అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 126)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
మాన్ధాతా రాజశార్థూలస తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
కదం జాతొ మహాబ్రహ్మన యౌవనాశ్వొ నృపొత్తమః
కదం చైతాం పరాం కాష్ఠాం పరాప్తవాన అమితథ్యుతిః
2 యస్య లొకాస తరయొ వశ్యా విష్ణొర ఇవ మహాత్మనః
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం చరితం తస్య ధీమతః
3 యదా మాన్ధాతృశబ్థశ చ తస్య శక్రసమథ్యుతేః
జన్మ చాప్రతి వీర్యస్య కుశలొ హయ అసి భాషితుమ
4 [ల]
శృణుష్వావహితొ రాజన రాజ్ఞస తస్య మహాత్మనః
యదా మాన్ధాతృశబ్థొ వై లొకేషు పరిగీయతే
5 ఇక్ష్వాకువంశప్రభవొ యువనాశ్వొ మహీపతిః
సొ ఽయజత పృదివీపాల ఋతుభిర భూరిథక్షిణైః
6 అశ్వమేధ సహస్రం చ పరాప్య ధర్మభృతాం వరః
అన్యైశ చ కరతుభిర ముఖ్యైర వివిధైర ఆప్తథక్షిణైః
7 అనపత్యస తు రాజర్షిః స మహాత్మా థృఢవ్రతః
మన్త్రిష్వ ఆధాయ తథ రాజ్యం వననిత్యొ బభూవ హ
8 శాస్త్రథృష్టేన విధినా సంయొజ్యాత్మానమ ఆత్మనా
పిపాసా శుష్కహృథయః పరవివేశాశ్రమం భృగొర
9 తామ ఏవ రాత్రిం రాజేన్థ్ర మహాత్మా భృగునన్థనః
ఇష్టిం చకార సౌథ్యుమ్నేర మహర్షిః పుత్రకారణాత
10 సంభృతొ మన్త్రపూతేన వారిణా కలశొ మహాన
తత్రాతిష్ఠత రాజేన్థ్ర పూర్వమ ఏవ సమాహితః
యత పరాశ్య పరసవేత తస్య పత్నీ శక్రసమం సుతమ
11 తం నయస్య వేథ్యాం కలశం సుషుపుస తే మహర్షయః
రాత్రిజాగరణ శరాన్తాః సౌథ్యుమ్నిః సమతీత్య తాన
12 శుష్కకణ్ఠః పిపాసార్తః పాణీయార్దీ భృశం నృపః
తం పరవిశ్యాశ్రణం శరాన్తః పాణీయం సొ ఽభయయాచత
13 తస్య శరాన్తస్య శుష్కేణ కణ్ఠేన కరొశతస తథా
నాశ్రౌషీత కశ చన తథా శకునేర ఇవ వాశితమ
14 తతస తం కలశం థృష్ట్వా జలపూర్ణం స పార్దివః
అభ్యథ్రవత వేగేన పీత్వా చామ్భొ వయవాసృజత
15 స పీత్వా శీతలం తొయం పిపాసార్దొ మహాపతిః
నిర్వాణమ అగమథ ధీమాన సుసుఖీ చాభవత తథా
16 తతస తే పరత్యబుధ్యన్త ఋషయః స నరాధిపాః
నిష టొయం తం చ కలశం థథృశుః సర్వ ఏవ తే
17 కస్య కర్మేథమ ఇతి చ పర్యపృచ్ఛన సమాగతాః
యువనాశ్వొ మయేత్య ఏవ సత్యం సమభిపథ్యత
18 న యుక్తమ ఇతి తం పరాహ భగవాన భార్గవస తథా
సుతార్దం సదాపితా హయ ఆపస తపసా చైవ సంభృతాః
19 మయా హయ అత్రాహితం బరహ్మ తప ఆస్దాయ థారుణమ
పుత్రార్దం తవ రాజర్షే మహాబలపరాక్రమ
20 మహాబలొ మహావీర్యస తపొబలసమన్వితః
యః శక్రమ అపి వీర్యేణ గమయేథ యమసాథనమ
21 అనేన విధినా రాజన మయైతథ ఉపపాథితమ
అబ్భక్షణం తవయా రాజన్న అయుక్తం కృతమ అథ్య వై
