అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 160)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః సూర్యొథయే ధౌమ్యః కృత్వాహ్నికమ అరింథమ
ఆర్ష్టిషేణేన సహితః పాణ్డవాన అభ్యవర్తత
2 తే ఽభివాథ్యార్ష్టిషేణస్య పాథౌ ధౌమ్యస్య చైవ హ
తతః పరాఞ్జలయః సర్వే బరాహ్మణాంస తాన అపూజయన
3 తతొ యుధిష్ఠిరం థౌమ్యొ గృహీత్వా థక్షిణే కరే
పరాచీం థిశమ అభిప్రేక్ష్య మహర్షిర ఇథమ అబ్రవీత
4 అసౌ సాగరపర్యన్తాం భూమిమ ఆవృత్య తిష్ఠతి
శైర రాజొ మహారాజ మన్థరొ ఽభివిరాజతే
5 ఇన్థ్ర వైశ్రవణావ ఏతాం థిశం పాణ్డవ రక్షతః
పర్వతైశ చ వనాన్తైశ చ కానకైశ చొపశొభితామ
6 ఏతథ ఆహుర మహేన్థ్రస్య రాజ్ఞొ వైశ్వరణస్య చ
ఋశయః సర్వధర్మజ్ఞాః సథ్మ తాత మనీషిణః
7 అతశ చొథ్యన్తమ ఆథిత్యమ ఉపతిష్ఠన్తి వై పరజాః
ఋషయశ చాపి ధర్మజ్ఞాః సిథ్ధాః సాధ్యాశ చ థేవతాః
8 యమస తు రాజా ధర్మాత్మా సర్వప్రాణభృతాం పరభుః
పరేతసత్త్వగతీమ ఏతాం థక్షిణామ ఆశ్రితొ థిశమ
9 ఏతత సంయమనం పుణ్యమ అతీవాథ్భుత థర్శనమ
పరేతరాజస్య భవనమ ఋథ్ధ్యా పరమయా యుతమ
10 యం పరాప్య సవితా రాజన సత్యేన పరతితిష్ఠతి
అస్తం పర్వతరాజానమ ఏతమ ఆహుర మనీషిణః
11 ఏతం పర్వతరాజానం సముథ్రం చ మహొథధిమ
ఆవసన వరుణొ రాజా భూతాని పరిరక్షతి
12 ఉథీచీం థీపయన్న ఏష థిశం తిష్ఠతి కీర్తిమాన
మహామేరుర మహాభాగ శివొ బరహ్మవిథాం గతిః
13 యస్మిన బరహ్మ సథొ చైవ తిష్ఠతే చ పరజాపతిః
భూతాత్మా విసృజన సర్వం యత కిం చిజ జఙ్గమాగమమ
14 యాన ఆహుర బరహ్మణః పుత్రాన మానసాన థక్ష సప్తమాన
తేషామ అపి మహామేరుః సదానం శివమ అనామయమ
15 అత్రైవ పరతితిష్ఠన్తి పునర అత్రొథయన్తి చ
సప్త థేవర్షయస తాత వసిష్ఠప్రముఖాః సథా
16 థేశం విరజసం పశ్య మేరొర శిఖరమ ఉత్తమమ
యత్రాత్మ తృప్తైర అధ్యాస్తే థేవైః సహ పితామహః
17 యమ ఆహుః సర్వభూతానాం పరకృతేః పరకృతిం ధరువమ
అనాథి నిధనం థేవం పరభుం నారాయణం పరమ
18 బరహ్మణః సథనాత తస్య పరం సదానం పరకాశతే
థేవాశ చ యత్నాత పశ్యన్తి థివ్యం తేజొమయం శివమ
19 అత్యర్కానల థీప్తం తత సదానం విష్ణొర మహాత్మనః
సవయైవ పరభయా రాజన థుష్ప్రేక్ష్యం థేవథానవైః
20 తథ వై జయొతీంషి సర్వాణి పరాప్య భాసన్తి నొ ఽపి చ
సవయం విభుర అథీనాత్మా తత్ర హయ అభివిరాజతే
21 యతయస తత్ర గచ్ఛన్తి భక్త్యా నారాయణం హరిమ
పరేణ తపసా యుక్తా భావితాః కర్మభిః శుభైః
22 యొగసిథ్ధా మహాత్మానస తమొ మొహవివర్జితాః
తత్ర గత్వా పునర నేమం లొకమ ఆయాన్తి భారత
23 సదానమ ఏతన మహాభాగ ధరువమ అక్షయమ అవ్యయమ
ఈష్వరస్య సథా హయ ఏతత పరణమాత్ర యుధిష్ఠిర
24 ఏతం జయొతీంషి సర్వాణి పరకర్షన భగవాన అపి
కురుతే వితమః కర్మా ఆథిత్యొ ఽభిప్రథక్షిణమ
25 అస్తం పరాప్య తతః సంధ్యామ అతిక్రమ్య థివాకరః
ఉథీచీం భజతే కాష్ఠాం థిశమ ఏష విభావసుః
26 స మేరుమ అనువృత్తః సన పునర గచ్ఛతి పాణ్డవ
పరాన్న్ముఖః సవితా థేవః సర్వభూతహితే రతః
27 స మాసం విభజన కాలం బహుధా పర్వ సంధిషు
తదైవ భగవాన సొమొ నక్షత్రైః సహ గచ్ఛతి
28 ఏవమ ఏవ పరిక్రమ్య మహామేరుమ అతన్థ్రితః
భావయన సర్వభూతాని పునర గచ్ఛతి మన్థరమ
29 తదా తమిస్రహా థేవొ మయూఖైర భావయఞ జగత
మార్గమ ఏతథ అసంబాధమ ఆథిత్యః పరివర్తతే
30 సిసృక్షుః శిశిరాణ్య ఏష థక్షిణాం భజతే థిశమ
తతః సర్వాణి భూతాని కాలః శిశిరమ ఋచ్ఛతి
31 సదావరాణాం చ భూతానాం జఙ్గమానాం చ తేజసా
తేజాంసి సముపాథత్తే నివృత్తః సన విభావసుః
32 తతః సవేథః కలమస తన్థ్రీ గలానిశ చ భజతే నరాన
పరాణిభిః సతతం సవప్నొ హయ అభీక్ష్ణం చ నిషేవ్యతే
33 ఏవమ ఏతథ అనిర్థేశ్యం మార్గమ ఆవృత్య భానుమాన
పునః సృజతి వర్షాణి భగవాన భావయన పరజాః
34 వృష్టిం మారుత సంతాపైః సుఖైః సదావరజఙ్గమాన
వర్ధయన సుమహాతేజా పునః పరతినివర్తతే
35 ఏవమ ఏష చరన పార్ద కాలచక్రమ అతన్థ్రితః
పరకర్షన సర్వభూతాని సవితా పరివర్తతే
36 సంతతా గతిర ఏతస్య నైష తిష్ఠతి పాణ్డవ
ఆథాయైవ తు భూతానాం తేజొ విసృజతే పునః
37 విభజన సర్వభూతానామ ఆయుః కర్మ చ భారత
అహొరాత్రాన కలాః కాష్ఠాః సృజత్య ఏష సథా విభుః