అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 158)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
శరుత్వా బహువిధైః శబ్థైర నాథ్యమానా గిరే గుహాః
అజాతశత్రుః కౌన్తేయొ మాథ్రీపుత్రావ ఉభావ అపి
2 ధౌమ్యః కృష్ణా చ విప్రాశ చ సర్వే చ సుహృథస తదా
భీమసేనమ అపశ్యన్తః సర్వే విమనసొ ఽభవన
3 థరౌపథీమ ఆర్ష్టిషేణాయ పరథాయ తు మహారదాః
సహితాః సాయుధాః శూరాః శైలమ ఆరురుహుస తథా
4 తతః సంప్రాప్య శైలాగ్రం వీక్షమాణా మహారదాః
థథృశుస తే మహేష్వాసా భీమసేనమ అరింథమమ
5 సఫురతశ చ మహాకాయాన గతసత్త్వాంశ చ రాక్షసాన
మహాబలాన మహాఘొరాన భీమసేనేన పాతితాన
6 శుశుభే స మహాబాహుర గథాఖడ్గధనుర్ధరః
నిహత్య సమరే సర్వాన థానవాన మఘవాన ఇవ
7 తతస తే సమతిక్రమ్య పరిష్వజ్య వృకొథరమ
తత్రొపవివిశుః పార్దాః పరాప్తా గతిమ అనుత్తమామ
8 తైశ చతుర్భిర మహేష్వాసైర గిరిశృఙ్గమ అశొభత
లొకపాలైర మహాభాగైర థివం థేవవరైర ఇవ
9 కుబేర సథనం థృష్ట్వా రాక్షసాంశ చ నిపాతితాన
భరాతా భరాతరమ ఆసీనమ అభ్యభాషత పాణ్డవమ
10 సాహసాథ యథి వా మొహాథ భీమ పాపమ ఇథం కృతమ
నైతత తే సథృశం వీర మునేర ఇవ మృషా వచః
11 రాజథ్విష్టం న కర్తవ్యమ ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
తరిథశానామ ఇథం థవిష్టం భీమసేన తవయా కృతమ
12 అర్దధర్మావ అనాథృత్య యః పాపే కురుతే మనః
కర్మణాం పార్ద పాపానాం సఫలం విన్థతే ధరువమ
పునర ఏవం న కర్తవ్యం మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
13 ఏవమ ఉక్త్వా స ధర్మాత్మా భరాతా భరాతరమ అచ్యుతమ
అర్దతత్త్వవిఘాగజ్ఞః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
విరరామ మహాతేజా తమ ఏవార్దం విచిన్తయన
14 తతస తు హతశిష్టా యే భీమసేనేన రాక్షసాః
సహితాః పరత్యపథ్యన్త కుబేర సథనం పరతి
15 తే జవేన మహావేగాః పరాప్య వైశ్రవణాలయమ
భీమమ ఆర్తస్వరం చక్రుర భీమసేనభయార్థితాః
16 నయస్తశస్త్రాయుధాః శరాన్తాః శొనితాక్త పరిచ్ఛథాః
పరకీర్ణమూర్ధజా రాజన యక్షాధిపతిమ అబ్రువన
17 గథాపరిఘనిస్త్రింశ తొమరప్రాసయొధినః
రాక్షసా నిహతాః సర్వే తవ థేవపురఃసరాః
18 పరమృథ్య తరసా శైలం మానుషేణ ధనేశ్వర
ఏకేన సహితాః సంఖ్యే హతాః కరొధవశా గణాః
19 పరవరా రక్షసేన్థ్రాణాం యక్షాణాం చ ధనాధిప
శేరతే నిహతా థేవ గతసత్త్వాః పరాసవః
