అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమ]
ఏషా మధువిలా రాజన సమఙ్గా సంప్రకాశతే
ఏతత కర్థమిలం నామ భరతస్యాభిసేచనమ
2 అలక్ష్మ్యా కిల సంయుక్తొ వృత్రంహత్వా శచీపతిః
ఆప్లుతః సర్వపాపేభ్యః సమఙ్గాయాం వయముచ్యత
3 ఏతథ వినశనం కుక్షౌ మైనాకస్య నరర్షభ
అథితిర యత్ర పుత్రార్దం తథన్నమ అపచత పురా
4 ఏనం పర్వతరాజానమ ఆరుహ్య పురుసర్షభ
అయశస్యామ అసంశబ్థ్యామ అలక్ష్మీం వయపనొత్స్యద
5 ఏతే కనఖలా రాజన ఋషీణాం థయితా నగాః
ఏషా పరకాశతే గఙ్గా యుధిష్ఠిర మహానథీ
6 సనత్కుమారొ భగవాన అత్ర సిథ్ధిమ అగాత పరామ
ఆజమీధావగాహ్యైనాం సర్వపాపైః పరమొక్ష్యసే
7 అపాం హరథం చ పుణ్యాఖ్యం భృగుతుఙ్గం చ పర్వతమ
తూష్ణీం గఙ్గాం చ కౌన్తేయ సామాత్యః సముపస్పృశ
8 ఆశ్రమః సదూలశిరసొ రమణీయః పరకాశతే
అత్ర మానం చ కౌన్తేయ కరొధం చైవ వివర్జయ
9 ఏష రైభ్యాశ్రమః శరీమాన పాణ్డవేయ పరకాశతే
భారథ్వాజొ యత్ర కవిర యవక్రీతొ వయనశ్యత
10 కదం యుక్తొ ఽభవథ ఋషిర భరథ్వాజః పరతాపవాన
కిమర్దం చ యవక్రీత ఋషిపుత్రొ వయనశ్యత
11 ఏతత సర్వం యదావృత్తం శరొతుమ ఇచ్ఛామి లొమశ
కర్మభిర థేవకల్పానాం కీర్త్యమానైర భృశం రమే
12 భరథ్వాజశ చ రైభ్యశ చ సఖాయౌ సంబభూవతుః
తావ ఊషతుర ఇహాత్యన్తం పరీయమాణౌ వనాన్తరే
13 రైభ్యస్య తు సుతావ ఆస్తామ అర్వావసు పరావసూ
ఆసీథ యవక్రీః పుత్రస తు భరథ్వాజస్య భారత
14 రైభ్యొ విథ్వాన సహాపత్యస తపొ వీ చేతరొ ఽభవత
తయొశ చాప్య అతులా పరీతిర బాల్యాత పరభృతి భారత
15 యవక్రీః పితరం థృష్ట్వా తపొ వినమ అసత్కృతమ
థృష్ట్వా చ సత్కృతం విప్రై రైభ్యం పుత్రైః సహానఘ
16 పర్యతప్యత తేజొ వీ మన్యునాభిపరిప్లుతః
తపస తేపే తతొ ఘొరం వేథ జఞానాయ పాణ్డవ
17 సుసమిథ్ధే మహత్య అగ్నౌ శరీరమ ఉపతాపయన
జనయామ ఆస సంతాపమ ఇన్థ్రస్య సుమహాతపః
18 తత ఇన్థ్రొ యవక్రీతమ ఉపగమ్య యుధిష్ఠిర
అబ్రవీత కస్య హేతొస తవమ ఆస్దితస తప ఉత్తమమ
19 థవిజానామ అనధీతా వై వేథాః సురగరార్చిత
పరతిభాన్త్వ ఇతి తప్యే ఽహమ ఇథం పరమకం తపః
20 సవాధ్యాయార్దే సమారమ్భొ మమాయం పాకశాసన
తపసా జఞాతుమ ఇచ్ఛామి సర్వజ్ఞానాని కౌశిక
21 కాలేన మహతా వేథాః శక్యా గురు ముఖాథ విభొ
పరాప్తుం తస్మాథ అయం యత్నః పరమొ మే సమాస్దితః
