అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 143)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తే శూరాస తత ధన్వానస తూనవన్తః సమార్గణాః
బథ్ధగొధాఙ్గులి తరాణాః ఖథ్గవన్తొ ఽమితౌజసః
2 పరిగృహ్య థవిజశ్రేష్ఠాఞ శరేష్ఠాః సర్వధనుష్మతామ
పాఞ్చాలీ సహితా రాజన పరయయుర గన్ధమాథనమ
3 సరాంసి సరితశ చైవ పర్వతాంశ చ వనాని చ
వృక్షాంశ చ బహుల ఛాయాన థథృశుర గిరిమూర్ధని
నిత్యపుష్పఫలాన థేశాన థేవర్షిగణసేవితాన
4 ఆత్మన్య ఆత్మానమ ఆధాయ వీరా మూలఫలాశనాః
చేరుర ఉచ్చావచాకారాన థేశాన విషమసంకటాన
పశ్యన్తొ మృగజాతాని బహూని వివిధాని చ
5 ఋరి సిథ్ధామర యుతం గన్ధర్వాప్సరసాం పరియమ
వివిశుస తే మహాత్మానః కింనరాచరితం గిరిమ
6 పరవిశత్స్వ అద వీరేషు పర్వతం గన్ధమాథనమ
చన్థవాతం మహథ వర్షం పరాథురాసీథ విశాం పతే
7 తతొ రేణుః సముథ్భూతః సపత్ర బహులొ మహాన
పృదివీం చాన్తరిక్షం చ థయాం చైవ తమసావృణొత
8 న సమ పరజ్ఞాయతే కిం చిథ ఆవృతే వయొమ్ని రేణునా
న చాపి శేకుస తే కర్తుమ అన్యొన్యస్యాభిభాషణమ
9 న చాపశ్యన్త తే ఽనయొన్యం తమసా హతచక్షుసః
ఆకృష్యమాణా వాతేన సాశ్మ చూర్ణేన భారత
10 థరుమాణాం వాతభగ్నానాం పతతాం భూతలే భృశమ
అన్యేషాం చ మహీ జానాం శబ్థః సమభవన మహాన
11 థయౌః సవిత పతతి కిం భూమౌ థీర్యన్తే పర్వతా ను కిమ
ఇతి తే మేనిరే సర్వే పవనేన విమొహితాః
12 తే యదానన్తరాన వృక్షాన వల్మీకాన విషమాణి చ
పాణిభిః పరిమార్గన్తొ భీతా వాయొర నిలిల్యిరే
13 తతః కార్ముకమ ఉథ్యమ్య భీమసేనొ మహాబలః
కృష్ణామ ఆథాయ సంగత్యా తస్దావ ఆశ్రిత్య పాథపమ
14 ధర్మరాజశ చ ధౌమ్యశ చ నిలిల్యాతే మహావనే
అగ్నిహొత్రాణ్య ఉపాథాయ సహథేవస తు పర్వతే
15 నకులొ బరాహ్మణాశ చాన్యే లొమశశ చ మహాతపః
వృక్షాన ఆసాథ్య సంత్రస్తాస తత్ర తత్ర నిలిల్యిరే
16 మన్థీ భూతే చ పవనే తస్మిన రజసి శామ్యతి
మహథ్భిః పృషతైస తూర్ణం వర్షమ అభ్యాజగామ హ
17 తతొ ఽశమసహితా ధారాః సంవృణ్వన్త్యః సమన్తతః
పరపేతుర అనిశం తత్ర శీఘ్రవాతసమీరితాః
18 తతః సాగరగా ఆపః కీర్యమాణః సమన్తతః
పరాథురాసన సకలుసాః ఫేనవత్యొ విశాం పతే
19 వహన్త్యొ వారి బహులం ఫేనొథుప పరిప్లుతమ
పరిసస్రుర మహాశబ్థాః పరకర్షన్త్యొ మహీరుహాన
20 తస్మిన్న ఉపరతే వర్షే వాతే చ సమతాం గతే
గతే హయ అమ్భసి నిమ్నాని పరాథుర్భూతే థివాకరే
21 నిర్జగ్ముస తే శనైః సర్వే సమాజగ్ముశ చ భారత
పరతస్దుశ చ పునర వీరాః పర్వతం గన్ధమాథనమ