అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 168)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
తతొ ఽశమవర్షం సుమహత పరాథురాసీత సమన్తతః
నగమాత్రైర మహాఘొరైస తన మాం థృఢమ అపీడయత
2 తథ అహం వజ్రసంకాశైః శరైర ఇన్థ్రాస్త్ర చొథితైః
అచూర్ణయం వేగవథ్భిః శతధైకైకమ ఆహవే
3 చూర్ణ్యమానే ఽశమవర్షే తు పావకః సమజాయత
తత్రాశ్మ చూర్ణమ అపతత పావకప్రకరా ఇవ
4 తతొ ఽశమవర్షే నిహతే జలవర్షం మహత్తరమ
ధారాభిర అక్షమాత్రాభిః పరాథురాసీన మమాన్తకే
5 నభసః పరయుతా ధారాస తిగ్మవీర్యాః సహస్రశః
ఆవృణ్వన సర్వతొ వయొమ థిశశ చొపథిశస తదా
6 ధారాణాం చ నిపాతేన వాయొర విస్ఫూర్జితేన చ
గర్జితేన చ థైత్యానాం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
7 ధారా థివి చ సంబథ్ధా వసుధాయాం చ సర్వశః
వయామొహయన్త మాం తత్ర నిపతన్త్యొ ఽనిశం భువి
8 తత్రొపథిష్టమ ఇన్థ్రేణ థివ్యమ అస్త్రం విశొషణమ
థీప్తం పరాహిణవం ఘొరమ అశుష్యత తేన తజ జలమ
9 హతే ఽశమవర్షే తు మయా జలవర్షే చ శొషితే
ముముచుర థానవా మాయామ అగ్నిం వాయుం చ మానథ
10 తతొ ఽహమ అగ్నిం వయధమం సలిలాస్త్రేణ సర్వశః
శైలేన చ మహాస్త్రేణ వాయొర వేగమ అధారయమ
11 తస్యాం పరతిహతాయాం తు థానవా యుథ్ధథుర్మథాః
పరాకుర్వన వివిధా మాయా యౌగపథ్యేన భారత
12 తతొ వర్షం పరాథురభూత సుమహన మొమ హర్షణమ
అస్త్రాణాం ఘొరరూపాణామ అగ్నేర వాయొస తదాశ్మనామ
13 సా తు మాయామయీ వృష్టిః పీడయామ ఆస మాం యుధి
అద ఘొరం తమస తీవ్రం పరాథురాసీత సమన్తతః
14 తమసా సంవృతే లొకే ఘొరేణ పరుషేణ చ
తురగా విముఖాశ చాసన పరాస్ఖలచ చాపి మాతలిః
15 హస్తాథ ధిరణ్మయశ చాస్య పరతొథః పరాపతథ భువి
అసకృచ చాహ మాం భీతః కవాసీతి భరతర్షభ
16 మాం చ భీర ఆవిశత తీవ్రా తస్మిన విగతచేతసి
స చ మాం విగతజ్ఞానః సంత్రస్త ఇథమ అబ్రవీత
17 సురాణామ అసురాణాం చ సంగ్రామః సుమహాన అభూత
అమృతార్దే పురా పార్ద స చ థృష్టొ మయానఘ
18 శమ్బరస్య వధే చాపి సంగ్రామః సుమహాన అభూత
సారద్యం థేవరాజస్య తత్రాపి కృతవాన అహమ
19 తదైవ వృత్రస్య వధే సంగృహీతా హయా మయా
వైరొచనేర మయా యుథ్ధం థృష్టం చాపి సుథారుణమ
20 ఏతే మయా మహాఘొరాః సంగ్రామాః పర్యుపాసితాః
న చాపి విగతజ్ఞానొ భూతపూర్వొ ఽసమి పాణ్డవ
21 పితామహేన సంహారః పరజానాం విహితొ ధరువమ
న హి యుథ్ధమ ఇథం యుక్తమ అన్యత్ర జగతః కషయాత
22 తస్య తథ వచనం శరుత్వా సంస్తభ్యాత్మానమ ఆత్మనా
మొహయిష్యన థానవానామ అహం మాయామయం బలమ
23 అబ్రువం మాతలిం భీతం పశ్య మే భుజయొర బలమ
అస్త్రాణాం చ పరభావం మే ధనుషొ గాణ్డివస్య చ
24 అథ్యాస్త్ర మాయయైతేషాం మాయామ ఏతాం సుథారుణామ
వినిహన్మి తమశ చొగ్రం మా భైః సూత సదిరొ భవ
25 ఏవమ ఉక్త్వాహమ అసృజమ అస్త్రమాయాం నరాధిప
మొహినీం సర్వశత్రూణాం హితాయ తరిథివౌకసామ
26 పీడ్యమానాసు మాయాసు తాసు తాస్వ అసురేశ్వరాః
పునర బహువిధా మాయాః పరాకుర్వన్న అమితౌజసః
27 పునః పరకాశమ అభవత తమసా గరస్యతే పునః
వరజత్య అథర్శనం లొకః పునర అప్సు నిమజ్జతి
28 సుసంగృహీతైర హరిభిః పరకాశే సతి మాతలిః
వయచరత సయన్థనాగ్ర్యేణ సంగ్రామే లొమహర్షణే
29 తతః పర్యపతన్న ఉగ్రా నివాతకవచా మయి
తాన అహం వివరం థృష్ట్వా పరాహిణ్వం యమసాథనమ
30 వర్తమానే తదా యుథ్ధే నివాతకవచాన్తకే
నాపశ్యం సహసా సర్వాన థానవాన మాయయావృతాన