అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 131)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షయేన]
ధర్మాత్మానం తవ ఆహుర ఏకం సర్వే రాజన మహీక్షితః
స వై ధర్మవిరుథ్ధం తవం కస్మాత కర్మ చికీర్షసి
2 విహితం భక్షణం రాజన పీడ్యమానస్య మే కషుధా
మా భాఙ్క్షీర ధర్మలొభేన ధర్మమ ఉత్సృష్టవాన అసి
3 [రాజన]
సంత్రస్తరూపస తరాణార్దీ తవత్తొ భీతొ మహాథ్విజ
మత్సకాశమ అనుప్రాప్తః పరాణగృధ్నుర అయం థవిజః
4 ఏవమ అభ్యాగతస్యేహ కపొతస్యాభయార్దినః
అప్రథానే పరొ ఽధర్మః కిం తవం శయేనప్రపశ్యసి
5 పరస్పన్థమానః సంభ్రాన్తః కపొతః శయేనలక్ష్యతే
మత్సకాశం జీవితార్దీ తస్య తయాగొ విగర్హితః
6 [ష]
ఆహారాత సర్వభూతాని సంభవన్తి మహీపతే
ఆహారేణ వివర్ధన్తే తేన జీవన్తి జన్తవః
7 శక్యతే థుస తయజే ఽపయ అర్దే చిరరాత్రాయ జీవితుమ
న తు భొజనమ ఉత్సృజ్య శక్యం వర్తయితుం చిరమ
8 భక్ష్యాథ విలొపితస్యాథ్య మమ పరాణా విశాం పతే
విసృజ్య కాయమ ఏష్యన్తి పన్దానమ అపునర్భవమ
9 పరమృతే మయి ధర్మాత్మన పుత్రథారం నశిష్యతి
రక్షమాణః కపొతం తవం బహూన పరాణాన నశిష్యసి
10 ధర్మం యొ బాధతే ధర్మొ న స ధర్మః కుధర్మ తత
అవిరొధీ తు యొ ధర్మః స ధర్మః సత్యవిక్రమ
11 విరొధిషు మహీపాల నిశ్చిత్య గురులాఘవమ
న బాధా విథ్యతే యత్ర తం ధర్మం సముథాచరేత
12 గురులాఘవమ ఆజ్ఞాయ ధర్మాధర్మవినిశ్చయే
యతొ భూయాంస తతొ రాజన కురు ధర్మవినిశ్చయమ
13 [ర]
బహుకల్యాణ సంయుక్తం భాషసే విహగొత్తమ
సుపర్ణః పక్షిరాట కిం తవం ధర్మజ్ఞశ చాస్య అసంశయమ
తదా హి ధర్మసంయుక్తం బహు చిత్రం పరభాషసే
14 న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిథ ఇతి తవా లక్షయామ్య అహమ
శరణైషిణః పరిత్యాగం కదం సాధ్వ ఇతి మన్యసే
15 ఆహారార్దం సమారమ్భస తవ చాయం విహంగమ
శక్యశ చాప్య అన్యదా కర్తుమ ఆహారొ ఽపయ అధికస తవయా
16 గొవృషొ వా వరాహొ వా మృగొ వా మహిషొ ఽపి వా
తవథర్దమ అథ్య కరియతాం యథ వాన్యథ అభికాఙ్క్షసే
17 [ష]
న వరాహం న చొక్షాణం న మృగాన వివిధాంస తదా
భక్షయామి మహారాజ కిమ అన్నాథ్యేన తేన మే
18 యస తు మే థైవవిహితొ భక్షః కషత్రియ పుంగవ
తమ ఉత్సృజ మహీపాల కపొతమ ఇమమ ఏవ మే
19 శయేనాః కపొతాన ఖాథన్తి సదితిర ఏషా సనాతనీ
మా రాజన మార్గమ ఆజ్ఞాయ కథలీ సకన్ధమ ఆరుహ
20 [ర]
రాజ్యం శిబీనామ ఋథ్ధం వై శాధి పక్షిగణార్చిత
యథ వా కామయసే కిం చిచ ఛయేన సర్వం థథాని తే
వినేమం పక్షిణం శయేనశరణార్దినమ ఆగతమ
21 యేనేమం వర్జయేదాస తవం కర్మణా పక్షిసత్తమ
తథ ఆచక్ష్వ కరిష్యామి న హి థాస్యే కపొతకమ
22 [ష]
ఉశీనర కపొతే తే యథి సనేహొ నరాధిప
ఆత్మనొ మాంసమ ఉత్కృత్య కపొత తులయా ధృతమ
23 యథా సమం కపొతేన తవ మాంసం భవేన నృప
తథా పరథేయం తన మహ్యం సా మే తుష్టిర భవిష్యతి
24 [ర]
అనుగ్రహమ ఇమం మన్యే శయేనయన మాభియాచసే
తస్మాత తే ఽథయ పరథాస్యామి సవమాంసం తులయా ధృతమ
25 [ల]
అదొత్కృత్య సవమాంసం తు రాజా పరమధర్మవిత
తులయామ ఆస కౌన్తేయ కపొతేన సహాభిభొ
26 ధరియమాణస తు తులయా కపొతొ వయతిరిచ్యతే
పునశ చొత్కృత్య మాంసాని రాజా పరాథాథ ఉశీనరః
27 న విథ్యతే యథా మాంసం కపొతేన సమం ధృతమ
తత ఉత్కృత్త మాంసొ ఽసావ ఆరురొహ సవయం తులామ
28 [ష]
ఇన్థ్రొ ఽహమ అస్మి ధర్మజ్ఞ కపొతొ హవ్యవాడ అయమ
జిజ్ఞాసమానౌ ధర్మే తవాం యజ్ఞవాటమ ఉపాగతౌ
29 యత తే మాంసాని గాత్రేభ్య ఉత్కృత్తాని విశాం పతే
ఏషా తే భాస్వరీ కీర్తిర లొకాన అభిభవిష్యతి
30 యావల లొకే మనుష్యాస తవాం కదయిష్యన్తి పార్దివ
తావత కీర్తిశ చ లొకాశ చ సదాస్యన్తి తవ శాశ్వతాః
31 [ల]
తత పాణ్డవేయ సథనం రాజ్ఞస తస్య మహాత్మనః
పశ్యస్వైతన మయా సార్ధం పుణ్యం పాపప్రమొచనమ
32 అత్ర వై సతతం థేవా మునయశ చ సనాతనాః
థృశ్యన్తే బరాహ్మణై రాజన పుణ్యవథ్భిర మహాత్మభిః