అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 134)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అస్త]
అత్రొగ్రసేనసమితేషు రాజన; సమాగతేష్వ అప్రతిమేషు రాజసు
న వై వివిత్సాన్తరమ అస్తి వాథినాం; మహాజలే హంసనినాథినామ ఇవ
2 న మే ఽథయ వక్ష్యస్య అతి వాథిమానిన; గలహం పర పన్నః సరితామ ఇవాగమః
హుతాశనస్యేవ సమిథ్ధ తేజసః; సదిరొ భవస్వేహ మమాథ్య బన్థిన
3 వయాఘ్రం శయానం పరతి మా పరబొధయ; ఆశీవిషం సృక్కిణీ లేలిహానమ
పథాహతస్యేవ శిరొ ఽభిహత్య; నాథష్టొ వై మొక్ష్యసే తన నిబొధ
4 యొ వై థర్పాత సంహననొపపన్నః; సుథుర్బలః పర్వతమ ఆవిహన్తి
తస్యైవ పాణిః సనఖొ విశీర్యతే; న చైవ శైలస్య హి థృశ్యతే వరణః
5 సర్వే రాజ్ఞొ మైదిలస్య మైనాకస్యేవ పర్వతాః
నికృష్ట భూతా రాజానొ వత్సా అనథుహొ యదా
6 అస్తావక్రః సమితౌ గర్జమానొ; జాతక్రొధొ బన్థినమ ఆహ రాజన
ఉక్తే వాక్యే చొత్తరం మే బరవీహి; వాక్యస్య చాప్య ఉత్తరం తే బరవీమి
7 ఏక ఏవాగ్నిర బహుధా సమిధ్యతే; ఏకః సూర్యః సర్వమ ఇథం పరభాషతే
ఏకొ వీరొ థేవరాజొ నిహన్తా; యమః పితౄణామ ఈశ్వరశ చైక ఏవ
8 థవావ ఇన్థ్రాగ్నీ చరతొ వై సఖాయౌ; థవౌ థేవర్షీ నారథః పర్వతశ చ
థవావ అశ్వినౌ థవే చ రదస్య చక్రే; భార్యా పతీ థవౌ విహితౌ విధాత్రా
9 తరిః సూయతే కర్మణా వై పరజేయం; తరయొ యుక్తా వాజపేయం వహన్తి
అధ్వర్యవస తరిసవనాని తన్వతే; తరయొ లొకాస తరీణి జయొతీంసి చాహుః
10 చతుష్టయం బరాహ్మణానాం నికేతం; చత్వారొ యుక్తా యజ్ఞమ ఇమం వహన్తి
థిశశ చతస్రశ చతురశ చ వర్ణాశ; చతుస్పథా గౌర అపి శశ్వథ ఉక్తా
11 పఞ్చాగ్నయః పఞ్చ పథా చ పఙ్క్తిర; యజ్ఞాః పఞ్చైవాప్య అద పఞ్చేన్థ్రియాణి
థృష్టా వేథే పఞ్చ చూథాశ చ పఞ్చ; లొకే ఖయాతం పఞ్చనథం చ పుణ్యమ
12 షడాధానే థక్షిణామ ఆహుర ఏకే; షడ ఏవేమే ఋతవః కాలచక్రమ
షడ ఇన్థ్రియాణ్య ఉత షట కృత్తికాశ చ; షట సాథ్యస్కాః సర్వవేథేషు థుష్టాః
13 సప్త గరామ్యాః పశవః సప్త వన్యాః; సప్త ఛన్థాంసి కరతుమ ఏకం వహన్తి
సప్తర్షయః సప్త చాప్య అర్హణాని; సప్త తన్త్రీ పరదితా చైవ వీనా
14 అష్టౌ శాణాః శతమానం వహన్తి; తదాష్ట పాథః శరభః సింహఘాతీ
అష్టౌ వసూఞ శుశ్రుమ థేవతాసు; యూపశ చాష్టాస్రిర విహితః సర్వయజ్ఞః
15 నవైవొక్తాః సామిధేన్యః పితౄణాం; తదా పరాహుర నవ యొగం విషర్గమ
నవాక్షరా బృహతీ సంప్రథిష్టా; నవ యొగొ గణనామేతి శశ్వత
16 థశా థశొక్తాః పురుషస్య లొకే; సహస్రమ ఆహుర థశ పూర్ణం శతాని
థశైవ మాసాన బిభ్రతి గర్భవత్యొ; థశేరకా థశ థాశా థశార్ణాః
17 ఏకాథశైకాథశినః పశూనామ; ఏకాథశైవాత్ర భవన్తి యూపాః
ఏకాథశ పరాణభృతాం వికారా; ఏకాథశొక్తా థివి థేవేషు రుథ్రాః
18 సంవత్సరం థవాథశ మాసమ ఆహుర; జగత్యాః పాథొ థవాథశైవాక్షరాణి
థవాథశాహః పరాకృతొ యజ్ఞ ఉక్తొ; థవాథశాథిత్యాన కదయన్తీహ విప్రాః