20 లబ్ధః శైలొ వయం ముక్తామణిమాంస తే సఖా హతః
మానుషేణ కృతం కర్మ విధత్స్వ యథ అనన్తరమ
21 స తచ ఛరుత్వా తు సంక్రుథ్ధః సర్వయక్షగణాధిపః
కొపసంరక్త నయనః కదమ ఇత్య అబ్రవీథ వచః
22 థవితీయమ అపరాధ్యన్తం భీమం శరుత్వా ధనేశ్వరః
చుక్రొధ యక్షాధిపతిర యుజ్యతామ ఇతి చాబ్రవీత
23 అదాభ్ర ధనసంకాశం గిరికూటమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
హయైః సంయొజయామ ఆసుర గాన్ధర్వైర ఉత్తమం రదమ
24 తస్య సర్గ గుణొపేతా విమలాక్షా హయొత్తమాః
తేజొబలజవొపేతా నానారత్నవిభూషితాః
25 శొభమానా రదే యుక్తాస తరిష్యన్త ఇవాశుగాః
హర్షయామ ఆసుర అన్యొన్యమ ఇఙ్గితైర విజయావహైః
26 స తమ ఆస్దాయ భగవాన రాజరాజొ మహారదమ
పరయయౌ థేవగన్ధర్వైః సతూయమానొ మహాథ్యుతిః
27 తం పరయాన్తం మహాత్మానం సర్వయక్షధనాధిపమ
రక్తాక్షా హేమసంకాశా మహాకాయా మహాబలాః
28 సాయుధా బథ్ధనిస్త్రింశా యక్షా థశశతాయుతాః
జవేన మహతా వీరాః పరివార్యొపతస్దిరే
29 తం మహాన్తమ ఉపాయాన్తం ధనేశ్వరమ ఉపాన్తికే
థథృశుర హృష్టరొమాణః పాణ్డవాః పరియథర్శనమ
30 కుబేరస తు మహాసత్త్వాన పాన్థొఃపుత్రాన మహారదాన
ఆత్తకార్ముకనిస్త్రింశాన థృష్ట్వా పరీతొ ఽభవత తథా
31 తే పక్షిణ ఇవొత్పత్య గిరేః శృఙ్గం మహాజవాః
తస్దుస తేషాం సమభ్యాశే ధనేశ్వర పురఃసరాః
32 తతస తం హృష్టమనసం పాణ్డవాన పరతి భారత
సమీక్ష్య యక్షగన్ధర్వా నిర్వికారా వయవస్దితాః
33 పాణ్డవాశ చ మహాత్మానః పరణమ్య ధనథం పరభుమ
నకులః సహథేవశ చ ధర్మపుత్రశ చ ధర్మవిత
34 అపరాధమ ఇవాత్మానం మన్యమానా మహారదాః
తస్దుః పరాఞ్జలయః సర్వే పరివార్య ధనేశ్వరమ
35 శయ్యాసనవరం శరీమత పుష్పకం విశ్వకర్మణా
విహితం చిత్రపర్యన్తమ ఆతిష్ఠత ధనాధిపః
36 తమ ఆసీనం మహాకాయాః శఙ్కుకర్ణా మహాజవాః
ఉపొపవివిశుర యక్షా రాక్షసాశ చ సహస్రశః
37 శతశశ చాపి గన్ధర్వాస తదైవాప్సరసాం గణాః
పరివార్యొపతిష్ఠన్త యదా థేవాః శతక్రతుమ
38 కాఞ్చనీం శిరసా బిభ్రథ భీమసేనః సరజం శుభామ
బాణఖడ్గధనుష్పాణిర ఉథైక్షత ధనాధిపమ
39 న భీర భీమస్య న గలానిర విక్షతస్యాపి రాక్షసైః
ఆసీత తస్యామ అవస్దాయాం కుబేరమ అపి పశ్యతః
40 ఆథథానం శితాన బాణాన యొథ్ధుకామమ అవస్దితమ
థృష్ట్వా భీమం ధర్మసుతమ అబ్రవీన నరవాహనః
41 విథుస తవాం సర్వభూతాని పార్ద భూతహితే రతమ
