అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స గత్వా నలినీం రమ్యాం రాక్షసైర అభిరక్షితామ
కైలాసశిఖరే రమ్యే థథర్శ శుభకాననే
2 కుబేరభవనాభ్యాశే జాతాం పర్వతనిర్ఝరే
సురమ్యాం విపులఛాయాం నానాథ్రుమలతావృతామ
3 హరితామ్బుజ సంఛన్నాం థివ్యాం కనకపుష్కరామ
పవిత్రభూతాం లొకస్య శుభామ అథ్భుతథర్శనామ
4 తత్రామృత రసం శీతం లఘు కున్తీసుతః శుభమ
థథర్శ విమలం తొయం శివం బహు చ పాణ్డవః
5 తాం తు పుష్కరిణీం రమ్యాం పథ్మసౌగన్ధికాయుతామ
జాతరూపమయైః పథ్మైశ ఛన్నాం పరమగన్ధిభిః
6 వైడూర్య వరనాలైశ చ బహు చిత్రైర మనొహరైః
హంశ కారణ్డవొథ్ధూతైః సృజథ్భిర అమలం రజః
7 ఆక్రీడం యక్షరాజస్య కుబేరస్య మహాత్మనః
గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ థేవైశ చ పరమార్చితామ
8 సేవితామ ఋషిభిర థివ్యాం యక్షైః కింపురుషైర అదా
రాక్షసైః కింనరైశ చైవ గుప్తాం వైశ్రవణేన చ
9 తాం చ థృష్ట్వైవ కౌన్తేయొ భీమసేనొ మహాబలః
బభూవ పరమప్రీతొ థివ్యం సంప్రేక్ష్య తత సరః
10 తచ చ కరొధవశా నామ రాక్షసా రాజశాసనాత
రక్షన్తి శతసాహస్రాశ చిత్రాయుధపరిచ్ఛథాః
11 తే తు థృష్ట్వైవ కౌన్తేయమ అజినైః పరివారితమ
రుక్మాఙ్గథ ధరం వీరం భీమం భీమపరాక్రమమ
12 సాయుధం బథ్ధనిస్త్రింశమ అశఙ్కితమ అరింథమమ
పుష్కరేప్సుమ ఉపాయాన్తమ అన్యొన్యమ అభిచుక్రుశుః
13 అయం పురుషశార్థూలః సాయుధొ ఽజిన సంవృతః
యచ చికీర్షుర ఇహ పరాప్తస తత సంప్రష్టుమ ఇహార్హద
14 తతః సర్వే మహాబాహుం సమాసాథ్య వృకొథరమ
తేజొయుక్తమ అపృచ్ఛన్త కస తవమ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి
15 మునివేషధరశ చాసి చీరవాసాశ చ లక్ష్యసే
యథర్దమ అసి సంప్రాప్తస తథ ఆచక్ష్వ మహాథ్యుతే