అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 133)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అస్ట]
అన్ధస్య పన్దా బధిరస్య పన్దాః; సత్రియః పన్దా వైవధికస్య పన్దాః
రాజ్ఞః పన్దా బరాహ్మణేనాసమేత్య సమేత్య; తు బరాహ్మణస్యైవ పన్దాః
2 [ర]
పన్దా అయం తే ఽథయ మయా నిసృష్టొ; యేనేచ్ఛసే తేన కామం వరజస్వ
న పావకొ విథ్యతే వై లఘీయాన; ఇన్థ్రొ ఽపి నిత్యం నమతే బరాహ్మణానామ
3 [అస్ట]
యజ్ఞం థరష్టుం పరాప్తవన్తౌ సవతాత; కౌతూహలం నౌ బలవథ వై వివృథ్ధమ
ఆవాం పరాప్తావ అతిదీ సంప్రవేశం; కాఙ్క్షావహే థవారపతే తవాజ్ఞామ
4 ఐన్థ్రథ్యుమ్నేర యజ్ఞథృశావ ఇహావాం; వివక్షూ వై జనకేన్థ్రం థిథృక్షూ
న వై కరొధాథ వయాధినైవొత్తమేన; సంయొజయ థవారపాల కషణేన
5 [థవారప]
బన్థేః సమాథేశ కరా వయం సమ; నిబొధ వాక్యం చ మయేర్యమాణమ
న వై బాలాః పరవిశన్త్య అత్ర విప్రా; వృథ్ధా విథ్వాంసః పరవిశన్తి థవిజాగ్ర్యాః
6 [అస్ట]
యథ్య అత్ర వృథ్ధేషు కృతః పరవేశొ; యుక్తం మమ థవారపాల పరవేష్టుమ
వయం హి వృథ్ధాశ చరితవ్రతాశ చ; వేథ పరభావేన పరవేశనార్హాః
7 శుశ్రూషవశ చాపి జితేన్థ్రియాశ చ; జఞానాగమే చాపి గతాః సమ నిష్ఠామ
న బాల ఇత్య అవమన్తవ్యమ ఆహుర; బాలొ ఽపయ అగ్నిర థహతి సపృశ్యమానః
8 [థవ]
సరొ వతీమ ఈరయ వేథ జుష్టామ; ఏకాక్షరాం బహురూపాం విరాజమ
అఙ్గాత్మానం సమవేక్షస్వ బాలం; కిం శలాఘసే థుర లభా వాథసిథ్ధిః
9 [అస్ట]
న జఞాయతే కాయవృథ్ధ్యా వివృథ్ధిర; యదాష్ఠీలా శాల్మలేః సంప్రవృథ్ధా
హరస్వొ ఽలపకాయః ఫలితొ వివృథ్ధొ; యశ చాఫలస తస్య న వృథ్ధభావః
10 వృథ్ధేభ్య ఏవేహ మతిం సమ బాలా; గృహ్ణన్తి కాలేన భవన్తి వృథ్ధాః
న హి జఞానమ అల్పకాలేన శక్యం; కస్మాథ బాలొ వృథ్ధ ఇవావభాషసే
11 [అస్ట]
న తేన సదవిరొ భవతి యేనాస్య పలితం శిరః
బాలొ ఽపి యః పరజానాతి తం థేవాః సదవిరం విథుః
12 న హాయనైర న పలితైర న విత్తేన న బన్ధుభిః
ఋషయశ చక్రిరే ధర్మం యొ ఽనూచానః స నొ మహాన
13 థిథృక్షుర అస్మి సంప్రాప్తొ బన్థినం రాజసంసథి
నివేథయస్వ మాం థవాః సద రాజ్ఞే పుష్కర మాలినే
14 థరష్టాస్య అథ్య వథత థవారపాల; మనీషిభిః సహ వాథే వివృథ్ధే
ఉతాహొ వాప్య ఉచ్చతాం నీచతాం వా; తూష్ణీంభూతేష్వ అద సర్వేషు చాథ్య
15 [థవ]
కదం యజ్ఞం థశవర్షొ విశేస తవం; వినీతానాం విథుషాం సంప్రవేశ్యమ
ఉపాయతః పరయతిష్యే తవాహం; పరవేశనే కురు యత్నం యదావత
16 [అస్ట]
భొ భొ రాజఞ జనకానాం వరిష్ఠ; సభాజ్యస తవం తవయి సర్వం సమృథ్ధమ
తవం వా కర్తా కర్మణాం యజ్ఞియానాం; యయాతిర ఏకొ నృపతిర వా పురస్తాత
17 విథ్వాన బన్థీ వేథ విథొ నిగృహ్య; వాథే భగ్నాన అప్రతిశఙ్కమానః
తవయా నిసృష్టైః పురుషైర ఆప్తకృథ్భిర; జలే సర్వాన మజ్జయతీతి నః శరుతమ
18 స తచ ఛరుత్వా బరాహ్మణానాం సకాశాథ; బరహ్మొథ్యం వై కదయితుమ ఆగతొ ఽసమి
కవాసౌ బన్థీ యావథ ఏనం సమేత్య; నక్షత్రాణీవ సవితా నాశయామి
19 [ర]
ఆశంససే బన్థినం తవం విజేతుమ; అవిజ్ఞాత్వా వాక్యబలం పరస్య
విజ్ఞాత వీర్యైః శక్యమ ఏవం; పరవక్తుం థృష్టశ చాసౌ బరాహ్మణైర వాథశీలైః
20 [అస్ట]
వివాథితొ ఽసౌ న హి మాథృశైర హి; సింహీ కృతస తేన వథత్య అభీతః
సమేత్య మాం నిహతః శేష్యతే ఽథయ; మార్గే భగ్నం శకటమ ఇవాబలాక్షమ
21 [ర]
షణ్ణాభేర థవాథశాక్షస్య చతుర్వింశతిపర్వణః
యస తరిషష్టి శతారస్య వేథార్దం స పరః కవిః
22 [అస్ట]
చతుర్వింశతిపర్వ తవాం షణ ణాభి థవాథశ పరధి
తత తరిషష్టి శతారం వై చక్రం పాతు సథాగతి
23 [ర]
వడవే ఇవ సంయుక్తే శయేనపాతే థివౌకసామ
కస తయొర గర్భమ ఆధత్తే గర్భం సుషువతుశ చ కమ
24 మా సమ తే తే గృహే రాజఞ శాత్రవాణామ అపి ధరువమ
వాతసారదిర ఆధత్తే గర్భం సుషువతుశ చ తమ
25 కిం సవిత సుప్తం న నిమిషతి కిం సవిజ జాతం న చొపతి
కస్య సవిథ ధృథయం నాస్తి కిం సవిథ వేగేన వర్ధతే
26 మత్స్యః సుప్తొ న నిమిషత్య అన్థం జాతం న చొపతి
అశ్మనొ హృథయం నాస్తి నథీవేగేన వర్ధతే
27 న తవా మన్యే మానుషం థేవ సత్త్వం; న తవం బాలః సదవిరస తవం మతొ మే
న తే తుల్యొ విథ్యతే వాక పరలాపే; తస్మాథ థవారం వితరామ్య ఏష బన్థీ