అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 159)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైష్ర]
యుధిష్ఠిర ధృతిర థాక్ష్యం థేశకాలౌ పరాక్రమః
లొకతన్త్రవిధానానామ ఏష పఞ్చవిధొ విధిః
2 ధృతిమన్తశ చ థక్షాశ చ సవే సవే కర్మణి భారత
పరాక్రమవిధానజ్ఞా నరాః కృతయుగే ఽభవన
3 ధృతిమాన థేశకాలజ్ఞః సర్వధర్మవిధానవిత
కషత్రియః కషత్రియ శరేష్ఠ పృదివీమ అనుశాస్తి వై
4 య ఏవం వర్తతే పార్ద పురుషః సర్వకర్మసు
స లొకే లభతే వీర యశొ పరేత్య చ సథ్గతిమ
5 థేశకాలాన్తర పరేప్సుః కృత్వా శక్రః పరాక్రమమ
సంప్రాప్తస తరిథివే రాజ్యం వృత్రహా వసుభిః సహ
6 పాపాత్మా పాపబుథ్ధిర యః పాపమ ఏవానువర్తతే
కర్మణామ అవిభాగజ్ఞః పరేత్య చేహ చ నశ్యతి
7 అకాలజ్ఞః సుథుర్మేధాః కార్యాణామ అవిశేషవిత
వృదాచార సమారమ్భః పరేత్య చేహ చ నశ్యతి
8 సాహసే వర్తమానానాం నికృతీనాం థురాత్మనామ
సర్వసామర్ద్య లిప్సూనాం పాపొ భవతి నిశ్చయః
9 అధర్మజ్ఞొ ఽవలిప్తశ చ బాల బుథ్ధిర అమర్షణః
నిర్భయొ భీమసేనొ ఽయం తం శాధి పురుషర్షభ
10 ఆర్ష్టిషేణస్య రాజర్షేః పరాప్య భూయస తవమ ఆశ్రమమ
తామిస్రం పరదమం పక్షం వీతశొకభయొ వస
11 అలకాః సహ గన్ధర్వైర యక్షైశ చ సహ రాక్షసైః
మన నియుక్తా మనుష్యేన్థ్ర సర్వే చ గిరివాసినః
రక్షన్తు తవా మహాబాహొ సహితం థవిజసత్తమైః
12 సాహసేషు చ సంతిష్ఠన్న ఇహ శైలే వృకొథరః
వార్యతాం సాధ్వ అయం రాజంస తవయా ధర్మభృతాం వర
13 ఇతః పరం చ రాజేన్థ్ర థరక్ష్యన్తి వనగొచరాః
ఉపస్దాస్యన్తి చ సథా రక్షిష్యన్తి చ సర్వశః
14 తదైవ చాన్న పానాని సవాథూని చ బహూని చ
ఉపస్దాస్యన్తి వొ గృహ్య మత పరేష్యాః పురుషర్షభ
15 యదా జిష్ణుర మహేన్థ్రస్య యదా వాయొర వృకొథరః
ధర్మస్య తవం యదా తాత యొగొత్పన్నొ నిజః సుతః
16 ఆత్మజావ ఆత్మసంపన్నౌ యమౌ చొభౌ యదాశ్వినొః
రక్ష్యాస తథ్వన మమాపీహ యూయం సర్వే యుధిష్ఠిర
17 అర్దతత్త్వవిభాగజ్ఞః సర్వధర్మవిశేషవిత
భీమసేనాథ అవరజః ఫల్గునః కుశలీ థివి
18 యాః కాశ చన మతా లొకేష్వ అగ్ర్యాః పరమసంపథః
జన్మప్రభృతి తాః సర్వాః సదితాస తాత ధనంజయే
19 థమొ థానం బలం బుథ్ధిర హరీర ధృతిర తేజ ఉత్తమమ
ఏతాన్య అపి మహాసత్త్వే సదితాన్య అమితతేజసి
20 న మొహాత కురుతే జిష్ణుః కర్మ పాణ్డవ గర్హితమ
న పార్దస్య మృషొక్తాని కదయన్తి నరా నృషు
21 స థేవ పితృగన్ధర్వైః కురూణాం కీర్తివర్ధనః
మానితః కురుతే ఽసత్రాణి శక్ర సథ్మని భారత
22 యొ ఽసౌ సర్వాన మహీపాలాన ధర్మేణ వశమ ఆనయత
స శంతనుర మహాతేజా పితుస తవ పితామహః
పరీయతే పార్ద పార్దేన థివి గాణ్డీవధన్వనా
23 సమ్యక చాసౌ మహావీర్యః కులధుర్య ఇవ సదితః
పితౄన థేవాంస తదా విప్రాన పూజయిత్వా మహాయశః
సప్త ముఖ్యాన మహామేధాన ఆహరథ యమునాం పరతి
24 అధిరాజః స రాజంస తవాం శంతనుః పరపితామహః
సవర్గజిచ ఛక్ర లొకస్దః కుశలం పరిపృచ్ఛతి
25 [వై]
తతః శక్తిం గథాం ఖడ్గం ధనుశ చ భరతర్షభ
పరాధ్వం కృత్వా నమశ చక్రే కుబేరాయ వృకొథరః
26 తతొ ఽబరవీథ ధనాధ్యక్షః శరణ్యః శరణాగతమ
మానహా భవ శత్రూణాం సుహృథాం నన్థివర్ధనః
27 సవేషు వేశ్మసు రమ్యేషు వసతామిత్ర తాపనాః
కామాన ఉపహరిష్యన్తి యక్షా వొ భరతర్షభాః
28 శీఘ్రమ ఏవ గుడాకేశః కృతాస్త్రః పురుషర్షభః
సాక్షాన మఘవతా సృష్టః సంప్రాప్స్యతి ధనంజయః
29 ఏవమ ఉత్తమకర్మాణమ అనుశిష్య యుధిష్ఠిరమ
అస్తం గిరివరశ్రేష్ఠం పరయయౌ గుహ్యకాధిపః
30 తం పరిస్తొమ సంకీర్ణైర నానారత్నవిభూషితైః
యానైర అనుయయుర యక్షా రాక్షసాశ చ సహస్రశః
31 పక్షిణామ ఇవ నిర్ఘొషః కుబేర సథనం పరతి
బభూవ పరమాశ్వానామ ఐరావత పదే యతామ
32 తే జగ్ముస తూర్ణమ ఆకాశం ధనాధిపతి వాజినః
పరకర్షన్త ఇవాభ్రాణి పిబన్త ఇవ మారుతమ
33 తతస తాని శరీరాణి గతసత్త్వాని రక్షసామ
అపాకృష్యన్త శైలాగ్రాథ ధనాధిపతి శాసనాత
34 తేషాం హి శాపకాలొ ఽసౌ కృతొ ఽగస్త్యేన ధీమతా
సమరే నిహతాస తస్మాత సర్వే మణిమతా సహ
35 పాణ్డవాస తు మహాత్మానస తేషు వేశ్మసు తాం కషపామ
సుఖమ ఊషుర గతొథ్వేగాః పూజితాః సర్వరాక్షసైః