అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 136)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యవ]
పరతిభాస్యన్తి వై వేథా మమ తాతస్య చొభయొః
అతి చాన్యాన భవిష్యావొ వరా లబ్ధాస తదా మయా
2 [భరథ]
థర్పస తే భవితా తాత వరాఁల లబ్ధ్వా యదేప్సితాన
స థర్పపూర్ణః కృపణః కషిప్రమ ఏవ వినశ్యసి
3 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమా గాదా థేవైర ఉథాహృతాః
ఋషిర ఆసీత పురా పుత్ర బాలధిర నామ వీర్యవాన
4 సపుత్రశొకాథ ఉథ్విగ్నస తపస తేపే సుథుశ్చరమ
భవేన మమ సుతొ ఽమర్త్య ఇతి తం లబ్ధవాంశ చ సః
5 తస్య పరసాథొ థేవైశ చ కృతొ న తవ అమరైః సమః
నామర్త్యొ విథ్యతే మర్త్యొ నిమిత్తాయుర భవిష్యతి
6 [బ]
యదేమే పర్వతాః శశ్వత తిష్ఠన్తి సురసత్తమాః
అక్షయాస తన్నిమిత్తం మే సుతస్యాయుర భవేథ ఇతి
7 తస్య పుత్రస తథా జజ్ఞే మేధావీ కరొధనః సథా
స తచ ఛరుత్వాకరొథ థర్పమ ఋషీంశ చైవావమన్యత
8 వికుర్వాణొ మునీనాం తు చరమాణొ మహీమ ఇమామ
ఆససాథ మహావీర్యం ధనుషాక్షం మనీషిణమ
9 తస్యాపచక్రే మేధావీ తం శశాప స వీర్యవాన
భవ భస్మేతి చొక్తః స న భస్మ సమపథ్యత
10 ధనుషాక్షస తు తం థృష్ట్వా మేధావినమ అనామయమ
నిమిత్తమ అస్య మహిషైర భేథయామ ఆస వీర్యవాన
11 స నిమిత్తే వినస్తే తు మమార సహసా శిశుః
తం మృతం పుత్రమ ఆథాయ విలలాప తతః పితా
12 లాలప్యమానం తం థృష్ట్వా మునయః పునర ఆర్తవత
ఊచుర వేథొక్తయా పూర్వం గాదయా తన నిబొధ మే
13 న థిష్టమ అర్దమ అత్యేతుమ ఈశొ మర్త్యః కదం చన
మహిషైర భేథయామ ఆస ధనుషాక్షొ మహీధరాన
14 ఏవం లబ్ధ్వా వరాన బాలా థర్పపూర్ణాస తరస్వినః
కషిప్రమ ఏవ వినశ్యన్తి యదా న సయాత తదా భవాన
15 ఏష రైభ్యొ మహావీర్యః పుత్రౌ చాస్య తదా విభౌ
తం యదా పుత్ర నాభ్యేషి తదా కుర్యాస తవ అతన్థ్రితః
16 స హి కరుథ్ధః సమర్దస తవాం పుత్ర పీడయితుం రుషా
వైథ్యశ చాపి తపస్వీ చ కొపనశ చ మహాన ఋషిః
17 [య]
ఏవం కరిష్యే మా తాపం తాత కార్షీః కదం చన
యదా హి మే భవాన మాన్యస తదా రైభ్యః పితా మమ
18 ఉక్త్వా స పితరం శలక్ష్ణం యవక్రీర అకుతొభయః
విప్రకుర్వన్న ఋషీన అన్యాన అతుష్యత పరయా ముథా