అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 163)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యదాగతం గతే శక్రే భరాతృభిః సహ సంగతః
కృష్ణయా చైవ బీభత్సుర ధర్మపుత్రమ అపూజయత
2 అభివాథయమానం తు మూర్ధ్న్య ఉపాఘ్రాయ పాణ్డవమ
హర్షగథ్గథయా వాచా పరహృష్టొ ఽరజునమ అబ్రవీత
3 కదమ అర్జున కాలొ ఽయం సవర్గే వయతిగతస తవ
కదం చాస్త్రాణ్య అవాప్తాని థేవరాజశ చ తొషితః
4 సమ్యగ వా తే గృహీతాని కచ చిథ అస్త్రాణి భారత
కచ చిత సురాధిపః పరీతొ రుథ్రశ చాస్త్రాణ్య అథాత తవ
5 యదాథృష్టశ చ తే శక్రొ భగవాన వా పినాక ధృక
యదా చాస్త్రాణ్య అవాప్తాని యదా చారాధితశ చ తే
6 యదొక్తవాంస్స తవాం భగవాఞ శతక్రతుర అరింథమ
కృతప్రియస తవయాస్మీతి తచ చ తే కిం పరియం కృతమ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం విస్తరేణ మహాథ్యుతే
7 యదా తుష్టొ మహాథేవొ థేవరాజశ చ తే ఽనఘ
యచ చాపి వజ్రపానేస తే పరియం కృతమ అరింథమ
ఏతథ ఆఖ్యాహి మే సర్వమ అఖిలేన ధనంజయ
8 [అర్జ]
శృణు హన్త మహారాజ విధినా యేన థృష్టవాన
శతక్రతుమ అహం థేవం భగవన్తం చ శంకరమ
9 విథ్యామ అధీత్య తాం రాజంస తవయొక్తామ అరిమర్థన
భవతా చ సమాథిష్టస తపసే పరస్దితొ వనమ
10 భృగుతుఙ్గమ అదొ గత్వా కామ్యకాథ ఆస్దితస తపః
ఏకరాత్రొడితః కం చిథ అపశ్యం బరాహ్మణం పది
11 స మామ అపృచ్ఛత కౌన్తేయ కవాసి గన్తా బరవీహి మే
తస్మా అవితదం సర్వమ అబ్రువం కురునన్థన
12 స తద్యం మమ తచ ఛరుత్వా బరాహ్మణొ రాజసత్తమ
అపూజయత మాం రాజన పరీతిమాంశ చాభవన మయి
13 తతొ మామ అబ్రవీత పరీతస తప ఆతిష్ఠ భారత
తపస్వీ నచిరేణ తవం థరక్ష్యసే విబుధాధిపమ
14 తతొ ఽహం వచనాత తస్య గిరిమ ఆరుహ్య శైశిరమ
తపొ ఽతప్యం మహారాజ మాసం మూలఫలాశనః
15 థవితీయశ చాపి మే మాసొ జలం భక్షయతొ గతః
నిరాహారస తృతీయే ఽద మాసే పాణ్డవనన్థన
16 ఊర్ధ్వబాహుశ చతుర్దం తు మాసమ అస్మి సదితస తథా
న చ మే హీయతే పరాణస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
17 చతుర్దే సమతిక్రాన్తే పరదమే థివసే గతే
వరాహసంస్దితం భూతం మత్సమీపమ ఉపాగమత
18 నిఘ్నన పరొదేన పృదివీం విలిఖంశ చరణైర అపి
సంమార్జఞ జఠరేణొర్వీం వివర్తంశ చ ముహుర ముహుః
19 అను తస్యాపరం భూతం మహత కైరాత సంస్దితమ
ధనుర బాణాసిమత పరాప్తం సత్రీగణానుగతం తథా
20 తతొ ఽహం ధనుర ఆథాయ తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ
అతాడయం శరేణాద తథ భూతం లొమహర్షణమ
21 యుగపత తత కిరాతశ చ వికృష్య బలవథ ధనుః
అభ్యాజఘ్నే థృధతరం కమ్పయన్న ఇవ మే మనః
22 స తు మామ అబ్రవీథ రాజన మమ పూర్వపరిగ్రహః
మృగయా ధర్మమ ఉత్సృజ్య కిమర్దం తాడితస తవయా
23 ఏష తే నిశితైర బాణైర థర్పం హన్మి సదిరొ భవ
సవర్ష్మవాన మహాకాయస తతొ మామ అభ్యధావత
24 తతొ గిరిమ ఇవాత్యర్దమ ఆవృణొన మాం మహాశరైః
తం చాహం శరవర్షేణ మహతా సమవాకిరమ
25 తతః శరైర థీప్తముఖైః పత్రితైర అనుమన్త్రితైః
పరత్యవిధ్యమ అహం తం తు వజ్రైర ఇవ శిలొచ్చయమ
26 తస్య తచ ఛతధా రూపమ అభవచ చ సహస్రధా
తాని చాస్య శరీరాణి శరైర అహమ అతాడయమ
