అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 140)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
ఉశీరబీజం మైనాకం గిరిం శవేతం చ భారత
సమతీతొ ఽసి కౌన్తేయ కాలశైలం చ పార్దివ
2 ఏషా గఙ్గా సప్త విధా రాజతే భరతర్షభ
సదానం విరజసం రమ్యం యత్రాగ్నిర నిత్యమ ఇధ్యతే
3 ఏతథ వై మానుషేణాథ్య న శక్యం థరష్టుమ అప్య ఉత
సమాధిం కురుతావ్యగ్రాస తీర్దాన్య ఏతాని థరక్ష్యద
4 శవేతం గిరిం పరవేక్ష్యామొ మన్థరం చైవ పర్వతమ
యత్ర మాని చరొ యక్షః కువేరశ చాపి యక్షరాట
5 అష్టాశీతి సహస్రాణి గన్ధర్వాః శీఘ్రచారిణః
తదా కింపురుషా రాజన యక్షాశ చైవ చతుర్గుణాః
6 అనేకరూపసంస్దానా నానాప్రహరణాశ చ తే
యక్షేన్థ్రం మనుజశ్రేష్ఠ మాణిభథ్రమ ఉపాసతే
7 తేషామ ఋథ్ధిర అతీవాగ్ర్యాగతౌ వాయుసమాశ చ తే
సదానాత పరచ్యావయేయుర యే థేవరాజమ అపి ధరువమ
8 తైస తాత బలిభిర గుప్తా యాతుధానైశ చ రక్షితాః
థుర గమాః పర్వతాః పార్ద సమాధిం పరమం కురు
9 కుబేర సచివాశ చాన్యే రౌథ్రా మైత్రాశ చ రాక్షసాః
తైః సమేష్యామ కౌన్తేయ యత్తొ విక్రమణే భవ
10 కైలాసః పర్వతొ రాజన సొ యొజనశతాన్య ఉత
యత్ర థేవాః సమాయాన్తి విశాలా యత్ర భారత
11 అసంఖ్యేయాస తు కౌన్తేయ యక్షరాక్షస కింనరాః
నాగాః సుపర్ణా గన్ధర్వాః కుబేర సథనం పరతి
12 తాన విగాహస్వ పార్దాథ్య తపసా చ థమేన చ
రక్ష్యమాణొ మయా రాజన భీమసేనబలేన చ
13 సవస్తి తే వరుణొ రాజా యమశ చ సమితింజయః
గఙ్గా చ యమునా చైవ పర్వతశ చ థధాతు తే
14 ఇన్థ్రస్య జామ్బూనథపర్వతాగ్రే; శృణొమి ఘొషం తవ థేవి గఙ్గే
గొపాయయేమం సుభగే గిరిభ్యః; సర్వాజమీధాపచితం నరేన్థ్రమ
భవస్వ శర్మ పరవివిక్షతొ ఽసయ; శైలాన ఇమాఞ శైలసుతే నృపస్య
15 [య]
అపూర్వొ ఽయం సంభ్రమొ లొమశస్య; కృష్ణాం సర్వే రక్షత మాం పరసాథమ
థేశొ హయ అయం థుర్గ తమొ మతొ ఽసయ; తస్మాత పరం శౌచమ ఇహాచరధ్వమ
16 తతొ ఽబరవీథ భీమమ ఉథారవీర్యం; కృష్ణాం యత్తః పాలయ భీమసేన
శూన్యే ఽరజునే ఽసంనిహితే చ తాత; తవమ ఏవ కృష్ణాం భజసే ఽసుఖేషు
17 తతొ మహాత్మా యమజౌ సమేత్య; మూర్ధన్య ఉపాఘ్రాయ విమృజ్య గాత్రే
ఉవాచ తౌ భాష్ప కలం స రాజా; మా భైష్టమ ఆగచ్ఛతమ అప్రమత్తౌ