అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 162)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు సర్వవాథిత్ర నిస్వనః
బభూవ తుములః శబ్థస తవ అన్తరిక్షే థివౌకసామ
2 రదనేమి సవనశ చైవ ఘణ్టా శబ్థశ చ భారత
పృదగ వయాలమృగాణాం చ పక్షిణాం చైవ సర్వశః
3 తం సమన్తాథ అనుయయుర గన్ధర్వాప్సరసస తదా
విమానైః సూర్యసంకాశైర థేవరాజమ అరింథమమ
4 తతః స హరిభిర యుక్తం జామ్బూనథపరిష్కృతమ
మేఘనాథినమ ఆరుహ్య శరియా పరమయా జవలన
5 పార్దాన అభ్యాజగామాశు థేవరాజః పురంథరః
ఆగత్య చ సహస్రాక్షొ రదాథ అవరురొహ వై
6 తం థృష్ట్వైవ మహాత్మానం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
భరాతృభిః సహితః శరీమాన థేవరాజమ ఉపాగమత
7 పూజయామ ఆస చైవాద విధివథ భూరిథక్షిణః
యదార్హమ అమితాత్మానం విధిథృష్టేన కర్మణా
8 ధనంజయశ చ తేజస్వీ పరణిపత్య పురంథరమ
భృత్యవత పరణతస తస్దౌ థేవరాజ సపీపతః
9 ఆప్యాయత మహాతేజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ధనంజయమ అభిప్రేక్ష్య వినీతం సదితమ అన్తికే
10 జటిలం థేవరాజస్య తపొ యుక్తమ అకల్మషమ
హర్షేణ మహతావిష్టః ఫల్గునస్యాద థర్శనాత
11 తం తదాథీన మనసం రాజానం హర్షసంప్లుతమ
ఉవాచ వచనం ధీమాన థేవరాజః పురంథరః
12 తవమ ఇమామ్పృదివీం రాజన పరశాసిష్యతి పాణ్డవ
సవస్తి పరాప్నుహి కౌన్తేయ కామ్యకం పునర ఆశ్రమమ
13 అస్త్రాణి లబ్ధాని చ పాణ్డవేన; సర్వాణి మత్తః పరయతేన రాజన
కృతప్రియశ చాస్మి ధనంజయేన; జేతుం న శక్యస తరిభిర ఏష లొకైః
14 ఏవమ ఉక్త్వా సహస్రాక్షః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
జగామ తరిథివం హృష్టః సతూయమానొ మహర్షిభిః
15 ధనేష్వర గృహస్దానాం పాణ్డవానాం సమాగమమ
శక్రేణ య ఇమం విథ్వాన అధీయీత సమాహితః
16 సంవత్సరం బరహ్మచారీ నియతః సంశితవ్రతః
స జీవేత నిరాబాధః సుసుఖీ శరథాం శతమ