అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః సంకృత్య విపులం తథ వపుః కామవర్ధితమ
భీమసేనం పునర థొర్భ్యాం పర్యష్వజత వానరః
2 పరిష్వక్తస్య తస్యాశు భరాత్రా భీమస్య భారత
శరమొ నాశమ ఉపాగచ్ఛత సర్వం చాసీత పరథక్షిణమ
3 తతః పునర అదొవాచ పర్యశ్రునయనొ హరిః
భీమమ ఆభాష్య సౌహార్థాథ బాష్పగథ్గథయా గిరా
4 గచ్ఛ వీర సవమ ఆవాసం సమర్తవ్యొ ఽసమి కదాన్తరే
ఇహస్దశ చ కురుశ్రేష్ఠ న నివేథ్యొ ఽసమి కస్య చిత
5 ధనథస్యాలయాచ చాపి విసృష్టానాం మహాబల
థేశకాల ఇహాయాతుం థేవగన్ధర్వయొషితామ
6 మమాపి సఫలం చక్షుః సమారితశ చాస్మి రాఘవమ
మానుషం గాత్రసంస్పర్శం గత్వా భీమ తవయా సహ
7 తథ అస్మథ థర్శనం వీర కౌన్తేయామొఘమ అస్తు తే
భరాతృత్వం తవం పురస్కృత్య వరం వరయ భారత
8 యథి తావన మయా కషుథ్రా గత్వా వారణసాహ్వయమ
ధార్తరాష్ట్రా నిహన్తవ్యా యావథ ఏతత కరొమ్య అహమ
9 శిలయా నగరం వా తన మర్థితవ్యం మయా యథి
యావథ అథ్య కరొమ్య ఏతత కామం తవ మహాబల
10 భీమసేనస తు తథ వాక్యం శరుత్వా తస్య మహాత్మనః
పరత్యువాచ హనూమన్తం పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
11 కృతమ ఏవ తవయా సర్వం మమ వానరపుంగవ
సవస్తి తే ఽసతు మహాబాహొ కషామయే తవాం పరసీథ మే
12 సనాదాః పాణ్డవాః సర్వే తవయా నాదేన వీర్యవన
తవైవ తేజసా సర్వాన విజేష్యామొ వయం రిపూన
13 ఏవమ ఉక్తస తు హనుమాన భీమసేనమ అభాషత
భరాతృత్వాత సౌహృథాచ చాపి కరిష్యామి తవ పరియమ
14 చమూం విగాహ్య శత్రూణాం శరశక్తిసమాకులామ
యథా సింహరవం వీరకరిష్యసి మహాబల
తథాహం బృంహయిష్యామి సవరవేణ రవం తవ
15 విజయస్వ ధవజస్దశ చ నాథాన మొక్ష్యామి థారుణాన
శత్రూణాం తే పరాణహరాన ఇత్య ఉక్త్వాన్తరధీయత
16 గతే తస్మిన హరివరే భీమొ ఽపి బలినాం వరః
తేన మార్గేణ విపులం వయచరథ గన్ధమాథనమ
17 అనుస్మరన వపుస తస్య శరియం చాప్రతిమాం భువి
మాహాత్మ్యమ అనుభావం చ సమరన థాశరదేర యయౌ
18 స తాని రమణీయాని వనాన్య ఉపవనాని చ
విలొడయామ ఆస తథా సౌగన్ధిక వనేప్సయా
19 ఫుల్లపథ్మవిచిత్రాణి పుష్పితాని వనాని చ
మత్తవారణయూదాని పఙ్కక్లిన్నాని భారత
వర్షతామ ఇవ మేఘానాం వృన్థాని థథృశే తథా
20 హరిణైశ చఞ్చలాపాఙ్గైర హరిణీ సహితైర వనే
సశష్ప కవలైః శరీమాన పది థృష్టొ థరుతం యయౌ
21 మహిషైశ చ వరాహైశ చ శార్థూలైశ చ నిషేవితమ
వయపేతభీర గిరిం శౌర్యాథ భీమసేనొ వయగాహత
22 కుసుమానత శాఖైశ చ తామ్ప్ర పల్లవకొమలైః
యాచ్యమాన ఇవారణ్యే థరుమైర మారుతకమ్పితైః
23 కృతపథ్మాజ్ఞలి పుటా మత్తషట్పథ సేవితాః
పరియ తీర్దవనా మార్గే పథ్మినీః సమతిక్రమన
24 సజ్జమాన మనొ థృష్టిః ఫుల్లేషు గిరిసానుషు
థరౌపథీ వాక్యపాదేయొ భీమః శీఘ్రతరం యయౌ
25 పరివృత్తే ఽహని తతః పరకీర్ణహరిణే వనే
కాఞ్చనైర విమలైః పథ్మైర థథర్శ విపులాం నథీమ
26 మత్తకారణ్డవ యుతాం చక్రవాకొపశొభితామ
రచితామ ఇవ తస్యాథ్రేర మాలాం విమలపఙ్కజామ
27 తస్యాం నథ్యాం మహాసత్త్వః సౌగన్ధిక వనం మహత
అపశ్యత పరీతిజననం బాలార్కసథృశథ్యుతి
28 తథ థృష్ట్వా లబ్ధకామః స మనసా పాణ్డునన్థనః
వనవాస పరిక్లిష్టాం జగామ మనసా పరియామ