అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 145)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ధర్మజ్ఞొ బలవాఞ శూరః సథ్యొ రాక్షసపుంగవః
భక్తొ ఽసమాన ఔరసః పుత్రొ భీమ గృహ్ణాతు మాతరమ
2 తవ భీమబలేనాహమ అతిభీమ పరాక్రమ
అక్షతః సహ పాఞ్చాల్యా గచ్ఛేయం గన్ధమాథనమ
3 భరాతుర వచనమ ఆజ్ఞాయ భీమసేనొ ఘతొత్కచమ
ఆథిథేశ నరవ్యాఘ్రస తనయం శత్రుకర్శనమ
4 థైథిమ్బేయ పరిశ్రాన్తా తవ మాతాపరాజితా
తవం చ కామగమస తాత బలవాన వహతాం ఖగ
5 సకన్ధమ ఆరొప్య భథ్రం తే మధ్యే ఽసమాకం విహాయసా
గచ్ఛ నీచకియా గత్యా యదా చైనాం న పీడయేః
6 ధర్మరాజాం చ ధౌమ్యం చ రాజ పుత్రీం యమౌ తదా
ఏకొ ఽపయ అహమ అలం వొఢుం కిమ ఉతాథ్య సహాయవాన
7 ఏవమ ఉక్త్వా తతః కృష్ణామ ఉవాహ స ఘతొత్కచః
పాణ్డూనాం మధ్యగొ వీరః పాణ్డవాన అపి చాపరే
8 లొమశః సిథ్ధమార్గేణ జగామానుపమ థయుతిః
సవేనైవాత్మ పరభావేన థవితీయ ఇవ భాస్కరః
9 బరాహ్మణాంశ చాపి తాన సర్వా సముపాథాయ రాక్షసాః
నియొగాథ రాక్షసేన్థ్రస్య జగ్ముర భీమపరాక్రమాః
10 ఏవం సురమ అనీయాని వనాన్య ఉపవనాని చ
ఆలొకయన్తస తే జగ్ముర విశాలాం బథరీం పరతి
11 తే తవ ఆశు గతిభిర వీరా రాక్షసైస తైర మహాబలైః
ఉహ్యమానా యయుః శీఘ్రం మహథ అధ్వానమ అల్పవత
12 థేశాన మలేచ్ఛ గణాకీర్ణాన నానారత్నాకరాయుతాన
థథృశుర గిరిపాథాంశ చ నానాధాతుసమాచితాన
13 విథ్యాధరగణాకీర్ణాన యుతాన వానరకింనరైః
తదా కింపురుషైశ చైవ గన్ధర్వైశ చ సమన్తతః
14 నథీ జాలసమాకీర్ణాన నానాపక్షిరుతాకులాన
నానావిధైర మృగైర జుష్టాన వానరైశ చొపశొభితాన
15 తే వయతీత్య బహూన థేశాన ఉత్తరాంశ చ కురూన అపి
థథృశుర వివిధాశ్చర్యం కైలాసం పర్వతొత్తమమ
16 తస్యాభ్యాశే తు థథృశుర నరనారాయణాశ్రమమ
ఉపేతం పాథపైర థివ్యైః సథా పుష్పఫలొపగైః
17 థథృశుస తాం చ బథరీం వృత్తస్కన్ధాం మనొరమామ
సనిగ్ధామ అవిరల ఛాయాం శరియా పరమయా యుతామ
18 పత్రైః సనిగ్ధైర అవిలలైర ఉపైతాం మృథుభిః శుభామ
విశాలశాఖాం విష్టీర్ణామ అతి థయుతిసమన్వితామ
19 ఫలైర ఉపచితైర థివ్యైర ఆచితాం సవాథుభిర భృశమ
మధుస్రవైః సథా థివ్యాం మహర్షిగణసేవితామ
మథప్రముథితైర నిత్యం నానాథ్విజ గణైర యుతామ
20 అథంశ మశకే థేశే బహుమూలఫలొథకే
నీలశాథ్వల సంఛన్నే థేవగన్ధర్వసేవితే
21 సుసమీకృత భూభాగే సవభావవిహితే శుభే
జాతాం హిమమృథు సపర్శే థేశే ఽపహత కన్తకే
22 తామ ఉపైత్య మహాత్మానః సహ తైర బరాహ్మణర్షభైః
