అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 132)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
యః కద్యతే మన్త్రవిథ అగ్ర్యబుథ్ధిర; ఔథ్థాలకిః శవేతకేతుః పృదివ్యామ
తస్యాశ్రమం పశ్య నరేన్థ్ర పుణ్యం; సథా ఫలైర ఉపపన్నం మహీ జైః
2 సాక్షాథ అత్ర శవేతకేతుర థథర్శ; సరొ వతీం మానుషథేహరూపామ
వేత్స్యామి వానీమ ఇతి సంప్రవృత్తాం; సరొ వతీం శవేతకేతుర బభాషే
3 తస్మిన కాలే బరహ్మ విథాం వరిష్ఠావ; ఆస్తాం తథా మాతులభాగినేయౌ
అష్టావక్రశ చైవ కహొడ సూనుర; ఔథ్థాలకిః శవేతకేతుశ చ రాజన
4 విథేహరాజస్య మహీపతేస తౌ; విప్రావ ఉభౌ మాతులభాగినేయౌ
పరవిశ్య యజ్ఞాయతనం వివాథే; బన్థిం నిజగ్రాహతుర అప్రమేయమ
5 [య]
కదం పరభావః స బభూవ విప్రస; తదాయుక్తం యొ నిజగ్రాహ బన్థిమ
అష్టావక్రః కేన చాసౌ బభూవ; తత సర్వం మే లొమశ శంస తత్త్వమ
6 ఉథ్థాలకస్య నియతః శిష్య ఏకొ; నామ్నా కహొడేతి బభూవ రాజన
శుశ్రూషుర ఆచార్య వశానువర్తీ; థీర్ఘం కాలం సొ ఽధయయనం చకార
7 తం వై విప్రాః పర్యభవంశ చ శిష్యాస; తం చ జఞాత్వా విప్రకారం గురుః సః
తస్మై పరాథాత సథ్య ఏవ శరుతం చ; భార్యాం చ వై థుహితరం సవాం సుజాతామ
8 తస్యా గర్భః సమభవథ అగ్నికల్పః; సొ ఽధీయానం పితరమ అదాభ్యువాచ
సర్వాం రాత్రిమ అధ్యయనం కరొషి; నేథం పితః సమ్యగ ఇవొపవర్తతే
9 ఉపాలబ్ధః శిష్యమధ్యే మహర్షిః; స తం కొపాథ ఉథర సదం శశాప
యస్మాత కుక్షౌ వర్తమానొ బరవీషి; తస్మాథ వక్రొ భవితాస్య అష్ట కృత్వః
10 స వై తదా వక్ర ఏవాభ్యజాయథ; అష్టావక్రః పరదితొ వై మహర్షిః
తస్యాసీథ వై మాతులః శవేతకేతుః; స తేన తుల్యొ వయసా బభూవ
11 సంపీడ్యమానా తు తథా సుజాతా; వివర్ధమానేన సుతేన కుక్షౌ
ఉవాచ భర్తారమ ఇథం రహొగతా; పరసాథ్య హీనం వసునా ధనార్దినీ
12 కదం కరిష్యామ్య అధనా మహర్షే; మాసశ చాయం థశమొ వర్తతే మే
న చాస్తి తే వసు కిం చిత పరజాతా; యేనాహమ ఏతామ ఆపథం నిస్తరేయమ
13 ఉక్తస తవ ఏవం భార్యయా వై కహొడొ; విత్తస్యార్దే జనకమ అదాభ్యగచ్ఛత
స వై తథా వాథవిథా నిగృహ్య; నిమజ్జితొ బన్థినేహాప్సు విప్రః
14 ఉథ్థాలకస తం తు తథా నిశమ్య; సూతేన వాథే ఽపసు తదా నిమజ్జితమ
ఉవాచ తాం తత్ర తతః సుజాతామ; అష్టావక్రే గూహితవ్యొ ఽయమ అర్దః
15 రరక్ష సా చాప్య అతి తం సుమన్త్రం; జాతొ ఽపయ ఏవం న స శుశ్రావ విప్రః
ఉథ్థాలకం పితృవచ చాపి మేనే; అష్టావక్రొ భరాతృవచ ఛవేత కేతుమ
16 తతొ వర్షే థవాథశే శవేతకేతుర; అష్టావక్రం పితుర అఙ్కే నిసన్నమ
అపాకర్షథ గృహ్య పాణౌ రుథన్తం; నాయం తవాఙ్కః పితుర ఇత్య ఉక్తవాంశ చ
17 యత తేనొక్తం థుర ఉక్తం తత తథానీం; హృథి సదితం తస్య సుథుఃఖమ ఆసీత
గృహం గత్వా మాతరం రొథమానః; పప్రచ్ఛేథం కవ ను తాతొ మమేతి
18 తతః సుజాతా పరమార్తరూపా; శాపాథ భీతా సర్వమ ఏవాచచక్షే
తథ వై తత్త్వం సర్వమ ఆజ్ఞాయ మాతుర; ఇత్య అబ్రవీచ ఛవేత కేతుం స విప్రః
19 గచ్ఛావ యజ్ఞం జనకస్య రాజ్ఞొ; బహ్వాశ్చర్యః శరూయతే తస్య యజ్ఞః
శరొష్యావొ ఽతర బరాహ్మణానాం వివాథమ; అన్నం చాగ్ర్యం తత్ర భొక్ష్యావహే చ
విచక్షణ తవం చ భవిష్యతే నౌ; శివశ చ సౌమ్యశ చ హి బరహ్మఘొషః
20 తౌ జగ్మతుర మాతులభాగినేయౌ; యజ్ఞం సమృథ్ధం జనకస్య రాజ్ఞః
అష్టావక్రః పది రాజ్ఞా సమేత్య; ఉత్సార్యమాణొ వాక్యమ ఇథం జగాథ