అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 161)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మిన నగేన్థ్రే వసతాం తు తేషాం; మహాత్మనాం సథ వరతమ ఆస్దితానామ
రతిః పరమొథశ చ బభూవ తేషామ; ఆకాఙ్క్షతాం థర్శనమ అర్జునస్య
2 తాన వీర్యయుక్తాన సువిశుథ్ధసత్త్వాంస; తేజస్వినః సత్యఘృతి పరధానాన
సంప్రీయమాణా బహవొ ఽభిజగ్ముర; గన్ధర్వసంఘాశ చ మహర్షయశ చ
3 తం పాథపైః పుష్పధరైర ఉపేతం; నగొత్తమం పరాప్య మహారదానామ
మనఃప్రసాథః పరమొ బభూవ; యదా థివం పరాప్య మరుథ్గణానామ
4 మయూరహంసస్వననాథితాని; పుష్పొపకీర్ణాని మహాచలస్య
శృఙ్గాణి సానూని చ పశ్యమానా; గిరేః పరం హర్షమ అవాప్య తస్దుః
5 సాక్షాత కుబేరేణ కృతాశ చ తస్మిన; నగొత్తమే సంవృతకూలరొధసః
కాథమ్బ కారణ్డవహంసజుష్టాః; పథ్మాకులాః పుష్కరిణీర అపశ్యన
6 కరీథా పరథేశాంశ చ సమృథ్ధరూపాన; సుచిత్ర మాల్యావృత జాతశొభాన
మణిప్రవేకాన సుమనొహరాంశ చ; యదా భవేయుర ధనథస్య రాజ్ఞః
7 అనేకవర్ణైశ చ సుగన్ధిభిశ చ; మహాథ్రుమైః సంతతమ అభ్రమాలిభిః
తపః పరధానాః సతతం చరన్తః; శృఙ్గం గిరేశ చిన్తయితుం న శేకుః
8 సవతేజసా తస్య గతొత్తమస్య; మహౌషధీనాం చ తదా పరభావాత
విభక్తభావొ న బభూవ కశ చిథ; అహర నిశానాం పురుషప్రవీర
9 యమ ఆస్దితః సదావరజఙ్గమాని; విభావసుర భావయతే ఽమితౌజః
తస్యొథయం చాస్తమయం చ వీరాస; తత్ర సదితాస తే థథృశుర నృసింహాః
10 రవే తమిస్రాగమ నిర్గమాంస తే; తదొథయం చాస్తమయం చ వీరాః
సమావృతాః పరేక్ష్య తమొనుథస్య; గభస్తిజాలైః పరథిశొ థిశశ చ
11 సవాధ్యాయవన్తః సతతక్రియాశ చ; ధర్మప్రధానాశ చ శుచివ్రతాశ చ
సత్యే సదితాస తస్య మహారదస్య; సత్యవ్రతస్యాగమన పరతీక్షాః
12 ఇహైవ హర్షొ ఽసతు సమాగతానాం; కషిప్రం కృతాస్త్రేణ ధనంజయేన
ఇతి బరువన్తః పరమాశిషస తే; పార్దాస తపొయొగపరా బభూవుః
13 థృష్ట్వా విచిత్రాణి గిరౌ వనాని; కిరీటినం చిన్తయతామ అభీక్ష్ణమ
బభూవ రాత్రిర థివసశ చ తేషాం; సంవత్సరేణైవ సమానరూపః
14 యథైవ థౌమ్యానుమతే మహాత్మా; కృత్వా జటాః పరవ్రజితః స జిష్ణుః
తథైవ తేషాం న బభూవ హర్షః; కుతొ రతిస తథ్గతమానసానామ
15 భరాతుర నియొగాత తు యుధిష్ఠిరస్య; వనాథ అసౌ వారణమత్తగామీ
