అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 144)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః పరయాతమాత్రేషు పాణ్డవేషు మహాత్మసు
పథ్భ్యామ అనుచితా గన్తుం థరౌపథీ సముపావిశత
2 శరాన్తా థుఃఖపరీతా చ వాతవర్షేణ తేన చ
సౌకుమార్యాచ చ పాఞ్చాలీ సంముమొహ యశొ వినీ
3 సా పాత్యమానా మొహేన బాహుభ్యామ అసితేక్షణా
వృత్తాభ్యామ అనురూపాభ్యామ ఊరూ సమవలమ్బత
4 ఆలమ్బమానా సహితావ ఊరూ గజకరొపమౌ
పపాత సహసా భూమౌ వేపన్తీ కథలీ యదా
5 తాం పతన్తీం వరారొహాం సజ్జమానాం లతామ ఇవ
నకులః సమభిథ్రుత్య పరిజగ్రాహ వీర్యవాన
6 [నకుల]
రాజన పాఞ్చాలరాజస్య సుతేయమ అసితేక్షణా
శరాన్తా నిపతితా భూమౌ తామ అవేక్షస్వ భారత
7 అథుఃఖార్హా పరం థుఃఖం పరాప్తేయం మృథు గామినీ
ఆశ్వాసయ మహారాజ తామ ఇమాం శరమకర్శితామ
8 [వై]
రాజా తు వచనాత తస్య భృశం థుఃఖసమన్వితః
భీమశ చ సహథేవశ చ సహసా సముపాథ్రవన
9 తామ అవేక్ష్య తు కౌన్తేయొ వివర్ణవథనాం కృశామ
అఙ్కమ ఆనీయ ధర్మాత్మా పర్యథేవయథ ఆతురః
10 కదం వేశ్మసు గుప్తేషు సవాస్తీర్ణశయనొచితాః
శేతే నిపతితా భూమౌ సుఖార్హా వరవర్ణినీ
11 సుకుమారౌ కదం పాథౌ ముఖం చ కమలప్రభమ
మత్కృతే ఽథయ వరార్హాయాః శయామతాం సముపాగతమ
12 కిమ ఇథం థయూతకామేన మయా కృతమ అబుథ్ధినా
ఆథాయ కృష్ణాం చరతా వనే మృగగణాయుతే
13 సుఖం పరాప్స్యతి పాఞ్చాలీ పాణ్డవాన పరాప్య వై పతీన
ఇతి థరుపథరాజేన పిత్రా థత్తాయతేక్షణా
14 తత సర్వమ అనవాప్యైవ శరమశొకాథ ధి కర్శితా
శేతే నిపతితా భూమౌ పాపస్య మమ కర్మభిః
15 తదా లాలప్యమానే తు ధర్మరాజే యుధిష్ఠిరే
ధౌమ్యప్రభృతయః సర్వే తత్రాజగ్ముర థవిజొత్తమాః
16 తే సమాశ్వాసయామ ఆసుర ఆశీర్భిశ చాప్య అపూజయన
రక్ష ఘనాంశ చ తదా మన్త్రాఞ జేపుశ చక్రుశ చ తే కరియాః
17 పద్యమానేషు మన్త్రేషు శాన్త్యర్దం పరమర్షిభిః
సపృశ్యమానా కరైః శీతైః పాణ్డవైశ చ ముహుర ముహుః
18 సేవ్యమానా చ శీతేన జలమిశ్రేణ వాయునా
పాఞ్చాలీ సుఖమ ఆసాథ్య లేభే చేతః శనైః శనైః
19 పరిగృహ్య చ తాం థీనాం కృష్ణామ అజిన సంస్తరే
తథా విశ్రామయామ ఆసుర లబ్ధసంజ్ఞాం తపొ వినీమ
20 తస్యా యమౌ రక్తతలౌ పాథౌ పూజిత లక్షణౌ
కరాభ్యాం కిణజాతాభ్యాం శనకైః సంవవాహతుః
21 పర్యాశ్వాసయథ అప్య ఏనాం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ చ కురుశ్రేష్ఠొ భీమసేనమ ఇథం వచః
22 బహవః పర్వతా భీమ విషమా హిమథుర గమాః
తేషు కృష్ణా మహాబాహొ కదం ను విచరిష్యతి
23 [భమ]
తవాం రాజన రాజపుత్రీం చ యమౌ చ పురుషర్షభౌ
సవయం నేష్యామి రాజేన్థ్ర మా విషాథే మనః కృదాః
24 అద వాసౌ మయా జాతొ విహగొ మథ్బలొపమః
వహేథ అనఘ సర్వాన నొ వచనాత తే ఘతొత్కచః
25 [వై]
అనుజ్ఞాతొ ధర్మరాజ్ఞా పుత్రం సస్మార రాక్షసమ
ఘతొత్కచశ చ ధర్మాత్మా సమృత మాత్రః పితుస తథా
కృతాఞ్జలిర ఉపాతిష్ఠథ అభివాథ్యాద పాణ్డవాన
26 బరాహ్మణాంశ చ మహాబాహుః స చ తైర అభినన్థితః
ఉవాచ భీమసేనం స పితరం సత్యవిక్రమః
27 సమృతొ ఽసమి భవతా శీఘ్రం శుశ్రూషుర అహమ ఆగతః
ఆజ్ఞాపయ మహాబాహొ సర్వం కర్తాస్మ్య అసంశయమ
తచ ఛరుత్వా భీమసేనస తు రాక్షసం పరిసస్వజే