అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
నేథం కృచ్ఛ్రమ అనుప్రాప్తొ భవాన సయాథ వసుధాధిప
యథ్య అహం థవారకాయాం సయాం రాజన సంనిహితః పురా
2 ఆగఛేయమ అహం థయూతమ అనాహూతొ ఽపి కౌరవైః
ఆమ్బికేయేన థుర్ధర్ష రాజ్ఞా థుర్యొధనేన చ
3 వారయేయమ అహం థయూతం బహూన థొషాన పరథర్శయన
భీష్మథ్రొణౌ సమానాయ్య కృపం బాహ్లీకమ ఏవ చ
4 వైచిత్రవీర్యం రాజానమ అల థయూతేన కౌరవ
పుత్రాణాం తవ రాజేన్థ్ర తవన్నిమిత్తమ ఇతి పరభొ
5 తత్ర వక్ష్యామ్య అహం థొషాన యైర భవాన అవరొఫితః
వీరసేనసుతొ యశ చ రాజ్యాత పరభ్రంశితః పురా
6 అభక్షిత వినాశంచ థేవనేన విశాం పతే
సాతత్యం చ పరసఙ్గస్య వర్ణయేయం యదాసుఖమ
7 సత్రియొ ఽకషా మృగయా పానమ ఏతత కామసముత్దితమ
వయసనం చతుష్టయం పరొక్తం యై రాజన భరశ్యతే సరియః
8 తత్ర సర్వత్ర వక్తవ్యం మన్యన్తే శాస్త్రకొవిథాః
విశేషతశ చ వక్తవ్యం థయూతే పశ్యన్తి తథ్విథః
9 ఏకాహ్నా థరవ్యనాశొ ఽతర ధరువం వయసనమ ఏవ చ
అభుక్త నాశశ చార్దానాం వాక పౌరుష్యం చ కేవలమ
10 ఏతచ చాన్యచ చ కౌరవ్య పరసఙ్గి కటుకొథయమ
థయూతే బరూయాం మహాబాహొ సమాసాథ్యామ్బికా సుతమ
11 ఏవమ ఉక్తొ యథి మయా గృహ్ణీయాథ వచనం మమ
అనామయం సయాథ ధర్మస్య కురూణాం కురునన్థన
12 న చేత స మమ రాజేన్థ్ర గృహ్ణీయాన మధురం వచః
పద్యం చ భరతశ్రేష్ఠ నిగృహ్ణీయాం బలేన తమ
13 అదైనాన అభినీయైవం సుహృథొ నామ థుర్హృథః
సభాసథశ చ తాన సర్వాన భేథయేయం థురొథరాన
14 అసాంనిధ్యం తు కౌరవ్య మమానర్తేష్వ అభూత తథా
యేనేథం వయసనం పరాప్తా భవన్తొ థయూతకారితమ
15 సొ ఽహమ ఏత్య కురుశ్రేష్ఠ థవారకాం పాణ్డునన్థన
అశ్రౌషం తవాం వయసనినం యుయుధానాథ యదా తదమ
16 శరుత్వైవ చాహం రాజేన్థ్ర పరమొథ్విగ్న మానసః
తూర్ణమ అభ్యాగతొ ఽసమి తవాం థరష్టుకామొ విశాం పతే
17 అహొ కృచ్ఛ్రమ అనుప్రాప్తాః సర్వే సమ భరతర్షభ
యే వయం తవాం వయసనినం పశ్యామః సహ సొథరైః