అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 124)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
తతః శరుత్వా తు శర్యాతిర వయః సదం చయవనం కృతమ
సంహృష్టః సేనయా సార్ధమ ఉపాయాథ భార్గవాశ్రమమ
2 చయవనం చ సుకన్యాం చ థృష్ట్వా థేవ సుతావ ఇవ
రేమే మహీ పః శర్యాతిః కృత్స్నాం పరాప్య మహీమ ఇవ
3 ఋషిణా సత్కృతస తేన సభార్యః పృదివీపతిః
ఉపొపవిష్టః కల్యాణీః కదాశ చక్రే మహామనాః
4 అదైనం భార్గవొ రాజన్న ఉవాచ పరిసాన్త్వయన
యాజయిష్యామి రాజంస తవాం సంభారాన ఉపకల్పయ
5 తతః పరమసంహృష్టః శర్యాతిః పృదివీపతిః
చయవనస్య మహారాజ తథ వాక్యం పరత్యపూజయత
6 పరశస్తే ఽహని యజ్ఞీయే సర్వకామసమృథ్ధి మత
కారయామ ఆస శర్యాతిర యజ్ఞాయతనమ ఉత్తమమ
7 తత్రైనం చయవనొ రాజన యాజయామ ఆస భార్గవః
అథ్భుతాని చ తత్రాసన యాని తాని నిబొధ మే
8 అగృహ్ణాచ చయవనః సొమమ అశ్వినొర థేవయొస తథా
తమ ఇన్థ్రొ వారయామ ఆస గృహ్యమాణం తయొర గరహమ
9 [ఇన్థ్ర]
ఉభావ ఏతౌ న సొమార్హౌ నాసత్యావ ఇతి మే మతిః
భిషజౌ థేవపుత్రాణాం కర్మణా నైవమ అర్హతః
10 [చ]
మావమన్స్దా మహాత్మానౌ రూపథ్రవిణవత తరౌ
యౌ చక్రతుర మాం మఘవన వృన్థారకమ ఇవాజరమ
11 ఋతే తవాం విబుధాంశ చాన్యాన కదం వై నార్హతః సవమ
అశ్వినావ అపి థేవేన్థ్ర థేవౌ విథ్ధి పురంథర
12 చికిత్సకౌ కర్మ కరౌ కామరూపసమన్వితౌ
లొకే చరన్తౌ మర్త్యానాం కదం సొమమ ఇహార్హతః
13 [ల]
ఏతథ ఏవ యథా వాక్యమ ఆమ్రేడయతి వాసవః
అనాథృత్య తతః శక్రం గరహం జగ్రాహ భార్గవః
14 గరహీష్యన్తం తు తం సొమమ అశ్వినొర ఉత్తమం తథా
సమీక్ష్య బలభిథ థేవ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
15 ఆభ్యామ అర్దాయ సొమం తవం గరహీష్యసి యథి సవయమ
వజ్రం తు పరహరిష్యామి ఘొరరూపమ అనుత్తమమ
16 ఏవమ ఉక్తః సమయన్న ఇన్థ్రమ అభివీక్ష్య స భార్గవః
జగ్రాహ విధివత సొమమ అశ్విభ్యామ ఉత్తమం గరహమ
17 తతొ ఽసమై పరాహరథ వజ్రం ఘొరరూపం శచీపతిః
తస్య పరహరతొ బాహుం సతమ్భయామ ఆస భార్గవః
18 సంస్తమ్భయిత్వా చయవనొ జుహువే మన్త్రతొ ఽనలమ
కృత్యార్దీ సుమహాతేజా థేవం హింసితుమ ఉథ్యతః
19 తతః కృత్యా సమభవథ ఋషేస తస్య తపొబలాత
మథొ నామ మహావీర్యొ బృహత కాయొ మహాసురః
శరీరం యస్య నిర్థేష్టుమ అశక్యం తు సురాసురైః
20 తస్యాస్యమ అభవథ ఘొరం తీక్ష్ణాగ్రథశనం మహత
హనుర ఏకా సదితా తస్య భూమావ ఏకా థివం గతా
21 చతస్ర ఆయతా థంష్ట్రా యొజనానాం శతం శతమ
ఇతరే తవ అస్య థశనా బభూవుర థశయొజనాః
పరాకారసథృశాకారాః శూలాగ్ర సమథర్శనాః
22 బాహూ పర్వతసంకాశావ ఆయతావ అయుతం సమౌ
నేత్రే రవిశశిప్రఖ్యే వక్త్రమ అన్తకసంనిభమ
23 లేలిహఞ జిహ్వయా వక్త్రం విథ్యుచ చపల లొలయా
వయాత్తాననొ ఘొరథృష్టిర గరసన్న ఇవ జగథ బలాత
24 స భక్షయిష్యన సంక్రుథ్ధః శతక్రతుమ ఉపాథ్రవత
మహతా ఘొరరూపేణ లొకాఞ శబ్థేన నాథయన