22 న తవ అథ్య శక్యమ అస్మాభిర ఏతత కర్తుమ అతొ ఽనయదా
నూనం థైవకృతం హయ ఏతథ యథ ఏవం కృతవాన అసి
23 పిపాసితేన యాః పీతా విధిమన్త్రపురస్కృతాః
ఆపస తవయా మహారాజ మత తపొ వీర్యసంభృతాః
తాభ్యస తవమ ఆత్మనా పుత్రమ ఏవం వీర్యం జనిష్యసి
24 విధాస్యామొ వయం తత్ర తవేష్టిం పరమాథ్భుతామ
యదా శక్రసమం పుత్రం జనయిష్యసి వీర్యవాన
25 తతొ వర్షశతే పూర్ణే తస్య రాజ్ఞొ మహాత్మనః
వామం పార్శ్వం వినిర్భిథ్య సుతః సూర్య ఇవాపరః
26 నిశ్చక్రామ మహాతేజా న చ తం మృత్యుర ఆవిశత
యువనాశ్వం నరపతిం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
27 తతః శక్రొ మహాతేజాస తం థిథృక్షుర ఉపాగమత
పరథేశినీం తతొ ఽసయాస్యే శక్రః సమభిసంథధే
28 మామ అయం ధాస్యతీత్య ఏవం పరిభాస్తః సవజ్రిణా
మాన్ధాతేతి చ నామాస్య చక్రుః సేన్థ్రా థివౌకసః
29 పరథేశినీం శక్రథత్తామ ఆస్వాథ్య స శిశుస తథా
అవర్ధత మహీపాల కిష్కూణాం చ తరయొథశ
30 వేథాస తం సధనుర్వేథా థివ్యాన్య అస్త్రాణి చేశ్వరమ
ఉపతస్దుర మహారాజ ధయాత మాత్రాణి సర్వశః
31 ధనుర ఆజగవం నామ శరాః శృఙ్గొథ్భవాశ చ యే
అభేథ్యం కవచం చైవ సథ్యస తమ ఉపసంశ్రయన
32 సొ ఽభిషిక్తొ మఘవతా సవయం శక్రేణ భారత
ధర్మేణ వయజయల లొకాంస తరీన విష్ణుర ఇవ విక్రమైః
33 తస్యాప్రతిహతం చక్రం పరావర్తత మహాత్మనః
రత్నాని చైవ రాజర్షిం సవయమ ఏవొపతస్దిరే
34 తస్యేయం వసుసంపూర్ణా వసు ధా వసు ధాధిప
తేనేష్టం వివిధైర యజ్ఞైర బహుభిః సవాప్తథక్షిణైః
35 చిత్తచైత్యొ మహాతేజా ధర్మం పరాప్య చ పుష్కలమ
శక్రస్యార్ధాసనం రాజఁల లబ్ధవాన అమితథ్యుతిః
36 ఏకాహ్నా పృదివీ తేన ధర్మనిత్యేన ధీమతా
నిర్జితా శాసనాథ ఏవ స రత్నాకర పత్తనా
37 తస్య చిత్యైర మహారాజ కరతూనాం థక్షిణా వతామ
చతురన్తా మహీ వయాప్తా నాసీత కిం చిథ అనావృతమ
38 తేన పథ్మసహస్రాణి గవాం థశ మహాత్మనా
బరాహ్మణేభ్యొ మహారాజ థత్తానీతి పరచక్షతే
39 తేన థవాథశ వార్షిక్యామ అనావృష్ట్యాం మహాత్మనా
వృష్టం సస్యవివృథ్ధ్య అర్దం మిషతొ వజ్రపాణినః
40 తేన సొమకులొత్పన్నొ గాన్ధారాధిపతిర మహా
గర్జన్న ఇవ మహామేఘః పరమద్య నిహతః శరైః
41 పరజాశ చతుర్విధాస తేన జితా రాజన మహాత్మనా
తేనాత్మ తపసా లొకాః సదాపితాశ చాపి తేజసా
42 తస్యైతథ థేవయజనం సదానమ ఆథిత్యవర్చసః
పశ్య పుణ్యతమే థేశే కురుక్షేత్రస్య మధ్యతః
43 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం మాన్ధాతుశ చరితం మహత
జన్మ చాగ్ర్యం మహీపాల యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి