అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 153)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తాని మహార్హాణి థివ్యాని భరతర్షభః
బహూని బహురూపాణి విరజాంసి సమాథథే
2 తతొ వాయుర మహాఞ శీఘ్రొ నీచైః శర్కర కర్షణః
పరాథురాసీత ఖరస్పర్శః సంగ్రామమ అభిచొథయన
3 పపాత మహతీ చొల్కా సనిర్ఘాతా మహాప్రభా
నిష్ప్రభశ చాభవత సూర్యశ ఛన్నరశ్మిస తమొవృతః
4 నిర్ఘాతశ చాభవథ భీమొ భీమే విక్రమమ ఆస్దితే
చచాల పృదివీ చాపి పాంసువర్షం పపాత చ
5 సలొహితా థిశశ చాసన ఖరవాచొ మృగథ్విజాః
తమొవృతమ అభూత సర్వం న పరజ్ఞాయత కిం చన
6 తథ అథ్భుతమ అభిప్రేక్ష్య ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ వథతాం శరేష్ఠః కొ ఽసమాన అభిభవిష్యతి
7 సజ్జీభవత భథ్రం వః పాణ్డవా యుథ్ధథుర్మథాః
యదా రూపాణి పశ్యామి సవభ్యగ్రొ నః పరాక్రమః
8 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజా వీక్షాం చక్రే సమన్తతః
అపశ్యమానొ భీమం చ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
9 తత్ర కృష్ణాం యమౌ చైవ సమీపస్దాన అరింథమః
పప్రచ్ఛ భరాతరం భీమం భీమకర్మాణమ ఆహవే
10 కచ చిన న భీమః పాఞ్చాలి కిం చిత కృత్యం చికీర్షతి
కృతవాన అపి వా వీరః సాహసం సాహస పరియః
11 ఇమే హయ అకస్మాథ ఉత్పాతా మహాసమరథర్శినః
థర్శయన్తొ భయం తీవ్రం పరాథుర్భూతాః సమన్తతః
12 తం తదా వాథినం కృష్ణా పరత్యువాచ మనస్వినీ
పరియా పరియం చికీర్షన్తీ మహిషీ చారుహాసినీ
13 యత తత సౌగన్ధికం రాజన్న ఆహృతం మాతరిశ్వనా
తన మయా భీమసేనస్య పరీతయాథ్యొపపాథితమ
14 అపి చొక్తొ మయా వీరొ యథి పశ్యేథ బహూన్య అపి
తాని సర్వాణ్య ఉపాథాయ శీఘ్రమ ఆగమ్యతామ ఇతి
15 స తు నూనం మహాబాహుః పరియార్దం మమ పాణ్డవః
పరాగ ఉథీచీం థిశం రాజంస తాన్య ఆహర్తుమ ఇతొ గతః
16 ఉక్తస తవ ఏవం తయా రాజా యమావ ఇథమ అదాబ్రవీత
గచ్ఛామ సహితాస తూర్ణం యేన యాతొ వృకొథరః
17 వహన్తు రాక్షసా విప్రాన యదా శరాన్తాన యదా కృశాన
తవమ అప్య అమరసంకాశ వహ కృష్ణాం ఘటొత్కచ
18 వయక్తం థూరమ ఇతొ భీమః పరవిష్ట ఇతి మే మతిః
చిరం చ తస్య కాలొ ఽయం స చ వాయుసమొ జవే
19 తరస్వీ వైనతేయస్య సథృశొ భువి లఙ్ఘనే
ఉత్పతేథ అపి చాకాశం నిపతేచ చ యదేచ్ఛకమ
20 తమ అన్వియామ భవతాం పరభావాథ రజనీచరాః
పురా స నాపరాధ్నొతి సిధానాం బరహ్మవాథినామ
21 తదేత్య ఉక్త్వా తు తే సర్వే హైడిమ్బ పరముఖాస తథా
ఉథ్థేశజ్ఞాః కుబేరస్య నలిన్యా భరతర్షభః
22 ఆథాయ పాణ్డవాంశ చైవ తాంశ చ విప్రాన అనేకశః
లొమశేనైవ సహితాః పరయయుః పరీతమానసాః
23 తే గత్వా సహితాః సర్వే థథృశుస తత్ర కాననే
పరఫుల్లపఙ్కజ వతీం నలినీం సుమనొహరామ
24 తం చ భీమం మహాత్మానం తస్యాస తీరే వయవస్దిరమ
థథృశుర నిహతాం చైవ యక్షాన సువిపులేక్షణాన
25 ఉథ్యమ్య చ గథాం థొర్భ్యాం నథీతీరే వయవస్దితమ
పరజా సంక్షేప సమయే థణ్డహస్తమ ఇవాన్తకమ
26 తం థృష్ట్వా ధర్మరాజస తు పరిష్వజ్య పునః పునః
ఉవాచ శలక్ష్ణయా వాచా కౌన్తేయ కిమ ఇథం కృతమ
27 సాహసం బత భథ్రం తే థేవానామ అపి చాప్రియమ
పునర ఏవం న కర్తవ్యం మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
28 అనుశాస్య చ కౌన్తేయం పథ్మాని పరతిగృహ్య చ
తస్యామ ఏవ నలిన్యాం తే విజహ్రుర అమరొపమాః
29 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు పరగృహీతశిలాయుధాః
పరాథురాసన మహాకాయాస తస్యొథ్యానస్య రక్షిణః
30 తే థృష్ట్వా ధర్మరాజానం థేవర్షిం చాపి లొమశమ
నకులం సహథేవం చ తదాన్యాన బరాహ్మణర్షభాన
వినయేనానతాః సర్వే పరణిపేతుశ చ భారత
31 సాన్త్వితా ధర్మరాజేన పరసేథుః కషణథాచరాః
విథితాశ చ కుబేరస్య తతస తే నరపుంగవాః
ఊషుర నాతిచిరం కాలం రమమాణాః కురూథ్వహాః