అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 138)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
భరథ్వాజస తు కౌన్తేయ కృత్వా సవాధ్యాయమ ఆహ్నికమ
సమిత కలాపమ ఆథాయ పరవివేశ సవమ ఆశ్రమమ
2 తం సమ థృష్ట్వా పురా సర్వే పరత్యుత్తిష్ఠన్తి పావకాః
న తవ ఏనమ ఉపతిష్ఠన్తి హతపుత్రం తథాగ్నయః
3 వైకృతం తవ అగ్నిహొత్రే స లక్షయిత్వా మహాతపాః
తమ అన్ధం శూథ్రమ ఆసీనం గృహపాలమ అదాబ్రవీత
4 కిం ను మే నాగ్నయః శూథ్ర పరతినన్థన్తి థర్శనమ
తవం చాపి న యదాపూర్వం కచ చిత కషేమమ ఇహాశ్రమే
5 కచ చిన న రైభ్యం పుత్రొ మే గతవాన అల్పచేతనః
ఏతథ ఆచక్ష్వ మే శీఘ్రం న హి మే శుధ్యతే మనాః
6 [షూ]
రైభ్యం గతొ నూనమ అసౌ సుతస తే మన్థచేతనః
తదా హి నిహతః శేతే రాక్షసేన బలీయసా
7 పరకాల్యమానస తేనాయం శూలహస్తేన రక్షసా
అగ్న్యాగారం పరతి థవారి మయా థొర్భ్యాం నివారితః
8 తతః స నిహతొ హయ అత్ర జలకామొ ఽశుచిర ధరువమ
సంభావితొ హి తూర్ణేన శూలహస్తేన రక్షసా
9 [ల]
భరథ్వాజస తు శూథ్రస్య తచ ఛరుత్వా విప్రియం వచః
గతాసుం పుత్రమ ఆథాయ విలలాప సుథుఃఖితః
10 బరాహ్మణానాం కిలార్దాయ నను తవం తప్తవాంస తపః
థవిజానామ అనధీతా వై వేథాః సంప్రతిభాన్త్వ ఇతి
11 తదా కల్యాణ శీలస తవం బరాహ్మణేషు మహాత్మసు
అనాగాః సర్వభూతేషు కర్కశత్వమ ఉపేయివాన
12 పరతిసిథ్ధొ మయా తాత రైభ్యావసద థర్శనాత
గతవాన ఏవ తం కషుథ్రం కాలాన్తకయమొపమమ
13 యః స జానన మహాతేజా వృథ్ధస్యైకం మమాత్మజమ
గతవాన ఏవ కొపస్య వశం పరమథుర్మతిః
14 పుత్రశొకమ అనుప్రాప్య ఏష రైభ్యస్య కర్మణా
తయక్ష్యామి తవామ ఋతే పుత్ర పరాణాన ఇష్టతమాన భువి
15 యదాహం పుత్రశొకేన థేహం తయక్ష్యామి కిల్బిసీ
తదా జయేష్ఠః సుతొ రైభ్యం హింస్యాచ ఛీఘ్రమ అనాగసమ
16 సుఖినొ వై నరా యేషాం జాత్యా పుత్రొ న విథ్యతే
తే పుత్రశొకమ అప్రాప్య విచరన్తి యదాసుఖమ
17 యే తు పుత్రకృతాచ ఛొకాథ భృశం వయాకులచేతసః
శపన్తీష్టాన సఖీన ఆర్దాస తేభ్యః పాపతరొ ను కః
18 పరాసుశ చ సుతొ థృష్టః శప్తశ చేష్టః సఖా మయా
ఈథృశీమ ఆపథం కొ ను థవితీయొ ఽనుభవిష్యతి
19 విలప్యైవం బహువిధం భరథ్వాజొ ఽథహత సుతమ
సుసమిథ్ధం తతః పశ్చాత పరవివేశ హుతాశనమ