అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 130)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
ఇహ మర్త్యాస తపస తప్త్వా సవర్గం గచ్ఛన్తి భారత
మర్తుకామా నరా రాజన్న ఇహాయాన్తి సహస్రశః
2 ఏవమ ఆశీః పరయుక్తా హి థక్షేణ యజతా పురా
ఇహ యే వై మరిష్యన్తి తే వై సవర్గజితొ నరాః
3 ఏషా సరొ వతీ పుణ్యా థివ్యా చొఘవతీ నథీ
ఏతథ వినశనం నామ సరొ వత్యా విశాం పతే
4 థవారం నిషాథరాష్ట్రస్య యేషాం థవేషాత సరొ వతీ
పరవిష్టా పృదివీం వీర మా నిషాథా హి మాం విథుః
5 ఏష వై చమసొథ్భేథొ యత్ర థృశ్యా సరొ వతీ
యత్రైనామ అభ్యవర్తన్త థివ్యాః పుణ్యాః సముథ్రగాః
6 ఏతత సిన్ధొర మహత తీర్దం యత్రాగస్త్యమ అరింథమ
లొపాముథ్రా సమాగమ్య భర్తారమ అవృణీత వై
7 ఏతత పరభాసతే తీర్దం పరభాసం భాః కరథ్యుతే
ఇన్థ్రస్య థయితం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ
8 ఏతథ విష్ణుపథం నామ థృశ్యతే తీర్దమ ఉత్తమమ
ఏషా రమ్యా విపాశా చ నథీ పరమపావనీ
9 అత్రైవ పుత్రశొకేన వసిష్ఠొ భగవాన ఋషిః
బథ్ధ్వాత్మానం నిపతితొ విపాశః పునర ఉత్దితః
10 కాశ్మీల మణ్డలం చైతత సర్వపుణ్యమ అరింథమ
మహర్షిభిశ చాధ్యుషితం పశ్యేథం భరాతృభిః సహ
11 అత్రొత్తరాణాం సర్వేషామ ఋషీణాం నాహుషస్య చ
అగ్నేశ చాత్రైవ సంవాథః కాశ్యపస్య చ భారత
12 ఏతథ థవారం మహారాజ మానసస్య పరకాశతే
వర్షమ అస్య గిరేర మధ్యే రామేణ శరీమతా కృతమ
13 ఏష వాతిక షణ్డొ వై పరఖ్యాతః సత్యవిక్రమః
నాభ్యవర్తత యథ థవారం విథేహాన ఉత్తరం చ యః
14 ఏష ఉజ్జానకొ నామ యవక్రీర యత్ర శాన్తవాన
అరున్ధతీ సహాయశ చ వసిష్ఠొ భగవాన ఋషిః
15 హరథశ చ కుశవాన ఏష యత్ర పథ్మం కుశే శయమ
ఆశ్రమశ చైవ రుక్మిణ్యా యత్రాశామ్యథ అకొపనా
16 సమాధీనాం సమాసస తు పాణ్డవేయ శరుతస తవయా
తం థరక్ష్యసి మహారాజ భృగుతుఙ్గం మహాగిరిమ
17 జలాం చొపజలాం చైవ యమునామ అభితొ నథీమ
ఉశీనరొ వై యత్రేష్ట్వా వాసవాథ అత్యరిచ్యత
18 తాం థేవసమితిం తస్య వాసవశ చ విశాం పతే
అభ్యగచ్ఛత రాజానం జఞాతుమ అగ్నిశ చ భారత
19 జిజ్ఞాసమానౌ వరథౌ మహాత్మానమ ఉశీనరమ
ఇన్థ్రః శయేనః కపొతొ ఽగనిర భూత్వా యజ్ఞే ఽభిజగ్మతుః
20 ఊరుం రాజ్ఞః సమాసాథ్య కపొతః శయేనజాథ భయాత
శరణార్దీ తథా రాజన నిలిల్యే భయపీడితః