నిర్భయశ చాపి శైలాగ్రే వస తవం సహ బన్ధుభిః
42 న చ మన్యుస తవయా కార్యొ భీమసేనస్య పాణ్డవ
కాలేనైతే హతాః పూర్వం నిమిత్తమ అనుజస తవ
43 వరీషా చాత్ర న కర్తవ్యా సాహసం యథ ఇథం కృతమ
థృష్టశ చాపి సురైః పూర్వం వినాశొ యక్షరాక్షసామ
44 న భీమసేనే కొపొ మే పరీతొ ఽసమి భరతర్షభ
కర్మణానేన భీమస్య మమ తుష్టిర అభూత పురా
45 ఏవమ ఉక్త్వా తు రాజానం భీమసేనమ అభాషత
నైతన మనసి మే తాత వర్తతే కురుసత్తమ
యథ ఇథం సాహసం భీమకృష్ణార్దే కృతవాన అసి
46 మామ అనాథృత్య థేవాంశ చ వినాశం యక్షరక్షసామ
సవబాహుబలమ ఆశ్రిత్య తేనాహం పరీతిమాంస తవయి
శాపాథ అస్మి వినిర్ముక్తొ ఘొరాథ అథ్య వృకొథర
47 అహం పూర్వమ అగస్త్యేన కరుథ్ధేన పరమర్షిణా
శప్తొ ఽపరాధే కస్మింశ చిత తస్యైషా నిష్కృతిః కృతా
48 థృష్టొ హి మమ సంక్లేశః పురా పాణ్డవనన్థన
న తవాత్రాపరాధొ ఽసతి కదం చిథ అపి శత్రుహన
49 [య]
కదం శప్తొ ఽసి భగవన్న అగస్త్యేన మహాత్మనా
శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం థేవ తవైతచ ఛాపకారణమ
50 ఇథం చాశ్చర్య భూతం మే యత కరొధాత తస్య ధీమతః
తవైవ తవం న నిర్థగ్ధః సబలః సపథానుగః
51 [వైష్ర]
థేవతానామ అభూన మన్త్రః కుశవత్యాం నరేశ్వర
కృతస తత్రాహమ అగమం మహాపథ్మశతైస తరిభిః
యక్షాణాం ఘొరరూపాణాం వివిధాయుధధారిణామ
52 అధ్వన్య అహమ అదాపశ్యమ అగస్త్యమ ఋషిసత్తమమ
ఉగ్రం తపస తపస్యన్తం యమునాతీరమ ఆశ్రితమ
నానాపక్షిగణాకీర్ణం పుష్పితథ్రుమశొభితమ
53 తమ ఊర్ధ్వబాహుం థృష్ట్వా తు సూర్యస్యాభిముఖం సదితమ
తేజొరాశిం థీప్యమానం హుతాశనమ ఇవైధితమ
54 రాక్షసాధిపతిః శరీమాన మణిమాన నామ మే సఖా
మౌర్ఖ్యాథ అజ్ఞానభావాచ చ థర్పాన మొహాచ చ భారత
నయష్ఠీవథ ఆకాశగతొ మహర్షేస తస్య మూర్ధని
55 స కొపాన మామ ఉవాచేథం థిశః సర్వా థహన్న ఇవ
మామ అవజ్ఞాయ థుష్టాత్మా యస్మాథ ఏష సఖా తవ
56 ధర్షణాం కృతవాన ఏతాం పశ్యతస తే ధనేశ్వర
తస్మాత సహైభిః సైన్యైస తే వధం పరాప్స్యతి మానుషాత
57 తవం చాప్య ఏభిర హతైః సైన్యైః కలేశం పరాప్స్యసి థుర్మతే
తమ ఏవ మానుషం థృష్ట్వా కిల్బిషాథ విప్రమొక్ష్యసే
58 సైన్యానాం తు తవైతేషాం పుత్రపౌత్ర బలాన్వితమ
న శాపం పరాప్స్యతే ఘొరం గచ్ఛ తే ఽఽజఞాం కరిష్యతి
59 ఏష శాపొ మయా పరాప్తః పరాక్తస్మాథ ఋషిసత్తమాత
స భీమేన మహారాజ భరాత్రా తవ విమొక్షితః