అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
తం థృష్ట్వా ఘొరవథనం మథం థేవః శతక్రతుః
ఆయాన్తం భక్షయిష్యన్తం వయాత్తాననమ ఇవాన్తకమ
2 భయాత సంస్తమ్భిత భుజః సృక్కిణీ లేలిహన ముహుః
తతొ ఽబరవీథ థేవరాజశ చయవనం భయపీడితః
3 సొమార్హావ అశ్వినావ ఏతావ అథ్య పరభృతి భార్గవ
భవిష్యతః సత్యమ ఏతథ వచొ బరహ్మన బరవీమి తే
4 న తే మిద్యా సమారమ్భొ భవత్వ ఏష పరొ విధిః
జానామి చాహం విప్రర్షే న మిద్యా తవం కరిష్యసి
5 సొమార్హావ అశ్వినావ ఏతౌ యదైవాథ్య కృతౌ తవయా
భూయ ఏవ తు తే వీర్యం పరకాశేథ ఇతి భార్గవ
6 సుకన్యాయాః పితుశ చాస్య లొకే కీర్తిః పరదేథ ఇతి
అతొ మయైతథ విహితం తవ వీర్యప్రకాశనమ
తస్మాత పరసాథం కురు మే భవత్వ ఏతథ యదేచ్ఛసి
7 ఏవమ ఉక్తస్య శక్రేణ చయవనస్య మహాత్మనః
స మన్యుర వయగమచ ఛీఘ్రం ముమొచ చ పురంథరమ
8 మథం చ వయభజథ రాజన పానే సత్రీషు చ వీర్యవాన
అక్షేషు మృగయాయాం చ పూర్వసృష్టం పునః పునః
9 తదా మథం వినిష్క్షిప్య శక్రం సంతర్ప్య చేన్థునా
అశ్విభ్యాం సహితాన థేవాన యాజయిత్వా చ తం నృపమ
10 విఖ్యాప్య వీర్యం సర్వేషు లొకేషు వథతాం వరః
సుకన్యయా సహారణ్యే విజహారానురక్తయా
11 తస్యైతథ థవిజసంఘుష్టం సరొ రాజన పరకాశతే
అత్ర తవం సహ సొథర్యైః పితౄన థేవాంశ చ తర్పయ
12 ఏతథ థృష్ట్వా మహీపాల సికతాక్షం చ భారత
సైన్ధవారణ్యమ ఆసాథ్య కుల్యానాం కురు థర్శనమ
పుష్కరేషు మహారాజ సర్వేషు చ జలం సపృశ
13 ఆర్చీక పర్వతశ చైవ నివాసొ వై మనీషిణామ
సథా ఫలః సథా సరొతొ మరుతాం సదానమ ఉత్తమమ
చైత్యాశ చైతే బహుశతాస తరిథశానాం యుధిష్ఠిర
14 ఏతచ చన్థ్రమసస తీర్దమ ఋషయః పర్యుపాసతే
వైఖానసాశ చ ఋషయొ వాలఖిల్యాస తదైవ చ
15 శృఙ్గాణి తరీణి పుణ్యాణి తరీణి పరస్రవణాని చ
సర్వాణ్య అనుపరిక్రమ్య యదాకామమ ఉపస్పృశ
16 శంతనుశ చాత్ర కౌన్తేయ శునకశ చ నరాధిప
నరనారాయణౌ చొభౌ సదానం పరాప్తాః సనాతనమ
17 ఇహ నిత్యశయా థేవాః పితరశ చ మహర్షిభిః
ఆర్చీక పర్వతే తేపుస తాన యజస్వ యుధిష్ఠిర
18 ఇహ తే వై చరూన పరాశ్నన్న ఋషయశ చ విశాం పతే
యమునా చాక్షయస్రొతాః కృష్ణశ చేహ తపొ రతః
19 యమౌ చ భీమసేనశ చ కృష్ణా చామిత్రకర్శన
సర్వే చాత్ర గమిష్యామః సుకృశాః సుతపొ వినః
20 ఏతత పరస్రవణం పుణ్యమ ఇన్థ్రస్య మనుజాధిప
యత్ర ధాతా విధాతా చ వరుణశ చొర్ధ్వమ ఆగతాః
21 ఇహ తే నయవసన రాజన కషాన్తాః పరమధర్మిణః
మైత్రాణామ ఋజు బుథ్ధీనామ అయం గిరివరః శుభః
22 ఏషా సా యమునా రాజన రాజర్షిగణసేవితా
నానా యజ్ఞచితా రాజన పుణ్యా పాపభయాపహా
23 అత్ర రాజా మహేష్వాసొ మాన్ధాతాయజత సవయమ
సహథేవశ చ కౌన్తేయ సొమకొ థథతాం వరః