అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
వాసుథేవ మహాబాహొ విస్తరేణ మహామతే
సౌభస్య వధమ ఆచక్ష్వ న హి తృప్యామి కద్యతః
2 [వా]
హతం శరుత్వా మహాబాహొ మయా శరౌతశ్రవం నృపమ
ఉపాయాథ భరతశ్రేష్ఠ శాల్వొ థవారవతీం పురీమ
3 అరున్ధత తాం సుథుష్టాత్మా సర్వతః పాణ్డునన్థన
శాల్వొ వైహాయసం చాపి తత పురం వయూహ్య విష్ఠితః
4 తత్రస్దొ ఽద మహీపాలొ యొధయామ ఆస తాం పురీమ
అభిసారేణ సర్వేణ తత్ర యుథ్ధమ అవర్తత
5 పురీ సమన్తాథ విహితా సపతాకా సతొరణా
సచక్రా సహుడా చైవ సయాన్త్ర ఖనకా తదా
6 సొపతల్ప పరతొలీకా సాట్టాట్టాకల గొపురా
సకచ గరహణీ చైవ సొల్కాలాతావపొదికా
7 సొష్ట్రికా భరతశ్రేష్ఠ సభేరీ పణవానకా
సమిత తృణకుశా రాజన సశతఘ్నీక లాఙ్గలా
8 సభుశుణ్డ్య అశ్మల గుడా సాయుధా సపరశ్వధా
లొహచర్మవతీ చాపి సాగ్నిః సహుడ శృఙ్గికా
9 శాస్త్రథృష్టేన విధినా సంయుక్తా భరతర్షభ
థరవ్యైర అనేకైర వివిధైర గథ సామ్బొథ్ధవాథిభిః
10 పురుషైః కురుశార్థూల సమర్దైః పరతిబాధనే
అభిఖ్యాత కులైర వీరైర థృష్టవీర్యైశ చ సంయుగే
11 మధ్యమేన చ గుల్మేన రక్షితా సారసంజ్ఞితా
ఉత్క్షిప్త గుల్మైశ చ తదా హయైశ చైవ పథాతిభిః
12 ఆఘొషితం చ నగరే న పాతవ్యా సురేతి హ
పరమాథం పరిరక్షథ్భిర ఉగ్రసేనొథ్ధవాథిభిః
13 పరమత్తేష్వ అభిఘాతం హి కుర్యాచ ఛాల్వొ నరాధిపః
ఇతి కృత్వాప్రమత్తాస తే సరే వృష్ణ్యన్ధకాః సదితాః
14 ఆనర్తాశ చ తదా సర్వే నటనర్తక గాయనాః
బహిర వివాసితాః సర్వే రక్షథ్భిర విత్తసంచయాన
15 సంక్రమా భేథితాః సర్వే నావశ చ పరతిషేధితాః
పరిఖాశ చాపి కౌరవ్య కీలైః సునిచితాః కృతాః
16 ఉథపానాః కురుశ్రేష్ఠ తదైవాప్య అమ్బరీషకాః
సమన్తాత కొశమాత్రం చ కారితా విషమా చ భూః
17 పరకృత్యా విషమం థుర్గం పరకృత్యా చ సురక్షితమ
పరకృత్యా చాయుధొపేతం విశేషేణ తథానఘ
18 సురక్షితం సుగుప్తం చ సరాయుధ సమన్వితమ
తత పురం భరతశ్రేష్ఠ యదేన్థ్ర భవనం తదా
19 న చాముథ్రొ ఽభినిర్యాతి న చాముథ్రః పరవేశ్యతే
వృష్ణ్యన్ధకపురే రాజంస తథా సౌభసమాగమే
20 అను రద్యాసు సర్వాసు చత్వరేషు చ కౌరవ
బలం బభూవ రాజేన్థ్ర పరభూతగజవాజిమత
21 థత్తవేతన భక్తం చ థత్తాయుధ పరిచ్ఛథమ
కృతాపథానం చ తథా బలమ ఆసీన మహాభుజ
22 న కుప్య వేతనీ కశ చిన న చాతిక్రాన్త వేతనీ
నానుగ్రహభృతః కశ చిన న చాథృష్ట పరాక్రమః
23 ఏవం సువిహితా రాజన థవారకా భూరిథక్షిణైః
ఆహుకేన సుగుప్తా చ రాజ్ఞా రాజీవలొచన