అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 167)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
తతొ నివాతకవచాః సర్వే వేగేన భారత
అభ్యథ్రవన మాం సహితాః పరగృహీతాయుధా రణే
2 ఆచ్ఛిథ్య రదపన్దానమ ఉత్క్రొశన్తొ మహారదాః
ఆవృత్య సర్వతస తే మాం శరవర్షైర అవాకిరన
3 తతొ ఽపరే మహావీర్యాః శూలపట్టిశపాణయః
శూలాని చ భుశుణ్డీశ చ ముముచుర థానవా మయి
4 తచ ఛూలవర్షం సుమహథ గథా శక్తిసమాకులమ
అనిశం సృజ్యమానం తైర అపతన మథ రదొపరి
5 అన్యే మామ అభ్యధావన్త నివాతకవచా యుధి
శితశస్త్రాయుధా రౌథ్రాః కాలరూపాః పరహారిణః
6 తాన అహం వివిధైర బాణైర వేగబథ్భిర అజిహ్మగైః
గాణ్డీవముక్తైర అభ్యఘ్నమ ఏకైకం థశభిర మృధే
తే కృతా విమిఖాః సర్వే మత పరయుక్తైః శిలాశితైః
7 తతొ మాతలినా తూర్ణం హయాస తే సంప్రచొథితాః
రదమార్గాథ బహూంస తత్ర విచేరుర వాతరంహసః
సుసంయతా మాతలినా పరామద్నన్త థితేః సుతాన
8 శతం శతాస తే హరయస తస్మిన యుక్తా మహారదే
తథా మాతలినా యత్తా వయచరన్న అల్పకా ఇవ
9 తేషాం చరణపాతేన రదనేమి సవనేన చ
మమ బాణనిపాతైశ చ హతాస తే శతశొ ఽసురాః
10 గతాసవస తదా చాన్యే పరగృహీతశరాసనాః
హతసారదయస తత్ర వయకృష్యన్త తురంగమైః
11 తే థిషొ విథిశః సర్వాః పరతిరుధ్య పరహారిణః
నిఘ్నన్తి వివిధైః శస్త్రైస తతొ మే వయదితం మనః
12 తతొ ఽహం మాతలేర వీర్యమ అపశ్యం పరమాథ్భుతమ
అశ్వాంస తదా వేగవతొ యథ అయత్నాథ అధారయత
13 తతొ ఽహం లఘుభిశ చిత్రైర అస్త్రైస తాన అసురాన రణే
సాయుధాన అఛినం రాజఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
14 ఏవం మే చరతస తత్ర సర్వయత్నేన శత్రుహన
పరీతిమాన అభవథ వీరొ మాతలిః శక్రసారదిః
15 వధ్యమానాస తతస తే తు హయైస తేన రదేన చ
అగమన పరక్షయం కే చిన నయవర్తన్త తదాపరే
16 సపర్ధమానా ఇవాస్మాభిర నివాతకవచా రణే
శరవర్షైర మహథ్భిర మాం సమన్తాత పరత్యవారయన
17 తతొ ఽహం లఘుభిశ చైత్రైర బరహ్మాస్త్ర పరిమన్త్రితైః
వయధమం సాయకైర ఆశు శతశొ ఽద సహస్రశః
18 తతః సంపీడ్యమానాస తే కరొధావిష్టా మహాసురాః
అపీడయన మాం సహితాః శరశూలాసి వృష్టిభిః
19 తతొ ఽహమ అస్త్రమ ఆతిష్ఠం పరమం తిగ్మతేజసమ
థయితం థేవరాజస్య మాధవం నామ భారత
20 తతః ఖడ్గాంస తరిశూలాంశ చ తొమరాంశ చ సహస్రశః
అస్త్రవీర్యేణ శతధా తైర ముక్తాన అహమ అచ్ఛినమ
21 ఛిత్త్వా పరహరణాన్య ఏషాం తతస తాన అపి సర్వశః
పరత్యవిధ్యమ అహం రొషాథ థశభిర థశభిః శరైః
22 గాణ్డీవాథ ధి తథా సంఖ్యే యదా భరమరపఙ్క్తయః
నిష్పతన్తి తదా బాణాస తన మాతలిర అపూజయత
23 తేషామ అపి తు బాణాస తే బహుత్వాచ ఛలభా ఇవ
అవాకిరన మాం బలవత తాన అహం వయధమం శరైః
24 వధ్యమానాస తతస తే తు నివాతకవచాః పునః
శరవర్షైర మహథ్భిర మాం సమన్తాత పర్యవారయన
25 శరవేగాన నిహత్యాహమ అస్త్రైః శరవిఘాతిభిః
జవలథ్భిః పరమైః శీఘ్రైస తాన అవిధ్యం సహస్రశః
26 తేషాం ఛిన్నాని గాత్రాణి విసృజన్తి సమ శొణితమ
పరావృషీవాతివృష్టాని శృఙ్గాణీవ ధరా భృతామ
27 ఇన్థ్రాశనిసమస్పర్శైర వేగవథ్భిర అజిహ్మగైః
మథ్బాణైర వధ్యమానాస తే సముథ్విగ్నాః సమ థానవాః
28 శతధా భిన్నథేహాన్త్రాః కషీణప్రహరణౌజసః
తతొ నివాతకవచా మామ అయుధ్యన్త మాయయా