అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 164)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
తతస తామ అవసం పరీతొ రజనీం తత్ర భారత
పరసాథాథ థేవథేవస్య తర్యమ్బకస్య మహాత్మనః
2 వయుషితొ రజనీం చాహం కృత్వా పూర్వాహ్ణిక కరియామ
అపశ్యం తం థవిజశ్రేష్ఠం థృష్టవాన అస్మి యం పురా
3 తస్మై చాహం యదావృత్తం సర్వమ ఏవ నయవేథయమ
భగవన్తం మహాథేవం సమేతొ ఽసమీతి భారత
4 స మామ ఉవాచ రాజేన్థ్ర పరీయమాణొ థవిజొత్తమః
థృష్టస తవయా మహాథేవొ యదా నాన్యేన కేన చిత
5 సమేత్య లొకపాలైస తు సర్వైర వైవస్వతాథిభిః
థరష్టాస్య అనఘ థేవేన్థ్రం స చ తే ఽసత్రాణి థాస్యతి
6 ఏవమ ఉక్త్వా స మాం రాజన్న ఆశ్లిష్య చ పునః పునః
అగచ్ఛత స యదాకామం బరాహ్మణః సూర్యసంనిభః
7 అదాపరాహ్ణే తస్యాహ్నః పరావాత పుణ్యః సమీరణః
పునర నవమ ఇమం లొకం కుర్వన్న ఇవ సపత్నహన
8 థివ్యాని చైవ మాల్యాని సుగన్ధీని నవాని చ
శైశిరస్య గిరేః పాథే పరాథురాసన సమీపతః
9 వాథిత్రాణి చ థివ్యాని సుఘొషాణి సమన్తతః
సతుతయశ చేన్థ్ర సంయుక్తా అశ్రూయన్త మనొహరాః
10 గణాశ చాప్సరసాం తత్ర గన్ధర్వాణాం తదైవ చ
పురస్తాథ థేవథేవస్య జగుర గీతాని సర్వశః
11 మరుతాం చ గణాస తత్ర థేవ యానైర ఉపాగమన
మహేన్థ్రానుచరా యే చ థేవ సథ్మ నివాసినః
12 తతొ మరుత్వాన హరిభిర యుక్తైర వాహైః సవలంకృతైః
శచీ సహాయస తత్రాయాత సహ సర్వైస తథామరైః
13 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు కుబేరొ నరవాహనః
థర్శయామ ఆస మాం రాజఁల లక్ష్మ్యా పరమయా యుతః
14 థక్షిణస్యాం థిశి యమం పరత్యపశ్యం వయవస్దితమ
వరుణం థేవరాజం చ యదాస్దానమ అవస్దితమ
15 తే మామ ఊచుర మహారాజ సాన్త్వయిత్వా సురర్షభాః
సవ్యసాచిన సమీక్షస్వ లొకపాలాన అవస్దితాన
16 సురకార్యార్ద సిథ్ధ్యర్దం థృష్టవాన అసి శంకరమ
అస్మత్తొ ఽపి గృహాణ తవమ అస్త్రాణీతి సమన్తతః
17 తతొ ఽహం పరయతొ భూత్వా పరణిపత్య సురర్షభాన
పరత్యగృహ్ణం తథాస్త్రాణి మహాన్తి విధివత పరభొ
18 గృహీతాస్త్రస తతొ థేవైర అనుజ్ఞ్షాతొ ఽసమి భారత
అద థేవా యయుః సర్వే యదాగతమ అరింథమ
19 మఘవాన అపి థేవేశొ రదమ ఆరుహ్య సుప్రభమ
