అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 142)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యు]
భీమసేన యమౌ చొభౌ పాఞ్చాలి చ నిబొధత
నాస్తి భూతస్య నాశొ వై పశ్యతాస్మాన వనేచరాన
2 థుర్బలాః కలేశితాః సమేతి యథ బరవీదేతరేతరమ
అశక్యే ఽపి వరజామేతి ధనంజయ థిథృక్షయా
3 తన మే థహతి గాత్రాణి తూలరాశిమ ఇవానలః
యచ చ వీరం న పశ్యామి ధనంజయమ ఉపాన్తికే
4 తస్య థర్శనతృష్ణం మాం సానుజం వనమ ఆస్దితమ
యాజ్ఞసేన్యాః పరామర్శః స చ వీర థహత్య ఉత
5 నకులాత పూర్వజం పార్దం న పశ్యామ్య అమితౌజసమ
అజేయమ ఉగ్రధన్వానం తేన తప్యే వృకొథర
6 తీర్దాని చైవ రమ్యాణి వనాని చ సరాంసి చ
చరామి సహ యుష్మాభిస తస్య థర్శనకాఙ్క్షయా
7 పఞ్చ వర్షాణ్య అహం వీరం సత్యసంధం ధనంజయమ
యన న పశ్యామి బీభత్సుం తేన తప్యే వృకొథర
8 తం వై శయామం గుథాకేశం సింహవిక్రాన్త గామినమ
న పశ్యామి మహాబాహుం తేన తప్యే వృకొథర
9 కృతాస్త్రం నిపునం యుథ్ధే పరతిమానం ధనుష్మతామ
న పశ్యామి నరశ్రేష్ఠం తేన తప్యే వృకొథర
10 చరన్తమ అరిసంఘేషు కాలం కరుథ్ధమ ఇవాన్తకమ
పరభిన్నమ ఇవ మాతఙ్గం సింహస్కన్ధం ధనంజయమ
11 యః స శక్రాథ అనవరొ వీర్యేణ థరవిణేన చ
యమయొః పూర్వజః పార్దః శవేతాశ్వొ ఽమితవిక్రమః
12 థుఃఖేన మహతావిష్టః సవకృతేనానివర్తినా
అజేయమ ఉగ్రధన్వానం తం న పశ్యామి ఫల్గునమ
13 సతతం యః కషమా శీలః కషిప్యమాణొ ఽపయ అనీయసా
ఋజు మార్గప్రపన్నస్య శర్మ థాతాభయస్య చ
14 స తు జిహ్మప్రవృత్తస్య మాయయాభిజిఘాంసతః
అపి వజ్రధరస్యాపి భవేత కాలవిషొపమః
15 శత్రొర అపి పరపన్నస్య సొ ఽనృశంసః పరతాపవాన
థాతాభయస్య భీభత్సుర అమితాత్మా మహాబలః
16 సర్వేషామ ఆశ్రమొ ఽసమాకం రణే ఽరీణాం పరమర్థితా
ఆహర్తా సర్వరత్నానాం సర్వేషాం నః సుఖావహః
17 రత్నాని యస్య వీర్యేణ థివ్యాన్య ఆసన పురా మమ
బహూని బహు జాతాని యాని పరాప్తః సుయొధనః
18 యస్య బాహుబలాథ వీర సభా చాసీత పురా మమ
సర్వరత్నమయీ ఖయాతా తరిషు లొకేషు పాణ్డవ
19 వాసుథేవ సమం వీర్యే కార్తవీర్య సమం యుధి
అజేయమ అజితం యుథ్ధే తం న పశ్యామి ఫల్గునమ
20 సంకర్షణం మహావీర్యం తవాం చ భీమాపరాజితమ
అనుజాతః స వీర్యేణ వాసుథేవం చ శత్రుహా
21 యస్య బాహుబలే తుల్యః పరభావే చ పురంథరః
జవే వాయుర ముఖే సొమః కరొధే మృత్యుః సనాతనః
22 తే వయం తం నరవ్యాఘ్రం సర్వే వీర థిథృక్షవః
పరవేక్ష్యామొ మహాబాహొ పర్వతం గన్ధమాథనమ
23 విశాలా బథరీ యత్ర నరనారాయణాశ్రమః
తం సథాధ్యుషితం యక్షైర థరక్ష్యామొ గిరిమ ఉత్తమమ
24 కుబేర నలినీం రమ్యాం రాక్షసైర అభిరక్షితామ
పథ్భిర ఏవ గమిష్యామస తప్యమానా మహత తపః
25 నాతప్త తపసా శక్యొ థేశొ గన్తుం వృకొథర
న నృశంసేన లుబ్ధేన నాప్రశాన్తేన భారత
26 తత్ర సర్వే గమిష్యామొ భీమార్జునపథైషిణః
సాయుధా బథ్ధనిష్ట్రింశాః సహ విప్రైర మహావ్రతైః
27 మక్షికాన మశకాన థంశాన వయాఘ్రాన సింహాన సరీసృపాన
పరాప్నొత్య అనియతః పార్ద నియతస తాన న పశ్యతి
28 తే వయం నియతాత్మానః పర్వతం గన్ధమాథనమ
పరవేక్ష్యామొ మితాహారా ధనంజయ థిథృక్షవః