అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అసాంనిధ్యం కదం కృష్ణ తవాసీథ వృష్ణినన్థన
కవ చాసీథ విప్రవాసస తే కిం వాకార్షీః పరవాసకః
2 [కృ]
శాల్వస్య నగరం సౌభం గతొ ఽహం భరతర్షభ
వినిహన్తుం నరశ్రేష్ఠ తత్ర మే శృణు కారణమ
3 మహాతేజా మహాబాహుర యః స రాజా మహాయశాః
థమఘొషాత్మజొ వీరః శిశుపాలొ మయా హతః
4 యజ్ఞే తే భరతశ్రేష్ఠ రాజసూయే ఽరహణాం పరతి
సరొషవశసంప్రాప్తొ నామృష్యత థురాత్మవాన
5 శరుత్వా తం నిహతం శాల్వస తీవ్రరొషసమన్వితః
ఉపాయాథ థవారకాం శూన్యామ ఇహస్దే మయి భారత
6 స తత్ర యొధితొ రాజన బాలకైర వృష్ణిపుంగవైః
ఆగతః కామగం సౌభమ ఆరుహ్యైవ నృశంసకృత
7 తతొ వృష్ణిప్రవీరాంస తాన బాలాన హత్వా బహూంస తథా
పురొథ్యానాని సర్వాణి భేథయామ ఆస థుర్మతిః
8 ఉక్తవాంశ చ మహాబాహొ కవాసౌ వృష్ణికులాధమః
వాసుథేవః సుమన్థాత్మా వసుథేవ సుతొ గతః
9 తస్య యుథ్ధార్దినొ థర్పం యుథ్ధే నాశయితాస్మ్య అహమ
ఆనర్తాః సత్యమ ఆఖ్యాత తత్ర గన్తాస్మి యత్ర సః
10 తం హత్వా వినివర్తిష్యే కంస కేశి నిషూథనమ
అహత్వా న నివర్తిష్యే సత్యేనాయుధమ ఆలభే
11 కవాసౌ కవాసావ ఇతి పునస తత్ర తత్ర విధావతి
మయా కిల రణే యుథ్ధం కాఙ్క్షమాణః స సౌభరాట
12 అథ్య తం పాపకర్మాణం కషుథ్రం విశ్వాసఘాతినమ
శిశుపాల వధామర్షాథ గమయిష్యే యమక్షయమ
13 మమ పాపస్వభావేన భరాతా యేన నిపాతితః
శిశుపాలొ మహీపాలస తం వధిష్యే మహీతలే
14 భరాతా బాలశ చ రాజా చ న చ సంగ్రామమూర్ధని
పరమత్తశ చ హతొ వీరస తం హనిష్యే జనార్థనమ
15 ఏవమాథి మహారాజ విలప్య థివమ ఆస్దితః
కామగేన స సౌభేన కషిప్త్వా మాం కురునన్థన
16 తమ అశ్రౌషమ అహం గత్వా యదావృత్తః సుథుర్మతిః
మయి కౌరవ్య థుష్టాత్మా మార్తికావతకొ నృపః
17 తతొ ఽహమ అపి కౌరవ్య రొషవ్యాకులలొచనః
నిశ్చిత్య మనసా రాజన వధాయాస్య మనొ థధే
18 ఆనర్తేషు విమర్థం చ కషేపం చాత్మని కౌరవ
పరవృథ్ధమ అవలేపం చ తస్య థుష్కృతకర్మణః
19 తతః సౌభవధాయాహం పరతస్దే పృదివీపతే
స మయా సాగరావర్తే థృష్ట ఆసీత పరీప్సతా
20 తతః పరధ్మాప్య జలజం పాఞ్చజన్యమ అహం నృప
ఆహూయ శాల్వం సమరే యుథ్ధాయ సమవస్దితః
21 సుముహూర్తమ అభూథ యుథ్ధం తత్ర మే థానవైః సహ
వశీభూతాశ చ మే సర్వే భూతలే చ నిపాతితాః
22 ఏతత కార్యం మహాబాహొ యేనాహం నాగమం తథా
శరుత్వైవ హాస్తినపురం థయూతం చావినయొత్దితమ