అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 166)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
తతొ ఽహం సతూయమానస తు తత్ర తత్ర మహర్షిభిః
అపశ్యమ ఉథధిం భీమమ అపాం పతిమ అదావ్యయమ
2 ఫేనవత్యః పరకీర్ణాశ చ సంహతాశ చ సముచ్ఛ్రితాః
ఉర్మయశ చాత్ర థృశ్యన్తే చలన్త ఇవ పర్వతాః
నావః సహస్రశస తత్ర రత్నపూర్ణాః సమన్తతః
3 తిమింగిలాః కచ్ఛపాశ చ తదా తిమితిమింగిలాః
మకరాశ చాత్ర థృశ్యన్తే జలే మగ్నా ఇవాథ్రయః
4 శఙ్ఖానాం చ సహస్రాణి మగ్నాన్య అప్సు సమన్తతః
థృశ్యన్తే సమ యదా రాత్రౌ తారాస తన్వ అభ్రసంవృతాః
5 తదా సహస్రశస తత్ర రత్నసంఘా లవన్త్య ఉత
వాయుశ చ ఘూర్ణతే భీమస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
6 తమ అతీత్య మహావేగం సర్వామ్భొ నిధిమ ఉత్తమమ
అపశ్యం థానకాకీర్ణం తథ థైత్య పురమ అన్తికాత
7 తత్రైవ మాతలిస తూర్ణం నిపత్య పృదివీతలే
నాథయన రదఘొషేణ తత పురం సముపాథ్రవత
8 రదఘొషం తు తం శరుత్వా సతనయిత్నొర ఇవామ్బరే
మన్వానా థేవరాజం మాం సంవిగ్నా థానవాభవన
9 సర్వే సంభ్రాన్తమనసః శరచాప ధరాః సదితాః
తదా శూలాసిపరశు గథాముసలపాణయః
10 తతొ థవారాణి పిథధుర థానవాస తరస్తచేతసః
సంవిధాయ పురే రక్షాం న సమ కశ చన థృశ్యతే
11 తతః శఙ్ఖమ ఉపాథాయ థేవథత్తం మహాస్వనమ
పురమ ఆసురమ ఆశ్లిష్య పరాధమం తం శనైర అహమ
12 స తు శబ్థొ థివం సతబ్ధ్వా పరతిశబ్థమ అజీజనత
విత్రేసుశ చ నిలిల్యుశ చ భూతాని సుమహాన్త్య అపి
13 తతొ నివాతకవచాః సర్వ ఏవ సమన్తతః
థంశితా వివిధైస తరాణైర వివిధాయుధపాణయః
14 ఆయసైశ చ మహాశూలైర గథాభిర ముసలైర అపి
పట్టిశైః కరవాలైశ చ రదచక్రైశ చ భారత
15 శతఘ్నీభిర భుశుణ్డీభిః ఖడ్గైశ చిత్రైః సవలంకృతైః
పరగృహీతైర థితేః పుత్రాః పరాథురాసన సహస్రశః
16 తతొ విచార్య బహుధా రదమార్గేషు తాన హయాన
పరాచొథయత సమే థేశే మాతలిర భరతర్షభ
17 తేన తేషాం పరణున్నానామ ఆశుత్వాచ ఛీఘ్ర గామినామ
నాన్వపశ్యం తథా కిం చిత తన మే ఽథభుతమ ఇవాభవత
18 తతస తే థానవాస తత్ర యొధవ్రాతాన్య అనేకశః
వికృతస్వరరూపాణి భృశం సర్వాణ్య అచొథయన
19 తేన శబ్థేన మహతా సముథ్రే పర్వతొపమాః
ఆప్లవన్త గతైః సత్త్వైర మత్స్యాః శతసహస్రశః
20 తతొ వేగేన మహతా థానవా మామ ఉపాథ్రవన
విముఞ్చన్తః శితాన బాణాఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
21 స సంప్రహారస తుములస తేషాం మమ చ భారత
అవర్తత మహాఘొరొ నివాతకవచాన్తకః
22 తతొ థేవర్షయశ చైవ థానవర్షిగనాశ చ యే
బరహ్మర్షయశ చ సిథ్ధాశ చ సమాజగ్ముర మహామృధే
23 తే వై మామ అనురూపాభిర మధురాభిర జయైషిణః
అస్తువన మునయొ వాగ్భిర యదేన్థ్రం తారకామయే