అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీమ]
పాణ్డవొ భీమసేనొ ఽహం ధర్మపుత్రాథ అనన్తరః
విశాలాం బథరీం పరాప్తొ భరాతృభిః సహ రాక్షసాః
2 అపశ్యత తత్ర పఞ్చాలీ సౌగన్ధికమ అనుత్తమమ
అనిలొఢమ ఇతొ నూనం సా బహూని పరీప్సతి
3 తస్యా మామానవథ్యాఙ్గ్యా ధర్మపత్న్యాః పరియే సదితమ
పుష్పాహారమ ఇహ పరాప్తం నిబొధత నిశాచరాః
4 [ర-స]
ఆక్రీడొ ఽయం కుబేరస్య థయితః పురుషర్షభ
నేహ శక్యం మనుష్యేణ విహర్తుం మర్త్యధర్మిణా
5 థేవర్షయస తదా యక్షా థేవాశ చాత్ర వృకొథర
ఆమన్త్ర్య యక్షప్రవరం పిబన్తి విహరన్తి చ
గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ విహరన్త్య అత్ర పాణ్డవ
6 అన్యాయేనేహ యః కశ చిథ అవమన్య ధనేశ్వరమ
విహర్తుమ ఇచ్ఛేథ థుర్వృత్తః స వినశ్యేథ అసంశయమ
7 తమ అనాథృత్య పథ్మాని జిహీర్షసి బలాథ ఇతః
ధర్మరాజస్య చాత్మానం బరవీషి భరాతరం కదమ
8 [భీమ]
రాక్షసాస తం న పశ్యామి ధనేశ్వరమ ఇహాన్తికే
థృష్ట్వాపి చ మహారాజం నాహం యాచితుమ ఉత్సహే
9 న హి యాచన్తి రాజాన ఏష ధర్మః సనాతనః
న చాహం హాతుమ ఇచ్ఛామి కషాత్ర ధర్మం కదం చన
10 ఇయం చ నలినీ రమ్యా జతా పర్వతనిర్ఝరే
నేయం భవనమ ఆసాథ్య కుబేరస్య మహాత్మనః
11 తుల్యా హి సర్వభూతానామ ఇయం వైశ్రవణస్య చ
ఏవంగతేషు థరవ్యేషు కః కం యాచితుమ అర్హతి
12 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా రాక్షసాన సర్వాన భీమసేనొ వయగాహత
తతః స రాక్షసైర వాచా పరతిషిథ్ధః పరతాపవాన
మా మైవమ ఇతి సక్రొధైర భర్త్సయథ్భిః సమన్తతః
13 కథర్దీ కృత్యతు స తాన రాక్షసాన భీమవిక్రమః
వయగాహత మహాతేజాస తే తం సర్వే నయవారయన
14 గృహ్ణీత బధ్నీత నికృన్తతేమం; పచామ ఖాథామ చ భీమసేనమ
కరుథ్ధా బరువన్తొ ఽనుయయుర థరుతం తే; శస్త్రాణి చొథ్యమ్య

వివృత్తనేత్రాః
15 తతః స గుర్వీ యమథణ్డకల్పాం; మహాగథాం కాఞ్చనపట్టనథ్ధామ
పరగృహ్య తాన అభ్యపతత తరస్వీ; తతొ ఽబరవీత తిష్ఠత తిష్ఠతేతి
16 తే తం తథా తొమరపట్టిశాథ యైర; వయావిధ్య శస్త్రైః సహసాభిపేతుః
జిఘాంసవః కరొధవశాః సుభీమా; భీమం సమన్తాత పరివవ్రుర ఉగ్రాః
17 వాతేన కున్త్యాం బలవాన స జాతః; శూరస తరస్వీ థవిషతాం నిహన్తా
సత్యే చ ధర్మే చ రతః సథైవ; పరాక్రమే శత్రుభిర అప్రధృష్యః
18 తేషాం స మార్గాన వివిధాన మహాత్మా; నిహత్య శస్త్రాణి చ

శాత్రవాణామ
యదా పరవీరాన నిజఘాన వీరః; పరఃశతాన పుష్కరిణీ సమీపే
19 తే తస్య వీర్యం చ బలం చ థృష్ట్వా; విథ్యా బలం బాహుబలం తదైవ
అశక్నువన్తః సహితాః సమన్తాథ; ధతప్రవీరాః సహసా నివృత్తాః
20 విథీర్యమాణాస తత ఏవ తూర్ణమ; ఆకాశమ ఆస్దాయ విమూఢసంజ్ఞాః
కైలాసశృఙ్గాణ్య అభిథుథ్రువుస తే; భీమార్థితాః కరొధవశాః

పరభగ్నాః
21 స శక్రవథ థానవథైత్య సంఘాన; విక్రమ్య జిత్వా చ రణే ఽరిసంఘాన
విగాహ్య తాం పుష్కరిణీం జితారిః; కామాయ జగ్రాహ తతొ ఽమబుజాని
22 తతః స పీత్వామృత కల్పమ అమ్భొ; భూయొ బభూవొత్తమ వీర్యతేజాః
ఉత్పాట్య జగ్రాహ తతొ ఽమబుజాని; సౌగన్ధికాన్య ఉత్తమగన్ధవన్తి
23 తతస తు తే కరొధవశాః సమేత్య; ధనేశ్వరం భీమబలప్రణున్నాః
భీమస్య వీర్యం చ బలం చ సంఖ్యే; యదావథ ఆచఖ్యుర అతీవ థీనాః
24 తేషాం వచస తత తు నిశమ్య థేవః; పరహస్య రక్షాంశి తతొ ఽభయువాచ
గృహ్ణాతు భీమొ జలజాని కామం; కృష్ణా నిమిత్తం విథితం మమైతత
25 తతొ ఽభయనుజ్ఞాయ ధనేశ్వరం తే; జగ్ముః కురూణాం పరవరం విరొషాః
భీమం చ తస్యాం థథృశుర నలిన్యాం; యదొపజొషం విహరన్తమ ఏకమ