22 అమార్గ ఏష విప్రర్షే యేన తవం యాతుమ ఇచ్ఛసి
కిం విఘాతేన తే విప్ర గచ్ఛాధీహి గురొర ముఖాత
23 ఏవమ ఉక్త్వా గతః శక్రొ యవక్రీర అపి భారత
భూయ ఏవాకరొథ యత్నం తపస్య అమితవిక్రమ
24 ఘొరేణ తపసా రాజంస తప్యమానొ మహాతపః
సంతాపయామ ఆస భృశం థేవేన్థ్రమ ఇతి నః శరుతమ
25 తం తదా తప్యమానం తు తపస తీవ్రం మహామునిమ
ఉపేత్య బలభిథ థేవొ వారయామ ఆస వై పునః
26 అశక్యొ ఽరదః సమారబ్ధొ నైతథ బుథ్ధికృతం తవ
పరతిభాస్యన్తి వై వేథాస తవ చైవ పితుర చ తే
27 న చైతథ ఏవం కరియతే థేవరాజమమేప్సితమ
మహతా నియమేనాహం తప్స్యే ఘొరతరం తపః
28 సమిథ్ధే ఽగనావ ఉపకృత్యాఙ్గమ అఙ్గం; హొష్యామి వా మఘవంస తన నిబొధ
యథ్య ఏతథ ఏవం న కరొషి కామం; మమేప్సితం థేవరాజేహ సర్వమ
29 నిశ్చయం తమ అభిజ్ఞాయ మునేస తస్య మహాత్మనః
పరతివారణ హేత్వర్దం బుథ్ధ్యా సంచిన్త్య బుథ్ధిమాన
30 తత ఇన్థ్రొ ఽకరొథ రూపం బరాహ్మణస్య తపొ వినః
అనేకశతవర్షస్య థుర్బలస్య స యక్ష్మణః
31 యవక్రీతస్య యత తీర్దమ ఉచితం శౌచకర్మణి
భాగీరద్యాం తత్ర సేతుం వాలుకాభిశ చ చారసః
32 యథాస్య వథతొ వాక్యం న సచక్రే థవిజొత్తమః
వాలుకాభిస తతః శక్రొ గఙ్గాం సమభిపూరయన
33 వాలుకా ముష్టిమ అనిశం భాగీరద్యాం వయసర్జయత
సేతుమ అభ్యారభచ ఛక్రొ యవక్రీతం నిథర్శయన
34 తం థథర్శ యవక్రీస తు యత్నవన్తం నిబన్ధనే
పరహసంశ చాబ్రవీథ వాక్యమ ఇథం స మునిపుంగవః
35 కిమ ఇథం వర్తతే బరహ్మన కిం చ తే హ చికీర్షితమ
అతీవ హి మహాన యత్నః కరియతే ఽయం నిరర్దకః
36 బన్ధిష్యే సేతునా గఙ్గాం సుఖః పన్దా భవిష్యతి
కలిశ్యతే హి జనస తాత తరమాణః పునః పునః
37 నాయం శక్యస తవయా బథ్ధుం మహాన ఓఘః కదం చన
అశక్యాథ వినివర్తస్వ శక్యమ అర్దం సమారభ
38 యదైవ భవతా చేథం తపొ వేథార్దమ ఉథ్యతమ
అశక్యం తథ్వథ అస్మాభిర అయం భారః సముథ్యతః
39 యదా తవ నిరర్దొ ఽయమ ఆరమ్భస తరిథశేశ్వర
తదా యథి మమాపీథం మన్యసే పాకశాసన
40 కరియతాం యథ భవేచ ఛక్యం మయా సురగణేశ్వర
వరాంశ చ మే పరయచ్ఛాన్యాన యైర అన్యాన భవితాస్మ్య అతి
41 తస్మై పరాథాథ వరాన ఇన్థ్ర ఉక్తవాన యాన మహాతపః
పరతిభాస్యన్తి తే వేథాః పిత్రా సహ యదేప్సితాః
42 యచ చాన్యత కాఙ్క్షసే కామం యవక్రీర గమ్యతామ ఇతి
స లబ్ధకామః పితరమ ఉపేత్యాద తతొ ఽబరవీత