యత కామ్యకాత పరవ్రజితః స జిష్ణుస; తథైవ తే శొకహతా బభూవుః
16 తదా తు తం చిన్తయతాం సితాశ్వమ; అస్త్రార్దినం వాసవమ అభ్యుపేతమ
మాసొ ఽద కృచ్ఛ్రేణ తథా వయతీతస; తస్మిన నగే భారత భారతానామ
17 తతః కథాచిథ ధరి సంప్రయుక్తం; మహేన్థ్ర వాహం సహసొపయాతమ
విథ్యుత్ప్రభం పరేక్ష్య మహారదానాం; హర్షొ ఽరజునం చిన్తయతాం బభూవ
18 స థీప్యమానః సహసాన్తరిక్షం; పరకాశయన మాతలిసంగృహీతః
బభౌ మహొల్కేవ ఘనాన్తరస్దా; శిఖేవ చాగ్నేర జవలితా విధూమా
19 తమ ఆస్దితః సంథథృశే కిరీటీ; సరగ్వీ వరాణ్య ఆభరణాని బిభ్రత
ధనంజయొ వర్జ ధరప్రభావః; శరియా జవలన పర్వతమ ఆజగామ
20 స శైలమ ఆసాథ్య కిరీటమాలీ; మహేన్థ్ర వాహాథ అవరుహ్య తస్మాత
ధౌమ్యస్య పాథావ అభివాథ్య పూర్వమ; అజాతశత్రొస తథనన్తరం చ
21 కృకొథరస్యాపి వవన్థ పాథౌ; మాథ్రీ సుతాభ్యామ అభివాథితశ చ
సమేత్య కృష్ణాం పరిసాన్త్వ్య చైనాం; పరహ్వొ ఽభవథ భరాతుర ఉపహ్వరే సః
22 బభూవ తేషాం పరమః పరహర్షస; తేనాప్రమేయేణ సమాగతానామ
స చాపి తాన పరేక్ష్య కిరీటమాలీ; ననన్థ రాజానమ అభిప్రశంసన
23 యమ ఆస్దితః సప్త జఘాన పూగాన; థితేః సుతానాం నముచేర నిహన్తా
తమ ఇన్థ్ర వాహం సముపేత్య పార్దాః; పరథక్షిణం చక్రుర అథీనసత్త్వాః
24 తే మాలతేశ చక్రుర అతీవ హృష్టాః; సత్కారమ అగ్ర్యం సురరాజతుల్యమ
సర్వం యదావచ చ థివౌకసస తాన; పప్రచ్ఛుర ఏనం కురురాజపుత్రాః
25 తాన అప్య అసౌ మాతలిర అభ్యనన్థత; పితేవ పుత్రాన అనుశిష్య చైనాన
యయౌ రదేనాప్రతిమ పరభేణ; పునః సకాశం తరిథివేశ్వరస్య
26 గతే తు తస్మిన వరథేవ వాహే; శక్రాత్మజః సర్వరిపుప్రమాదీ
శక్రేణ థత్తాని థథౌ మహాత్మా; మహాధనాన్య ఉత్తమరూపవన్తి
థివాకరాభాణి విభూషణాని; పరీతః పరియాయై సుత సొమమాత్రే
27 తతః స తేషాం కురుపుంగవానాం; తేషాం చ సూర్యాగ్నిసమప్రభాణామ
విప్రర్షభాణామ ఉపవిశ్య మధ్యే; సర్వం యదావత కదయాం బభూవ
28 ఏవం మయాస్త్రాణ్య ఉపశిక్షితాని; శక్రాచ చ వాతాచ చ శివాచ చ సాక్షాత
తదైవ శీలేన సమాధినా చ; పరీతాః సురా మే సహితాః సహేన్థ్రాః
29 సంక్షేపతొ వై స విశుథ్ధకర్మా; తేభ్యః సమాఖ్యాయ థివి పరవేశమ
మాథ్రీ సుతాభ్యాం సహితః కిరీటీ; సుష్వాప తామ ఆవసతిం పరతీతః