అవతేరుస తతః సర్వే రాక్షస సకన్ధతః శనైః
23 తతస తమ ఆశ్రమం పుణ్యం నరనారాయణాశ్రితమ
థథృశుః పాణ్డవా రాజన సహితా థవిజపుంగవైః
24 తమసా రహితం పుణ్యమ అనామృష్టం రవేః కరైః
కషుత తృట శీతొష్ణథొషైశ చ వర్జితం శొకనాశనమ
25 మహర్షిగణసంబాధం బరాహ్మ్యా లక్ష్మ్యా సమన్వితమ
థుష్ప్రవేశం మహారాజ నరైర ధర్మబహిః కృతైః
26 బలిహొమార్చితం థివ్యం సుసంమృష్టానులేపనమ
థివ్యపుష్పొపహారైశ చ సర్వతొ ఽభివిరాజితమ
27 విశాలైర అగ్నిశరణైః సరుగ భాన్థైర ఆచితం శుభైః
మహథ్భిస తొయకలశైః కదినైశ చొపశొభితమ
శరణ్యం సర్వభూతానాం బరహ్మఘొషనినాథితమ
28 థివ్యమ ఆశ్రయణీయం తమ ఆశ్రమం శరమనాశనమ
శరియా యుతమ అనిర్థేశ్యం థేవ చర్యొపశొభితమ
29 ఫలమూలాశనైర థాన్తైశ చీరకృష్ణాజినామ్బరైః
సూర్యవైశ్వానర సమైస తపసా భావితాత్మభిః
30 మహర్షిభిర మొక్షపరైర యతిభిర నియతేన్థ్రియైః
బరహ్మభూతైర మహాభాగైర ఉపైతం బరహ్మవాథిభిః
31 సొ ఽభయగచ్ఛన మహాతేజాస తాన ఋషీన నియతః శుచిః
భరాతృభిః సహితొ ధీమాన ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిర
32 థివ్యజ్ఞానొపపన్నాస తే థృష్ట్వా పరాప్తం యుధిష్ఠిరమ
అభ్యగచ్ఛన్త సుప్రీతాః సర్వ ఏవ మహర్షయః
ఆశీర్వాథాన పరయుఞ్జానాః సవాధ్యాయనిరతా భృశమ
33 పరీతాస తే తస్య సత్కారం విధినా పావకొపమాః
ఉపాజహ్రుశ చ సలిలం పుష్పమూలఫలం శుచి
34 స తైః పరీత్యాద సత్కారమ ఉపనీతం మహర్షిభిః
పరయతః పరతిగృహ్యాద ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
35 తం శక్ర సథన పరఖ్యం థివ్యగన్ధం మనొరమమ
పరీతః సవర్గొపమం పుణ్యం పాణ్డవః సహ కృష్ణయా
36 వివేశ శొభయా యుక్తం భరాతృభిశ చ సహానఘ
బరాహ్మణైర వేథవేథాఙ్గపారగైశ చ సహాచ్యుతః
37 తత్రాపశ్యత స ధర్మాత్మా థేవథేవర్షిపూజితమ
నరనారాయణ సదానం భాగీరద్యొపశొభితమ
38 మధుస్రవ ఫలాం థివ్యాం మహర్షిగణసేవితామ
తామ ఉపైత్య మహాత్మానస తే ఽవసన బరాహ్మణైః సహ
39 ఆలొకయన్తొ మైనాకం నానాథ్విజ గణాయుతమ
హిరణ్యశిఖరం చైవ తచ చ బిన్థుసరః శివమ
40 భాగీరదీం సుతార్దాం చ శీతామల జరాం శివామ
మని పరవాలప్రస్తారాం పాథపైర ఉపశొభితామ
41 థివ్యపుష్పసమాకీర్ణాం మనసః పరీతివర్ధనీమ
వీక్షమాణా మహాత్మానొ విజహ్రుస తత్ర పాణ్డవాః
42 తత్ర థేవాన పితౄంశ చైవ తర్పయన్తః పునః పునః
బరాహ్మణైః సహితా వీరా నయవసన పురుషర్షభాః
43 కృష్ణాయాస తత్ర పశ్యన్తః కరీడితాన్య అమరప్రభాః
విచిత్రాణి నరవ్యాఘ్రా రేమిరే తత్ర పాణ్డవాః