్ఠిరస తు కౌన్తేయ బభూవాస్వస్ద చేతనః
అనిష్ట థర్శనాన ఘొరాన ఉత్పాతాన పరిచిన్తయన
41 థారుణం హయ అశివం నాథం శివా థక్షిణతః సదితా
థీప్తాయాం థిశి విత్రస్తా రౌతి తస్యాశ్రమస్య హ
42 ఏకపక్షాక్షి చరణా వర్తికా ఘొరథర్శనా
రుధిరం వమన్తీ థథృశే పరత్యాథిత్యమ అపస్వరా
43 పరవవావ అనిలొ రూక్షశ చణ్డః శర్కర కర్షణః
అపసవ్యాని సర్వాణి మృగపక్షిరుతాని చ
44 పృష్ఠతొ వాయసః కృష్ణొ యాహి యాహీతి వాశతి
ముహుర ముహుః పరస్ఫురతి థక్షిణొ ఽసయ భుజస తదా
45 హృథయం చరణశ చాపి వామొ ఽసయ పరివర్తతే
సవ్యస్యాక్ష్ణొ వికారశ చాప్య అనిష్టః సమపథ్యత
46 స ధర్మరాజొ మేధావీ శఙ్కమానొ మహథ భయమ
థరౌపథీం పరిపప్రచ్ఛ కవ భీమ ఇతి భారత
47 శశంస తస్మై పాఞ్చాలీ చిరయాతం వృకొథరమ
స పరతస్దే మహాబాహుర ధౌమ్యేన సహితొ నృపః
48 థరౌపథ్యా రక్షణం కార్యమ ఇత్య ఉవాచ ధనంజయమ
నకులం సహథేవం చ వయాథిథేశ థవిజాన పరతి
49 స తస్య పథమ ఉన్నీయ తస్మాథ ఏవాశ్రమాత పరభుః
థథర్శ పృదివీం చిహ్నైర భీమస్య పరిచిహ్నితామ
50 ధావతస తస్య వీరస్య మృగార్దే వాతరంహసః
ఊరువాతవినిర్భగ్నాన థరుమాన వయావర్తితాన పది
51 స గత్వా తైస తథా చిహ్నైర థథర్శ గిరిగహ్వరే
గృహీతం భుజగేన్థ్రేణ నిశ్చేష్టమ అనుజం తదా