19 తరయొథశీ తిదిర ఉక్తా మహొగ్రా; తరయొథశథ్వీపవతీ మహీ చ
20 ఏతావథ ఉక్త్వా విరరామ బన్థీ; శలొకస్యార్ధం వయాజహారాష్టవక్రః
తరయొథశాహాని ససార కేశీ; తరయొథశాథీన్య అతిచ్ఛన్థాంసి చాహుః
21 తతొ మహాన ఉథతిష్ఠన నినాథస; తూష్ణీంభూతం సూతపుత్రం నిశమ్య
అధొముఖం ధయానపరం తథానీమ; అస్తావక్రం చాప్య ఉథీర్యన్తమ ఏవ
22 తస్మింస తదా సంకులే వర్తమానే; సఫీతే యజ్ఞే జనకస్యాద రాజ్ఞః
అస్తావక్రం పూజయన్తొ ఽభయుపేయుర; విప్రాః సర్వే పరాఞ్జలయః పరతీతాః
23 అనేన వై బరాహ్మణాః శుశ్రువాంసొ; వాథే జిత్వా సలిలే మజ్జితాః కిల
తాన ఏవ ధర్మాన అయమ అథ్య బన్థీ; పరాప్నొతు గృహ్యాప్సు నిమజ్జయైనమ
24 అహం పుత్రొ వరుణస్యొత రాజ్ఞస; తత్రాస సత్రం థవాథశ వార్షికం వై
సత్రేణ తే జనక తుల్యకాలం; తథర్దం తే పరహితా మే థవిజాగ్ర్యాః
25 ఏతే సర్వే వరుణస్యొత యజ్ఞం; థరష్టుం గతా ఇహ ఆయాన్తి భూయః
అస్తావక్రం పూజయే పూజనీయం; యస్య హేతొర జనితారం సమేష్యే
26 విప్రాః సముథ్రామ్భసి మజ్జితాస తే; వాచా జితా మేధయా ఆవిథానాః
తాం మేధయా వాచమ అదొజ్జహార; యదా వాచమ అవచిన్వన్తి సన్తః
27 అగ్నిర థహఞ జాతవేథాః సతాం గృహాన; విసర్జయంస తేజసా న సమ ధాక్షీత
బాలేషు పుత్రేషు కృపణం వథత్సు; తదా వాచమ అవచిన్వన్తి సన్తః
28 శలేష్మాతకీ కషీణవర్చః శృణొషి; ఉతాహొ తవాం సతుతయొ మాథయన్తి
హస్తీవ తవం జనక వితుథ్యమానొ; న మామికాం వాచమ ఇమాం శృణొషి
29 శృణొమి వాచం తవ థివ్యరూపామ; అమానుషీం థివ్యరూపొ ఽసి సాక్షాత
అజైసీర యథ బన్థినం తవం వివాథే; నిసృష్టైవ తవ కామొ ఽథయ బన్థీ
30 నానేన జీవతా కశ చిథ అర్దొ మే బన్థినా నృప
పితా యథ్య అస్య వరుణొ మజ్జయైనం జలాశయే
31 అహం పుత్రొ వరుణస్యొత రాజ్ఞొ; న మే భయం సలిలే మజ్జితస్య
ఇమం ముహూర్తం పితరం థరక్ష్యతే ఽయమ; అష్టావక్రశ చిరనష్టం కహొడమ
32 తతస తే పూజితా విప్రా వరుణేన మహాత్మనా
ఉథతిష్ఠన్త తే సర్వే జనకస్య సమీపతః
33 ఇత్య అర్దమ ఇచ్ఛన్తి సుతాఞ జనా జనక కర్మణా
యథ అహం నాశకం కర్తుం తత పుత్రః కృతవాన మమ
34 ఉతాబలస్య బలవాన ఉత బాలస్య పణ్డితః
ఉత వావిథుసొ విథ్వాన పుత్రొ జనక జాయతే
35 శితేన తే పరశునా సవయమ ఏవాన్తకొ నృప
శిరాంస్య అపాహరత్వ ఆజౌ రిపూణాం భథ్రమ అస్తు తే
36 మహథ ఉక్ద్యం గీయతే సామ చాగ్ర్యం; సమ్యక సొమః పీయతే చాత్ర సత్రే
శుచీన భాగాన పరతిజగృహుశ చ హృష్టాః; సాక్షాథ థేవా జనకస్యేహ యజ్ఞే
37 సముత్దితేష్వ అద సర్వేషు రాజన; విప్రేషు తేష్వ అధికం సుప్రభేషు
అనుజ్ఞాతొ జనకేనాద రాజ్ఞా; వివేశ తొయం సాగరస్యొత బన్థీ
38 అస్తావక్రః పితరం పూజయిత్వా; సంపూజితొ బరాహ్మణైస తైర యదావత
పరత్యాజగామాశ్రమమ ఏవ చాగ్ర్యం; జిత్వా బన్థిం సహితొ మాతులేన
39 అత్ర కౌన్తేయ సహితొ భరాతృభిస తవం; సుఖొషితః సహ విప్రైః పరతీతః
పుణ్యాన్య అన్యాని శుచి కర్మైక భక్తిర; మయా సార్ధం చరితాస్య ఆజమీధ