అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
తాం తూపయాత్వా రాజేన్థ్ర శాల్వః సౌభపతిస తథా
పరభూతనరనాగేన బలేనొపవివేశ హ
2 సమే నివిష్టా సా సేనా పరభూతసలిలాశయే
చతురఙ్గ బలొపేతా శాల్వరాజాభిపాలితా
3 వర్జయిత్వా శమశానాని థేవతాయతనాని చ
వల్మీకాశ చైవ చైత్యాంశ చ తన నివిష్టమ అభూథ బలమ
4 అనీకానాం విభాగేన పన్దానః షట కృతాభవన
పరవణా నవ చైవాసఞ శాల్వస్య శిబిరే నృప
5 సర్వాయుధసమొపేతం సర్వశస్త్రవిశారథమ
రదనాగాశ్వకలిలం పథాతిధ్వజసంకులమ
6 తుష్టపుష్టజనొపేతం వీర లక్షణలక్షితమ
విచిత్రధ్వజసంనాహం విచిత్రరదకార్ముకమ
7 సంనివేశ్య చ కౌరవ్య థవారకాయాం నరర్షభ
అభిసారయామ ఆస తథా వేగేన పతగేన్థ్రవత
8 తథాపతన్తం సంథృశ్య బలం శాల్వపతేస తథా
నిర్యాయ యొధయామ ఆసుః కుమారా వృష్ణినన్థనాః
9 అసహన్తొ ఽభియాతం తచ ఛాల్వ రాజస్య కౌరవ
చారుథేష్ణశ చ సామ్బశ చ పరథ్యుమ్నశ చ మహారదః
10 తే రదైర థంశితాః సర్వే విచిత్రాభరణ ధవజాః
సంసక్తాః శాల్వరాజస్య బహుభిర యొధపుంగవైః
11 గృహీత్వా తు ధనుః సామ్బః శాల్వస్య సచివం రణే
యొధయామ ఆస సంహృష్టః కషేమవృథ్ధిం చమూపతిమ
12 తస్య బాణమయం వర్షం జామ్బవత్యాః సుతొ మహ త
ముమొచ భరతశ్రేష్ఠ యదా వర్షం సహస్రధృక
13 తథ బాణవర్షం తుములం విషేహే స చమూపతిః
కషేమవృథ్ధిర మహారాజ హిమవాన ఇవ నిశ్చలః
14 తతః సామ్బాయ రాజేన్థ్ర కషేమవృథ్ధిర అపి సమ హ
ముమొచ మాయావిహితం శరజాలం మహత్తరమ
15 తతొ మాయామయం జాలం మాయయైవ విథార్య సః
సామ్బః శరసహస్రేణ రదమ అస్యాభ్యవర్షత
16 తతః స విథ్ధః సామ్బేన కషేమవృథ్ధిశ చమూపతిః
అపాయాజ జవనైర అశ్వైః సామ్బ బాణప్రపీడితః
17 తస్మిన విప్రథ్రుతే కరూరే శాల్వస్యాద చమూపతౌ
వేగవాన నామ థైతేయః సుతం మే ఽభయథ్రవథ బలీ
18 అభిపన్నస తు రాజేన్థ్ర సామ్బొ వృష్ణికులొథ్వహః
వేగం వేగవతొ రాజంస తస్దౌ వీరొ విధారయన
19 స వేగవతి కౌన్తేయ సామ్బొ వేగవతీం గథామ
చిక్షేప తరసా వీరొ వయావిధ్య సత్యవిక్రమః
20 తయా తవ అభిహతొ రాజన వేగవాన అపతథ భువి
వాతరుగ్ణ ఇవ కషుణ్ణొ జీర్ణ మూలొ వనస్పతిః
21 తస్మిన నిపతితే వీరే గథా నున్నే మహాసురే
పరవిశ్య మహతీం సేనాం యొధయామ ఆస మే సుతః
22 చారుథేష్ణేన సంసక్తొ వివిన్ధ్యొనామ థానవః
మహారదః సమాజ్ఞాతొ మహారాజ మహాధనుః
23 తతః సుతుములం యుథ్ధం చారుథేష్ణ వివిన్ధ్యయొః
వృత్రవాసవయొ రాజన యదాపూర్వం తదాభవత
24 అన్యొన్యస్యాభిసంక్రుథ్ధావ అన్యొన్యం జఘ్నతుః శరైః
వినథన్తౌ మహారాజ సింహావ ఇవ మహాబలౌ
25 రౌక్మిణేయస తతొ బాణమ అగ్న్యర్కొపమ వర్చసమ
అభిమాన్త్ర్య మహాస్త్రేణ సంథధే శత్రునాశనమ
26 స వివిన్ధ్యాయ సక్రొధః సమాహూయ మహారదః
చిక్షేప మే సుతొ రాజన స గతాసుర అదాపతత
27 వివిన్ధ్యం నిహతం థృష్ట్వా తాం చ విక్షొభితాం చమూమ
కామగేన స సౌభేన శాల్వః పునర ఉపాగమత
28 తతొ వయాకులితం సర్వం థవారకావాసితథ బలమ
థృష్ట్వా శాల్వం మహాబాహొ సౌభస్దం పృదివీ గతమ
29 తతొ నిర్యాయ కౌన్తేయ వయవస్దాప్య చ తథ బలమ
ఆనర్తానాం మహారాజ పరథ్యుమ్నొ వాక్యమ అబ్రవీత
30 సర్వే భవన్తస తిష్ఠన్తు సర్వే పశ్యన్తు మాం యుధి
నివారయన్తం సంగ్రామే బలాత సౌభం సరాజకమ
31 అహం సౌభపతేః సేనామ ఆయసైర భుజగైర ఇవ
ధనుర భుజవినిర్ముక్తైర నాశయామ్య అథ్య యాథవాః
32 ఆశ్వసధ్వం న భీః కార్యా సౌభరాడ అథ్య నశ్యతి
మయాభిపన్నొ థుష్టాత్మా ససౌభొ వినశిష్యతి
33 ఏవం బరువతి సంహృష్టే పరథ్యుమ్నే పాణ్డునన్థన
విష్ఠితం తథ బలం వీర యుయుధే చ యదాసుఖమ