ఉవాచ భగవాన వాక్యం సమయన్న ఇవ సురారిహా
20 పురైవాగమనాథ అస్మాథ వేథాహం తవాం ధనంజయ
అతః పరం తవ అహం వై తవాం థర్శయే భరతర్షభ
21 తవయా హి తీర్దేషు పురా సమాప్లావః కృతొ ఽసకృత
తపశ చేథం పురా తప్తం సవర్గం గన్తాసి పాణ్డవ
22 భూయొ చైవ తు తప్తవ్యం తపొ పరమథారుణమ
ఉవాచ భగవాన సర్వం తపసశ చొపపాథనమ
23 మాతలిర మన్నియొగాత తవాం తరిథివం పరాపయిష్యతి
విథితస తవం హి థేవానామ ఋషీణాం చ మహాత్మనామ
24 తతొ ఽహమ అబ్రువం శక్రం పరసీథ భగవన మమ
ఆచార్యం వరయే తవాహమ అస్త్రార్దం తరిథశేశ్వర
25 [ఇన్థ్ర]
కరూరం కర్మాస్త్రవిత తాత కరిష్యసి పరంతప
యథర్దమ అస్త్రాణీప్సుస తవం తం కామం పాణ్డవాప్నుహి
26 [అర్జ]
తతొ ఽహమ అబ్రువం నాహం థివ్యాన్య అస్త్రాణి శత్రుహన
మానుషేషు పరయొక్ష్యామి వినాస్త్ర పరతిఘాతనమ
27 తాని థివ్యాని మే ఽసత్రాణి పరయచ్ఛ విబుధాధిప
లొకాంశ చాస్త్రజితాన పశ్చాల లభేయం సురపుంగవ
28 [ఇన్థ్ర]
పరీక్షార్దం మయైతత తే వాక్యమ ఉక్తం ధనంజయ
మమాత్మజస్య వచనం సూపపన్నమ ఇథం తవ
29 శిక్ష మే భవనం గత్వా సర్వాణ్య అస్త్రాణి భారత
వాయొర అగ్నేర వసుభ్యొ ఽద వరుణాత సమరుథ్గణాత
30 సాధ్యం పైతామహం చైవ గన్ధర్వొరగరక్షసామ
వైష్ణవాని చ సర్వాణి నైరృతాని తదైవ చ
మథ్గతాని చ యానీహ సర్వాస్త్రాణి కురూథ్వహ
31 [అర్జ]
ఏవమ ఉక్త్వా తు మాం శక్రస తత్రైవాన్తరధీయత
అదాపశ్యం హరి యుజం రదమ ఐన్థ్రమ ఉపస్దితమ
థివ్యం మాయామయం పుణ్యం యత్తం మాతలినా నృప
32 లొకపాలేషు యాతేషు మామ ఉవాచాద మాతలిః
థరష్టుమ ఇచ్ఛతి శక్రస తవాం థేవరాజొ మహాథ్యుతే
33 సంసిథ్ధస తవం మహాబాహొ కురు కార్యమ అనుత్తమమ
పశ్య పుణ్యకృతాం లొకాన సశరీరొ థివం వరజ
34 ఇత్య ఉక్తొ ఽహం మాతలినా గిరిమ ఆమన్త్ర్య శైశిరమ
పరథక్షిణమ ఉపావృత్య సమారొహం రదొత్తమమ
35 చొథయామ ఆస సహయాన మనొమారుతరంహసః
మాతలిర హయశాస్త్రజ్ఞొ యదావథ భూరిథక్షిణః
36 అవైక్షన్త చ మే వక్త్రం సదితస్యాద స సారదిః
తదా భరాన్తే రదే రాజన విస్మితశ చేథమ అబ్రవీత
37 అత్యథ్భుతమ ఇథం మే ఽథయ విచిత్రం పరతిభాతి మామ
యథ ఆస్దితొ రదం థివ్యం పథా న చలితొ భవాన
38 థేవరాజొ ఽపి హి మయా నిత్యమ అత్రొపలక్షితః