27 పునస తాని శరీరాణి ఏకీభూతాని భారత
అథృశ్యన్త మహారాజ తాన్య అహం వయధమం పునః
28 అణుర బృహచ ఛిరా భూత్వా బృహచ చాణు శిరః పునః
ఏకీభూతస తథా రాజన సొ ఽభయవర్తత మాం యుధి
29 యథాభిభవితుం బాణైర నైవ శక్నొమి తం రణే
తతొ ఽహమ అస్త్రమ ఆతిష్ఠం వాయవ్యం భరతర్షభ
30 న చైనమ అశకం హన్తుం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
తస్మిన పరతిహతే చాస్త్రే విస్మయొ మే మహాన అభూత
31 భూయశ చైవ మహారాజ సవిశేషమ అహం తతః
అస్త్రపూగేన మహతా రణే భూతమ అవాకిరమ
32 సదూణాకర్ణ మయొ జాలం శరవర్షం శలొల్బణమ
శైలాస్త్రమ అశ్మవర్షం చ సమాస్దాయాహమ అభ్యయామ
జగ్రాస పరహసంస తాని సర్వాణ్య అస్త్రాణి మే ఽనఘ
33 తేషు సర్వేషు శాన్తేషు బరహ్మాస్త్రమ అహమ ఆథిశమ
తతః పరజ్వలితైర బాణైః సర్వతః సొపచీయత
ఉపచీయమానశ చ మయా మహాస్త్రేణ వయవర్ధత
34 తతః సంతాపితొ లొకొ మత్ప్రసూతేన తేజసా
కషణేన హి థిశః ఖం చ సర్వతొ ఽభివిథీపితమ
35 తథ అప్య అస్త్రం మహాతేజా కషణేనైవ వయశాతయత
బరహ్మాస్త్రే తు హతే రాజన భయం మాం మహథ ఆవిశత
36 తతొ ఽహం ధనుర ఆథాయ తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ
సహసాభ్యహనం భూతం తాన్య అప్య అస్త్రాణ్య అభక్షయత
37 హతేష్వ అస్త్రేషు సర్వేషు భక్షితేష్వ ఆయుధేషు చ
మమ తస్య చ భూతస్య బాహుయుథ్ధమ అవర్తత
38 వయాయామముష్టిభిః కృత్వా తలైర అపి సమాహతౌ
అపాతయచ చ తథ భూతం నిశ్చేష్టొ హయ అగమం మహీమ
39 తతః పరహస్య తథ భూతం తత్రైవాన్తరధీయత
సహ సత్రీభిర మహారాజ పశ్యతొ మే ఽథభుతొపమమ
40 ఏవం కృత్వా స భగవాంస తతొ ఽనయథ రూపమ ఆత్మనః
థివ్యమ ఏవ మరా రాజవసానొ ఽథభుతమ అమ్బరమ
41 హిత్వా కిరాత రూపం చ భగవాంస తరిథశేశ్వరః
సవరూపం థివ్యమ ఆస్దాయ తస్దౌ తత్ర మహేశ్వరః
42 అథృశ్యత తతః సాక్షాథ భగవాన గొవృషధ్వజః
ఉమా సహాయొ హరి థృగ బహురూపః పినాక ధృక
43 స మామ అభ్యేత్య సమరే తదైవాభిముఖం సదితమ
శూలపాణిర అదొవాచ తుష్టొ ఽసమీతి పరంతప
44 తతస తథ ధనుర ఆథాయ తూణౌ చాక్షయ్య సాయకౌ
పరాథాన మమైవ భగవాన వరయస్వేతి చాబ్రవీత
45 తుష్టొ ఽసమి తవ కౌన్తేయ బరూహి కిం కరవాణి తే
యత తే మనొగతం వీర తథ బరూహి వితరామ్య అహమ
అమరత్వమ అపాహాయ బరూహి యత తే మనొగతమ
46 తతః పరాఞ్జలిర ఏవాహమ అస్త్రేషు గతమానసః
పరణమ్య శిరసా శర్వం తతొ వచనమ ఆథథే
47 భగవాన మే పరసన్నశ చేథ ఈప్సితొ ఽయం వరొ మమ
అస్త్రాణీచ్ఛామ్య అహం జఞాతుం యాని థేవేషు కాని చిత
థథానీత్య ఏవ భగవాన అబ్రవీత తర్యమ్బకశ చ మామ
48 రౌథ్రమ అస్త్రం మథీయం తవామ ఉపస్దాస్యతి పాణ్డవ
పరథథౌ చ మమ పరీతః సొ ఽసత్రం పాశుపతం పరభుః
49 ఉవాచ చ మహాథేవొ థత్త్వా మే ఽసత్రం సనాతనమ
న పరయొజ్యం భవేథ ఏతన మానుషేషు కదం చన
50 పీడ్యమానేన బలవత పరయొజ్యం తే ధనంజయ
అస్త్రాణాం పరతిఘాతే చ సర్వదైవ పరయొజయేః
51 తథ అప్రతిహతం థివ్యం సర్వాస్త్రప్రతిషేధనమ
మూర్తిమన మే సదితం పార్శ్వే పరసన్నే గొవృషధ్వజే
52 ఉత్సాథనమ అమిత్రాణాం పరసేనా నికర్తనమ
థురాసథం థుష్ప్రహసం సురథానవ రాక్షసైః
53 అనుజ్ఞ్షాతస తవ అహం తేన తత్రైవ సముపావిశమ
పరేక్షితశ చైవ మే థేవస తత్రైవాన్తరధీయత