అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తాన పరివిశ్వస్తాన వసతస తత్ర పాణ్డవాన
గతేషు తేషు రక్షః సుభీమసేనాత్మజే ఽపి చ
2 రహితాన భీమసేనేన కథా చిత తాన యథృచ్ఛయా
జహార ధర్మరాజానం యమౌ కృష్ణాం చ రాక్షసః
3 బరాహ్మణొ మన్త్రకుశలః సర్వాస్త్రేష్వ అస్త్రవిత్తమః
ఇతి బరువన పాణ్డవేయాన పర్యుపాస్తే సమ నిత్యథా
4 పరీక్షమాణః పార్దానాం కలాపాని ధనూంషి చ
అన్తరం సమభిప్రేప్సుర నామ్నా ఖయాతొ జటాసురః
5 స భీమసేనే నిష్క్రాన్తే మృగయార్దమ అరింథమే
అన్యథ రూపం సమాస్దాయ వికృతం భైరవం మహత
6 గృహీత్వా సర్వశస్త్రాణి థరౌపథీం పరిగృహ్య చ
పరాతిష్ఠత స థుష్టాత్మా తరీన గృహీత్వా చ పాణ్డవాన
7 సహథేవస తు యత్నేన తతొ ఽపక్రమ్య పాణ్డవః
ఆక్రన్థథ భీమసేనం వై యన యాతొ మహాబలః
8 తమ అబ్రవీథ ధర్మరాజొ హరియమాణొ యుధిష్ఠిరః
ధర్మస తే హీయతే మూఢ న చైనం సమవేక్షసే
9 యే ఽనయే కే చిన మనుష్యేషు తిర్యగ్యొనిగతా అపి
గన్ధర్వయక్షరక్షాంసి వయాంసి పశవస తదా
మనుష్యాన ఉపజీవన్తి తతస తవమ ఉపజీవసి
10 సమృథ్ధ్యా హయ అస్య లొకస్య లొకొ యుష్మాకమ ఋధ్యతే
ఇమం చ లొకం శొచన్తమ అనుశొచన్తి థేవతాః
పూజ్యమానాశ చ వర్ధన్తే హవ్యకవ్యైర యదావిధి
11 వయం రాష్ట్రస్య గొప్తారొ రక్షితారశ చ రాక్షస
రాష్ట్రస్యారక్ష్యమాణస్య కుతొ భూతిః కుతః సుఖమ
12 న చ రాజావమన్తవ్యొ రక్షసా జాత్వ అనాగసి
అణుర అప్య అపచారశ చ నాస్త్య అస్మాకం నరాశన
13 థరొగ్ధవ్యం న చ మిత్రేషు న విశ్వస్తేషు కర్హి చిత
యేషాం చాన్నాని భుఞ్జీత యత్ర చ సయాత పరతిశ్రయః
14 స తవం పరతిశ్రయే ఽసమాకం పూజ్యమానః సుఖొషితః
భుక్త్వా చాన్నాని థుష్ప్రజ్ఞ కదమ అస్మాఞ జిహీర్షసి
15 ఏవమ ఏవ వృదాచారొ వృదా వృథ్ధొ వృదా మతిః
వృదా మరణమ అర్హస తవం వృదాథ్య న భవిష్యసి
16 అద చేథ థుష్టబుథ్ధిస తవం సర్వైర ధర్మైర వివర్జితః
పరథాయ శస్త్రాణ్య అస్మాకం యుథ్ధేన థరౌపథీం హర
17 అద చేత తవమ అవిజ్ఞాయ ఇథం కర్మ కరిష్యసి
అధర్మం చాప్య అకీర్తిం చ లొకే పరాప్స్యసి కేవలమ
18 ఏతామ అథ్య పరామృశ్య సత్రియం రాక్షస మానుషీమ
విషమ ఏతత సమాలొడ్య కుమ్భేన పరాశితం తవయా
19 తతొ యుధిష్ఠిరస తస్య భారికః సమపథ్యత
స తు భారాభిభూతాత్మా న తదా శీఘ్రగొ ఽభవత
20 అదాబ్రవీథ థరౌపథీం చ నకులం చ యుధిష్ఠిరః
మా భైష్ట రాక్షసాన మూఢాథ గతిర అస్య మహాహృతా