విచలన పరదమొత్పాతే హయానాం భరతర్షభ
39 తవం పునః సదిత ఏవాత్ర రదే భరాన్తే కురూథ్వహ
అతిశక్రమ ఇథం సత్త్వం తవేతి పరతిభాతి మే
40 ఇత్య ఉక్త్వాకాశమ ఆవిశ్య మాతలిర విబుధాలయాన
థర్శయామ ఆస మే రాజన విమానాని చ భారత
41 నన్థనాథీని థేవానాం వనాని బహులాన్య ఉత
థర్శయామ ఆస మే పరీత్యా మాతలిః శక్రసారదిః
42 తతః శక్రస్య భవనమ అపశ్యమ అమరావతీమ
థివ్యైః కామఫలైర వృక్షై రత్నైశ చ సమలంకృతామ
43 న తాం భాసయతే సూర్యొ న శీతొష్ణే న చ కలమః
రజః పఙ్కొ న చ తమస తత్రాస్తి న జరా నృప
44 న తత్ర శొకొ థైన్యం వా వైవర్ణ్యం చొపలక్ష్యతే
థివౌకసాం మహారాజ న చ గలానిర అరింథమ
45 న కరొధలొభౌ తత్రాస్తామ అశుభం చ విశాం పతే
నిత్యతుష్టాశ చ హృష్టాశ చ పరాణినః సురవేశ్మని
46 నిత్యపుష్పఫలాస తత్ర పాథపా హరితఛథాః
పుష్కరిణ్యశ చ వివిధాః పథ్మసౌగన్ధికాయుతాః
47 శీతస తత్ర వవౌ వాయుః సుగన్ధొ జీవనః శుచిః
సర్వరత్నవిచిత్రా చ భూమిః పుష్పవిభూషితా
48 మృగథ్విజాశ చ బహవొ రుచిరా మధురస్వరాః
విమానయాయినశ చాత్ర థృశ్యన్తే బహవొ ఽమరాః
49 తతొ ఽపశ్యం వసూన రుథ్రాన సాధ్యాంశ చ సమరుథ్గణాన
ఆథిత్యాన అశ్వినౌ చైవ తాన సర్వాన పరత్యపూజయమ
50 తే మాం వీర్యేణ యశసా తేజసా చ బలేన చ
అస్త్రైశ చాప్య అన్వజానన్త సంప్రామ విజయేన చ
51 పరవిశ్య తాం పురీం రమ్యాం థేవగన్ధర్వసేవితామ
థేవరాజం సహస్రాక్షమ ఉపాతిష్ఠం కృతాఞ్జలిః
52 థథావ అర్ధాసనం పరీతః శక్రొ మే థథతాం వరః
బహుమానాచ చ గాత్రాణి పస్పర్శ మమ వాసవః
53 తత్రాహం థేవగన్ధర్వైః సహితొ భురి థక్షిణ
అస్త్రార్దమ అవసం సవర్గే కుర్వాణొ సత్రాణి భారత
54 విశ్వావసొశ చ మే పుత్రశ చిత్రసేనొ ఽభవత సఖా
స చ గాన్ధర్వమ అఖిలం గరాహయామ ఆస మాం నృప
55 తతొ ఽహమ అవసం రాజన గృహీతాస్త్రః సుపూజితః
సుఖం శక్రస్య భవనే సర్వకామసమన్వితః
56 శృణ్వన వై గీతశబ్థం చ తూర్యశబ్థం చ పుష్కలమ
పశ్యంశ చాప్సరసః శరేష్ఠా నృత్యమానాః పరంతప
57 తత సర్వమ అనవజ్ఞాయ తద్యం విజ్జ్ఞాయ భారత
అత్యర్దం పరతిగృహ్యాహమ అస్త్రేష్వ ఏవ వయవస్దితః
58 తతొ ఽతుష్యత సహస్రాక్షస తేన కామేన మే విభుః
ఏవం మే వసతొ రాజన్న ఏష కాలొ ఽతయగాథ థివి