అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 165)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
కృతాస్త్రమ అభివిశ్వస్తమ అద మాం హరివాహనః
సంస్పృశ్య మూర్ధ్ని పాణిభ్యామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 న తవమ అథ్య యుధా జేతుం శక్యః సురగణైర అపి
కిం పునర మానుషే లొకే మానుషైర అకృతాత్మభిః
అప్రమేయొ ఽపరధృష్యశ చ యుథ్ధేష్వ అప్రతిమస తదా
3 అదాబ్రవీత పునర థేవః సంప్రహృష్టతనూరుహః
అస్త్రయుథ్ధే సమొ వీర న తే కశ చిథ భవిష్యతి
4 అప్రమత్తః సథా థక్షః సత్యవాథీ జితేన్థ్రియః
బరహ్మణ్యశ చాస్త్రవిచ చాసి శూరాశ చాసి కురూథ్వహ
5 అస్త్రాణి సమవాప్తాని తవయా థశ చ పఞ్చ చ
పఞ్చభిర విధిభిః పార్ద న తవయా విథ్యతే సమః
6 పరయొగమ ఉపసంహారమ ఆవృత్తిం చ ధనంజయ
పరాయశ్చిత్తం చ వేత్ద తవం పరతిఘాతం చ సర్వశః
7 తవ గుర్వర్దకాలొ ఽయమ ఉపపన్నః పరంతప
పరతిజానీష్వ తం కర్తుమ అతొ వేత్స్యామ్య అహం పరమ
8 తతొ ఽహమ అబ్రువం రాజన థేవరాజమ ఇథం వచః
విషహ్యం చేన మయా కర్తుం కృతమ ఏవ నిబొధ తత
9 తతొ మామ అబ్రవీథ రాజన పరహస్య బలవృత్రహా
నావిషహ్యం తవాథ్యాస్తి తరిషు లొకేషు కిం చన
10 నివాతకవచా నామ థానవా మమ శత్రవః
సముథ్రకుక్షిమ ఆశ్రిత్య థుర్గే పరతివసన్త్య ఉత
11 తిస్రః కొట్యః సమాఖాతాస తుల్యరూపబలప్రభాః
తాంస తత్ర జహి కౌన్తేయ గుర్వర్దస తే భవిష్యతి
12 తతొ మాతలిసంయుక్తం మయూరసమరొమభిః
హయైర ఉపేతం పరాథాన మే రదం థివ్యం మహాప్రభమ
13 బబన్ధ చైవ మే మూర్ధ్ని కితీటమ ఇథమ ఉత్తమమ
సవరూపసథృశం చైవ పరాథాథ అఙ్గవిభూషణమ
14 అభేథ్యం కవచం చేథం సపర్శరూపవథ ఉత్తమమ
అజరాం జయామ ఇమాం చాపి గాణ్డీవే సమయొజయత
15 తతః పరాయామ అహం తేన సయన్థనేన విరాజతా
యేనాజయథ థేవపతిర బలిం వైరొచనిం పురా
16 తతొ థేవాః సర్వ ఏవ తేన ఘొషేణ బొధితః
మన్వానా థేవరాజం మాం సమాజగ్ముర విశాం పతే
థృష్ట్వా చ మామ అపృచ్ఛన్త కిం కరిష్యసి ఫల్గున
17 తాన అబ్రువం యదా భూతమ ఇథం కర్తాస్మి సంయుగే
నివాతకవచానాం తు పరస్దితం మాం వధైషిణమ
నిబొధత మహాభాగాః శివం చాశాస్త మే ఽనఘాః
18 తుష్టువుర మాం పరసన్నాస తే యదా థేవం పురంథరమ
రదేనానేన మఘవా జితవాఞ శమ్బరం యుధి
నముచిం బలవృత్రౌ చ పరహ్లాథ నరకావ అపి
19 బహూని చ సహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
రదేనానేన థైత్యానాం జితవాన మఘవాన యుధి
20 తవమ అప్య ఏతేన కౌన్తేయ నివాతకవచాన రణే
విజేతా యుధి విక్రమ్య పురేవ మఘవాన వశీ
21 అయం చ శఙ్ఖప్రవరొ యేన జేతాసి థానవాన
అనేన విజితా లొకాః శక్రేణాపి మహాత్మనా
22 పరథీయమానం థేవైస తు థేవథత్తం జలొథ్భవమ
పరత్యహృహ్ణం జయాయైనం సతూయమానస తథామరైః
23 స శఙ్ఖీ కవచీ బాణీ పరగృహీతశరాసనః
థానవాలయమ అత్యుగ్రం పరయాతొ ఽసమి యుయుత్సయా