21 నాతిథూరే మహాబాహుర భవితా పవనాత్మజః
అస్మిన ముహూర్తే సంప్రాప్తే న భవిష్యతి రాక్షసః
22 సహథేవస తు తం థృష్ట్వా రాక్షసం మూఢచేతసమ
ఉవాచ వచనం రాజన కున్తీపుత్రమ్యుధిష్ఠిరమ
23 రాజన కింనామ తత కృత్యం కషత్రియస్యాస్త్య అతొ ఽధికమ
యథ యుథ్ధే ఽభిముఖః పరాణాంస తయజేచ ఛత్రూఞ జయేత వా
24 ఏష చాస్మాన వయం చైనం యుధ్యమానాః పరంతప
సూథయేమ మహాబాహొ థేశకాలొ హయ అయం నృప
25 కషత్రధర్మస్య సంప్రాప్తః కాలః సత్యపరాక్రమ
జయన్తః పాత్యమానా వా పరాప్తుమ అర్హామ సథ గతిమ
26 రాక్షసే జీవమానే ఽథయ రవిర అస్తమ ఇయాథ యథి
నాహం బరూయాం పునర్జాతు కషత్రియొ ఽసమీతి భారత
27 భొ భొ రాక్షస తిష్ఠస్వ సహథేవొ ఽసమి పాణ్డవః
హత్వా వా మాం నయస్వైనాన హతొ వాథ్యేహ సవప్స్యసి
28 తదైవ తస్మిన బరువతి భీమసేనొ యథృచ్ఛయా
పరాథృశ్యత మహాబాహుః సవజ్ర ఇవ వాసవః
29 సొ ఽపశ్యథ భరాతరౌ తత్ర థరౌపథీం చ యశస్వినీమ
కషితిస్దం సహథేవం చ కషిపన్తం రాక్షసం తథా
30 మారాచ చ రాక్షసం మూఢం కాలొపహతచేతసమ
భరమన్తం తత్ర తత్రైవ థైవేన వినివారితమ
31 భరాతౄంస తాన హరియతొ థృష్ట్వా థరౌపథీం చ మహాబలః
కరొధమ ఆహారయథ భీమొ రాక్షసం చేథమ అబ్రవీత
32 విజ్ఞాతొ ఽసి మయా పూర్వం చేష్టఞ శస్త్రపరీక్షణే
ఆస్దా తు తవయి మే నాస్తి యతొ ఽసి న హతస తథా
బరహ్మరూపప్రతిచ్ఛన్నొ న నొ వథసి చాప్రియమ
33 పరియేషు చరమాణం తవాం న చైవాప్రియ కారిణమ
అతిదిం బరహ్మరూపం చ కదం హన్యామ అనాగసమ
రాక్షసం మన్యమానొ ఽపి యొ హన్యాన నరకం వరజేత
34 అపక్వస్య చ కాలేన వధస తవ న విథ్యతే
నూనమ అథ్యాసి సంపక్వొ యదా తే మతిర ఈథృశీ
థత్తా కృష్ణాపహరణే కాలేనాథ్భుత కర్మణా
35 బడిశొ ఽయం తవయా గరస్తః కాలసూత్రేణ లమ్బితః
మత్స్యొ ఽమభసీవ సయూతాస్యః కదం మే ఽథయ గమిష్యసి
36 యం చాసి పరస్దితొ థేశం మనొ పూర్వం గతం చ తే
న తం గన్తాసి గన్తాసి మార్గం బకహిడిమ్బయొః
37 ఏవమ ఉక్తస తు భీమేన రాక్షసః కాలచొథ్నితః
భీత ఉత్సృజ్య తాన సర్వాన యుథ్ధాయ సముపస్దితః
38 అబ్రవీచ చ పునర భీమం రొషాత పరస్ఫురితాధరః
న మే మూఢా థిశః పాపత్వథ అర్దం మే విలమ్బనమ
39 శరుతా మే రాక్షసా యే యే తవయా వినిహతా రణే
తేషామ అథ్య కరిష్యామి తవాస్రేణొథక కరియామ
40 ఏవమ ఉక్తస తతొ భీమః సృక్కిణీ పరిసంలిహన
సమయమాన ఇవ కరొధాత సాక్షాత కాలాన్తకొపమః
బాహుసంరమ్భమ ఏవేచ్ఛన్న అభిథుథ్రావ రాక్షసమ
