అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 169)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
అథృశ్యమానాస తే థైత్యా యొధయన్తి సమ మాయయా
అథృశ్యాన అస్త్రవీర్యేణ తాన అప్య అహమ అయొధయమ
2 గాణ్డీవముక్తా విశిఖాః సమ్యగ అస్త్రప్రచొథితాః
అచ్ఛిన్థన్న ఉత్తమాఙ్గాని యత్ర యత్ర సమ తే ఽభవన
3 తతొ నివాతవకచా వధ్యమానా మయా యుధి
సంహృత్య మాయాం సహసా పరావిశన పురమ ఆత్మనః
4 వయపయాతేషు థైత్యేషు పరాథుర్భూతే చ థర్శనే
అపశ్యం థానవాంస తత్ర హతాఞ శతసహస్రశః
5 వినిష్పిష్టాని తత్రైషాం శస్త్రాణ్య ఆభరణాని చ
కూటశః సమ పరథృశ్యన్తే గాత్రాణి కవచాని చ
6 హయానాం నాన్తరం హయ ఆసీత పథాథ విచలితుం పథమ
ఉత్పత్య సహసా తస్దుర అన్తరిక్షగమాస తతః
7 తతొ నివాతకవచా వయొమ సంఛాథ్య కేవలమ
అథృశ్యా హయ అభ్యవర్తన్త విసృజన్తః శిలొచ్చయాన
8 అన్తర్భూమి గతాశ చాన్యే హయానాం చరణాన్య అద
నయగృహ్ణన థానవా ఘొరా రదచక్రే చ భారత
9 వినిగృహ్య హరీన అశ్వాన రదం చ మమ యుధ్యతః
సర్వతొ మామ అచిన్వన్త సరదం ధరణీధరైః
10 పర్వతైర ఉపచీయథ్భిః పతమానైస తదాపరైః
స థేశొ యత్ర వర్తామ గుహేవ సమపథ్యత
11 పర్వతైశ ఛాథ్యమానొ ఽహం నిగృహీతైశ చ వాజిభిః
అగచ్ఛం పరమామ ఆర్తిం మాతలిస తథ అలక్షయత
12 లక్షయిత్వా తు మాం భీతమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
అర్జునార్జున మా భైస తవం వజ్రమ అస్త్రమ ఉథీరయ
13 తతొ ఽహం తస్య తథ వాక్యం శరుత్వా వజ్రమ ఉథీరయమ
థేవరాజస్య థయితం వజ్రమ అస్త్రం నరాధిప
14 అచలం సదానమ ఆసాథ్య గాణ్డీవమ అనుమన్త్ర్య చ
అముఞ్చం వజ్రసంస్పర్శాన ఆయసాన నిశితాఞ శరాన
15 తతొ మాయాశ చ తాః సర్వా నివాతకవచాంశ చ తాన
తే వజ్రచొథితా బాణా వజ్రభూతాః సమావిశన
16 తే వజ్రవేగాభిహతా థానవాః పర్వతొపమాః
ఇతరేతరమ ఆశ్లిష్య నయపతన పృదివీతలే
17 అన్తర్భూమౌ తు యే ఽగృహ్ణన థానవా రదవాజినః
అనుప్రవిశ్య తాన బాణాః పరాహిణ్వన యమసాథనమ
18 హతైర నివాతకవచైర నిరసైః పర్వతొపమైః
సమాచ్ఛాథ్యత థేశః స వికీర్ణైర ఇవ పర్వతైః
19 న హయానాం కషతిః కా చిన న రదస్య న మాతలేః
మమ చాథృశ్యత తథా తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
20 తతొ మాం పరహసన రాజన మాతలిః పరత్యభాషత
నైతథ అర్జున థేవేషు తవయి వీర్యం యథీక్ష్యతే
21 హతేష్వ అసురసంఘేషు థారాస తేషాం తు సర్వశః
పరాక్రొశన నగరే తస్మిన యదా శరథి లక్ష్మణాః
22 తతొ మాతలినా సార్ధమ అహం తత పురమ అభ్యయామ
తరాసయన రదఘొషేణ నివాతకవచస్త్రియః
23 తాన థృష్ట్వా థశసాహస్రాన మయూరసథృశాన హయాన
రదం చ రవిసంకాశం పరాథ్రవన గణశః సత్రియః
24 తాభిర ఆభరణైః శబ్థస తరాసితాభిః సమీరితః
శిలానామ ఇవ శైలేషు పతన్తీనామ అభూత తథా
25 విత్రస్తా థైత్య నార్యస తాః సవాని వేశ్మాన్య అదావిశన
బహురత్నవిచిత్రాణి శాతకుమ్భమయాని చ
26 తథ అథ్భుతాకారమ అహం థృష్ట్వా నగరమ ఉత్తమమ
విశిష్టం థేవ నగరాథ అపృచ్ఛం మాతలిం తతః
27 ఇథమ ఏవంవిధం కస్మాథ థేవతా నావిశన్త్య ఉత
పురంథర పురాథ ధీథం విశిష్టమ ఇతి లక్షయే
28 [మా]
ఆసీథ ఇథం పురా పార్ద థేవరాజస్య నః పురమ
తతొ నివాతకవచైర ఇతః పరచ్యావితాః సురాః
29 తపస తప్త్వా మహత తీవ్రం పరసాథ్య చ పితామహమ
ఇథం వృతం నివాసాయ థేవేభ్యశ చాభయం యుధి
30 తతః శక్రేణ భగవాన సవయమ్భూర అభిచొథితః
విధత్తాం భగవాన అత్రేత్య ఆత్మనొ హితకామ్యయా
31 తత ఉక్తొ భగవతా థిష్టమ అత్రేతి వాసవః
భవితాన్తస తవమ ఏవైషాం థేహేనాన్యేన వృత్రహన
32 తత ఏషాం వధార్దాయ శక్రొ ఽసత్రాణి థథౌ తవ
న హి శక్యాః సురైర హన్తుం య ఏతే నిహతాస తవయా
33 కాలస్య పరిణామేన తతస తవమ ఇహ భారత
ఏషామ అన్తకరః పరాప్తస తత తవయా చ కృతం తదా
34 థానవానాం వినాశార్దం మహాస్త్రాణాం మహథ బలమ
గరాహితస తవం మహేన్థ్రేణ పురుషేన్థ్ర తథ ఉత్తమమ
35 [అర్జ]
తతః పరవిశ్య నగరం థానవాంశ చ నిహత్య తాన
పునర మాతలినా సార్ధమ అగచ్ఛం థేవ సథ్మ తత