అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 137)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
చఙ్క్రమ్యమాణః స తథా యవక్రీర అకుతొభయః
జగామ మాధవే మాసి రైభ్యాశ్రమపథం పరతి
2 స థథర్శాశ్రమే పుణ్యే పుష్పితథ్రుమభూషితే
విచరన్తీం సనుషాం తస్య కింనరీమ ఇవ భారత
3 యవక్రీస తామ ఉవాచేథమ ఉపతిష్ఠస్వ మామ ఇతి
నిర్లజ్జొ లజ్జయా యుక్తాం కామేన హృతచేతనః
4 సా తస్య శీలమ ఆజ్ఞాయ తస్మాచ ఛాపాచ చ బిభ్యతీ
తేజస్వితాం చ రైభ్యస్య తదేత్య ఉక్త్వా జగామ సా
5 తత ఏకాన్తమ ఉన్నీయ మజ్జయామ ఆస భారత
ఆజగామ తథా రైభ్యః సవమ ఆశ్రమమ అరింథమ
6 రుథన్తీం చ సనుషాం థృష్ట్వా భార్యామ ఆర్తాం పరావసొః
సాన్త్వయఞ శలక్ష్ణయా వాచా పర్యపృచ్ఛథ యుధిష్ఠిర
7 సా తస్మై సర్వమ ఆచష్ట యవక్రీ భాషితం శుభా
పరత్యుక్తం చ యవక్రీతం పరేక్షాపూర్వం తథాత్మనా
8 శృణ్వానస్యైవ రైభ్యస్య యవక్రీత విచేష్టితమ
థహన్న ఇవ తథా చేతః కరొధః సమభవన మహాన
9 స తథా మన్యునావిష్టస తపస్వీ భృశకొపనః
అవలుప్య జటామ ఏకాం జుహావాగ్నౌ సుసంస్కృతే
10 తతః సమభవన నారీ తస్యా రూపేణ సంమితా
అవలుప్యాపరాం చాద జుహావాగ్నౌ జటాం పునః
11 తతః సమభవథ రక్షొ ఘొరాక్షం భీమథర్శనమ
అబ్రూతాం తౌ తథా రైభ్యం కిం కార్యం కరవామహే
12 తావ అబ్రవీథ ఋషిః కరుథ్ధొ యవక్రీర వధ్యతామ ఇతి
జగ్మతుస తౌ తదేత్య ఉక్త్వా యవక్రీత జిఘాంసయా
13 తతస తం సముపాస్దాయ కృత్యా సృష్టా మహాత్మనా
కమణ్డలుం జహారాస్య మొహయిత్వా తు భారత
14 ఉచ్చిష్టం తు యవక్రీతమ అపకృష్ట కమణ్డలుమ
తత ఉథ్యతశూలః స రాక్షసః సముపాథ్రవత
15 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య శూలహస్తం జిఘాంసయా
యవక్రీః సహసొత్దాయ పరాథ్రవథ యేన వై సరః
16 జలహీనం సరొ థృష్ట్వా యవక్రీస తవరితః పునః
జగామ సరితః సర్వాస తాశ చాప్య ఆసన విశొషితాః
17 స కాల్యమానొ ఘొరేణ శూలహస్తేన రక్షసా
అగ్నిహొత్రం పితుర భీతః సహసా సముపాథ్రవత
18 స వై పరవిశమానస తు శూథ్రేణాన్ధేన రక్షిణా
నిగృహీతొ బలాథ థవారి సొ ఽవాతిష్ఠత పార్దివ
19 నిగృహీతం తు శూథ్రేణ యవక్రీతం స రాక్షసః
తాడయామ ఆస శూలేన స భిన్నహృథయొ ఽపతత
20 యవక్రీతం స హత్వా తు రాక్షసొ రైభ్యమ ఆగమత
అనుజ్ఞాతస తు రైభ్యేణ తయా నార్యా సహాచరత