అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అన్తర్హితాని భూతాని రక్షాంసి బలవన్తి చ
అగ్నినా తపసా చైవ శక్యం గన్తుం వృకొథర
2 సంనివర్తయ కౌన్తేయ కషుత్పిపాసే బలాన్వయాత
తతొ బలం చ థాక్ష్యం చ సంశ్రయస్వ కురూథ్వహ
3 ఋషేస తవయా శరుతం వాక్యం కైలాసం పర్వతం పరతి
బుథ్ధ్యా పరపశ్య కౌన్తేయ కదం కృష్ణా గమిష్యతి
4 అద వా సహథేవేన ధౌమ్యేన చ సహాభిభొ
సూథైః పౌరొగవైశ చైవ సర్వైశ చ పరిచారకైః
5 రదైర అశ్వైశ చ యే చాన్యే విప్రాః కలేశాసహా పది
సర్వైస తవం సహితొ భీమ నివర్తస్వాయతేక్షణ
6 తరయొ వయం గమిష్యామొ లఘ్వ ఆహారా యతవ్రతాః
అహం చ నకులశ చైవ లొమశశ చ మహాతపాః
7 మమాగమనమ ఆకాఙ్క్షన గఙ్గా థవారే సమాహితః
వసేహ థరౌపథీం రక్షన యావథాగమనం మమ
8 [భమ]
రాజపుత్రీ శరమేణార్తా థుఃఖార్తా చైవ భారత
వరజత్య ఏవ హి కల్యాణీ శవేతవాహథిథృక్షయా
9 తవ చాప్య అరతిస తీవ్రా వర్ధతే తమ అపశ్యతః
కిం పునః సహథేవం చ మాం చ కృష్ణాం చ భారత
10 రదాః కామం నివర్తన్తాం సర్వే చ పరిచారకాః
సూథాః పౌరొగవాశ చైవ మన్యతే యత్ర నొ భవాన
11 న హయ అహం హాతుమ ఇచ్ఛామి భవన్తమ ఇహ కర్హి చిత
శైలే ఽసమిన రాక్షసాకీర్ణే థుర్గేషు విషమేషు చ
12 ఇయం చాపి మహాభాగా రాజపుత్రీ యతవ్రతా
తవామ ఋతే పురుషవ్యాఘ్ర నొత్సహేథ వినివర్తితుమ
13 తదైవ సహథేవొ ఽయం సతతం తవామ అనువ్రతః
న జాతు వినివర్తేత మతజ్ఞొ హయ అహమ అస్య వై
14 అపి చాత్ర మహారాజ సవ్యసాచి థిథృక్షయా
సర్వే లాలస భూతాః సమ తస్మాథ యాస్యామహే సహ
15 యథ్య అశక్యొ రదైర గన్తుం శైలొ ఽయం బహుకన్థరః
పథ్భిర ఏవ గమిష్యామొ మా రాజన విమనొ భవ
16 అహం వహిష్యే పాఞ్చాలీం యత్ర యత్ర న శక్ష్యతి
ఇతి మే వర్తతే బుథ్ధిర మా రాజన విమనొ భవ
17 సుకుమారౌ తదా వీరౌ మాథ్రీ నన్థికరావ ఉభౌ
థుర్గే సంతారయిష్యామి యథ్య అశక్తౌ భవిష్యతః
18 ఏవం తే భాషమాణస్య బలం భీమాభివర్ధతామ
యస తవమ ఉత్సహసే వొఢుం థరౌపథీం విపులే ఽధవని
19 యమజౌ చాపి భథ్రం తే నైతథ అన్యత్ర విథ్యతే
బలం చ తే యశశ చైవ ధర్మః కీర్తిశ చ వర్ధతామ
20 యస తవమ ఉత్సహసే నేతుం భరాతరౌ సహ కృష్ణయా
మా తే గలానిర మహాబాహొ మా చ తే ఽసతు పరాభవః
21 తతః కృష్ణాబ్రవీథ వాక్యం పరహసన్తీ మనొరమా
గమిష్యామి న సంతాపః కార్యొ మాం పరతి భారత
22 తపసా శక్యతే గన్తుం పర్వతొ గన్ధమాథనః
తపసా చైవ కౌన్తేయ సర్వే యొక్ష్యామహే వయమ
23 నకులః సహథేవశ చ భీమసేనశ చ పార్దివ
అహం చ తవం చ కౌన్తేయ థరక్ష్యామహ్య శవేతవాహనమ
24 ఏవం సంభాషమాణాస తే సుబాహొర విషయం మహత
థథృశుర ముథితా రాజన పరభూతగజవాజిమత
25 కిరాత తఙ్గణాకీర్ణం కుణిన్థ శతసంకులమ
హిమవత్య అమరైర జుష్టం బహ్వాశ్చర్యసమాకులమ
26 సుబాహుశ చాపి తాన థృష్ట్వా పూజయా పరత్యగృహ్ణత
విషయాన్తే కుణిన్థానామ ఈశ్వరః పరీతిపూర్వకమ
27 తత్ర తే పూజితాస తేన సర్వ ఏవ సుఖొషితాః
పరతస్దుర విమలే సూర్యే హిమవన్తం గిరిం పరతి
28 ఇన్థ్రసేన ముఖాంశ చైవ భృత్యాన పౌరొగవాంస తదా
సూథాంశ చ పరిబర్హం చ థరౌపథ్యాః సర్వశొ నృప
29 రాజ్ఞః కుణిన్థాధిపతేః పరిథాయ మహారదాః
పథ్భిర ఏవ మహావీర్యా యయుః కౌరవనన్థనాః
30 తే శనైః పరాథ్రవన సర్వే కృష్ణయా సహ పాణ్డవాః
తస్మాథ థేశాత సుసంహృష్టా థరష్టుకామా ధనంజయమ