41 రాక్షసొ ఽపి తథా భీమం యుథ్ధార్దినమ అవస్దితమ
అభిథుథ్రావ సంరబ్ధొ బలొ వజ్రధరం యదా
42 వర్తమానే తథా తాభ్యాం బాహుయుథ్ధే సుథారుణే
మాథ్రీపుత్రావ అభిక్రుథ్ధావ ఉభావ అప్య అభ్యధావతామ
43 నయవారయత తౌ పరహసన కున్తీపుత్రొ వృకొథరః
శక్తొ ఽహం రాక్షసస్యేతి పరేక్షధ్వమ ఇతి చాబ్రవీత
44 ఆత్మనా భరాతృభిశ చాహం ధర్మేణ సుకృతేన చ
ఇష్టేన చ శపే రాజన సూథయిష్యామి రాక్షసమ
45 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా తౌ వీరౌ సపర్ధమానౌ పరస్పరమ
బాహుభిః సమసజ్జేతామ ఉభౌ రక్షొవృకొథరౌ
46 తయొర ఆసీత సంప్రహారః కరుథ్ధయొర భీమ రక్షసొః
అమృష్యమాణయొః సంఖ్యే థేవథానవయొర ఇవ
47 ఆరుజ్యారుజ్య తౌ వృక్షాన అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
జీమూతావ ఇవ ఘర్మాన్తే వినథన్తౌ మహాబలౌ
48 బభజ్ఞతుర మహావృక్షాన ఊరుభిర బలినాం వరౌ
అన్యొన్యేనాభిసంరబ్ధౌ పరస్పరజయైషిణౌ
49 తథ వృక్షయుథ్ధమ అభవన మహీరుహ వినాశనమ
వాలిసుగ్రీవయొర భరాత్రొః పురేవ కపిసింహయొః
50 ఆవిథ్యావిధ్య తౌ వృక్షాన ముహూర్తమ ఇతరేతరమ
తాడయామ ఆసతుర ఉభౌ వినథన్తౌ ముహుర ముహుః
51 తస్మిన థేశే యథా వృక్షాః సర్వ ఏవ నిపాతితాః
పుఞ్జీ కృతాశ చ శతశః పరస్పరవధేప్సయా
52 తథా శిలాః సమాథాయ ముహూర్తమ ఇవ భారత
మహాభ్రైర ఇవ శైలేన్థ్రౌ యుయుధాతే మహాబలౌ
53 ఉగ్రాభిర ఉగ్రరూపాభిర బృహతీభిః పరస్పరమ
వజ్రైర ఇవ మహావేగైర ఆజఘ్నతుర అమర్షణౌ
54 అభిహత్య చ భూయస తావ అన్యొన్యం బలథర్పితౌ
భుజాభ్యాం పరిగృహ్యాద చకర్షాతే గజావ ఇవ
55 ముష్టిభిశ చ మహాఘొరైర అన్యొన్యమ అభిపేతతుః
తయొశ చటచటా శబ్థొ బభూవ సుమహాత్మనొః
56 తతః సంహృత్య ముష్టిం తు పఞ్చశీర్షమ ఇవొరగమ
వేగేనాభ్యహనథ భీమొ రాక్షసస్య శిరొధరామ
57 తతః శరాన్తం తు తథ రక్షొ భీమసేన భుజాహతమ
సుపరిశ్రాన్తమ ఆలక్ష్య భీమసేనొ ఽభయవర్తత
58 తత ఏనం మహాబాహుర బాహుభ్యామ అమరొపమః
సముత్క్షిప్య బలాథ భీమొ నిష్పిపేష మహీతలే
59 తస్య గాత్రాణి సర్వాణి చూర్ణయామ ఆస పాణ్డవః
అరత్నినా చాభిహత్య శిరొ కాయాథ అహాహరత
60 సంథష్టౌష్ఠం వివృత్తాక్షం ఫలం వృన్తాథ ఇవ చయుతమ
జటాసురస్య తు శిరొ భీమసేనబలాథ ధృతమ
పపాత రుధిరాథిగ్ధం సంథష్ట థశనఛథమ
61 తం నిహత్య మహేష్వాసొ యుధిష్ఠిరమ ఉపాగమత
సతూయమానొ థవిజాగ్ర్యైస తైర మరుథ్భిర ఇవ వాసవః